فراسوی خبر ... پنجشنبه ۲۹ شهریور

 

غارت کارگران این بار با طرح ایثار

زینت میرهاشمی

 

در حالی که بازبینی حداقل دستمزد برای جبران کاهش بی سابقه ارزش واقعی مزد کارگران از طرف پایوران دولت کلید دار بدون پاسخ مانده است، نهاد ضد کارگری وابسته به جکومت برای غارت سفره به شدت لاغر شده نیروهای کار طرح جدیدی ارایه داده اند.

۶ ماه از تعیین پایه حقوق کارگران و مزدبگیران گذشته است. طی این مدت با توجه به کاهش ارزش ریال، می توان با حسابی ساده سقوط زندگی و معیشت کارگران و مزدبگیران را ارزیابی کرد. کمیته دستمزد که جمعی از نمایندگان دولت به عنوان سرمایه دار بزرگ، کارفرما و نمایندگان گزینشی دولت به جای نماینده واقعی کارگران هستند، کاهش قدرت خرید کارگران را ۸۰۰ هزار تومان نسبت به آغاز سال برآورد کرده اند. حداقل حقوق تعیین شده برای سال جاری که با داده های آماری بسیاری از نهادهای مستقل و برخی از کارشناسان دولتی، معادل یک سوم خط فقر بود، با توجه به شرایط اقتصادی موجود بازهم کاهش یافت و بنابرین حداقل دستمزد در نیمه سال جاری به یک پنجم خط فقر سقوط کرد.

 

در حالی که بسیاری از کارگران از نپرداختن ماهها مزد رنج و درد فراوانی می کشند که حتا به خودکشی تعدادی از آنها منجر شده است، حکومت با طرح ایثار توسط بسیج ضد کارگری در میان کارگران به غارت سفره خالی آنها دست زده است.

 

اقتصاد مقاومتی توصیه خلیفه ارتجاع در تعهد به پر کردن جیبهای چپاولگران، این بار در توطئه ای جدید به جیب کارگران دستبرد زده است. طرح تازه توسط تشکل حکومتی بسیج کارگری با عنوان شیفت ایثار از کارگران خواسته بود که روزسه شنبه ۲۰ شهریور کار مجانی کنند. سرکرده سازمان بسیج ضد کارگری، از کارگران خواسته است که به جای شرکت در رزمایش میدان رزمی در خود کارخانجات اقدام به برگزاری شیفت ایثار کنند. وی این کار را در راستای کمک به کشور در شرایط جنگ اقتصادی اعلام کرده است.

در حالی که کفگیر حکومت به ته دیگ خورده، قرار است بیش از هر هنگام تاوان دزدیها و اختلاسهای کلان سرنشینان کشتی ورشکسته حکومتی که باعث بحران اقتصادی شده را کارگران با نام فریبنده شیفت ایثار که یک دزدی آشکار است، بپردازند. البته حتا اسم این طرح هم مورد مسخره قرار گرفته است. ایثار برای چی و کی؟ کارگران با شعارهای مطالبه محور خود به روشنی مخالفت خودشان را با سیاستهای رژیم بیان کرده اند و در نتیجه چنین ایثاری برای مزدبگیران معنایی ندارد و شکل دیگری از کمک به اختلاس گران و فاسدان حکومتی است.

 

 

 
 

 

بازگشت به صفحه نخست