فراسوی خبر... سه شنبه 29 دی

مُهندسان انتخابات و دستیاران آنها

منصور امان

شورای نگهبان اکثریت غالب نامزدهای اصلاح طلبان حُکومتی را رد صلاحیت کرده است و این شگفتی هیچکس، حتی خود آنها را نیز برنمی انگیزد. چه، توازن موجود زیر "خیمه نظام" که از سازش دو جناح ولی فقیه و میانه شکل گرفته، تناسب قُدرت در اُرگانهای بوروکراتیک اعمال آن را هم تعیین می کند. باند اخراج شده اصلاح طلب به این محفل راهی ندارد و به مصلحت خود نیز نمی بیند که مُطالبه ای فراتر از اجازه نشستن در اُتاق انتظار داشته باشد.

به گفته پایوران "اصلاح طلب"، دستگاه فیلتر باند حاکم، از میان سه هزار نامزد این جریان برای نمایش انتخابات مجلس مُلاها در سراسر کشور، تنها به سی نفر اجازه شرکت در بازی را داده است. افراد دستچین شده توسُط شورای نگهبان، به طور عُمده یا نیروهای راست و بینابینی این جریان و یا کمتر شناخته شده و فعال هستند.  

شدت اعتراض اصلاح طلبان حُکومتی به گونه پُرسش برانگیزی با سطح گُسترده جارو شدن  نامزدهای آنان ناسازگار است. دایره انتخاباتی اینان با نام مُجلل "شورای عالی سیاست گذاری انتخاباتی اصلاح طلبان"، به این اکتفا کرده است که آقای روحانی را به مُداخله دعوت کند. آنچه که "اصلاح طلبان" خود به طور مُستقل انجام خواهند داد، "پیگیری تقاضای تجدید نظر" است، یعنی امکان فُرمالی که شورای نگهبان در هر حال و بدون نیاز به "پیگیری" کسی یا جایی در اختیار همه رد صلاحیت شدگان می گذارد. 

این رویکرد مُحتاطانه که در تضاد آشکار با جُنب و جوش "نهضت ثبت نام" قرار دارد، موقعیت این جریان نزد بدنه اجتماعی خود را هر چه بیشتر مُتزلزل می کند. بدون نتیجه گیری سیاسی و عملی از کمپین مزبور، چنین می نماید که راه اندازی آن هدفی جُز گرم کردن تنور انتخابات نداشته است.

در این میان موقعیت آقای روحانی نیز چندان ایده آل نیست. او اگرچه توانسته است با باند رقیب در مورد ترکیب مجلس آینده به توافُق برسد، اما بهای گزافی برای این موفقیت پرداخته است. در میان طیف هوادار یا اُمیدوار به اصلاحات از "بالا"، رد صلاحیت گسترده "اصلاح طلبان" حُکومتی، تیر خلاص به وعده "گُشایش فضا"ی او به شمار می رود.

تحرُکاتی که وی برای روتوش این تصویر بدان دست خواهد زد، در انتها برآمدی جُز نشاندن چند "اصلاح طلب مُعتدل" بر کُرسی مجلس نخواهد داشت؛ همان هدفی که از ابتدا به سوی آن حرکت کرده بود، فقط این بار با چراغ روشن و هیاهوی بسیار! آقای روحانی چنین کشمکشی را بیش از آنکه به نفع مُتحدان غیر رسمی اش پیش ببرد، در خدمت بالا بُردن توان چانه زنی و افزایش سهم جناح میانه از مجلس آتی به کار خواهد گرفت.  

تاخت و تاز شورای نگهبان که با هر نمایش انتخاباتی ابعاد بی پرده تر و گُستاخانه تری می یابد، یک بار بیشتر نامشروع و بازیچه بودن انتخابات در نظام جمهوری اسلامی را به رُخ کشیده است. برای این فُکاهه، رُل مُتهم و قُربانی نوشته نشده، بازیگران هر یک به سهم خویش، مُهندسان و دستیارانند.

 

 

بازگشت به صفحه نخست