فراسوی خبر... یکشنبه ۲۹ اسفند

مُتهم حسابهای بانکی صادق لاریجانی پیدا شد

منصور امان

سرانجام قُوه قضاییه در پرونده رُسوایی حسابهای بانکی خود، یک مُتهم مُعرفی کرده است: خانُم فائزه هاشمی! اُرگان مزبور، وی را به اتهام انتقاد از دوختن کیسه محرمانه برای جیب گردانندگان دستگاه قضایی به شش ماه زندان محکوم کرده است. روشن آن است که بستن شمشیر از رو علیه خانُم فائزه هاشمی، گذشته از انتقام گیری از وی، کوشش برای ارسال هُشدار به دیگر مُنتقدان و ساکت کردن آنها به حساب می آید.    

بعد از شبیخون ناکام شبانه به منزل یک نماینده مجلس مُلاها که گُستاخانه از این تریبون حُکومتی خواهان توضیح آقای لاریجانی پیرامون حسابهای مخفی قُوه قضاییه شده بود، این بار چنین می نماید که گُماشتگان به تله اُفتاده آقای خامنه ای، تلاش کرده اند به دفاع با چنگ و دندان از حسابهایشان ظاهر رسمی بدهند.  

آنها در پرونده ای که با رعایت تشریفات معمول اداری علیه خانم فائزه هاشمی ساخته اند، به صراحت اتهام اصلی وی را اشاره به رُسوایی حسابهای بانکی خود قید کرده اند. توجُه پذیر تر در این اتهام نامه، روشن ساختن رابطه قُلک مخفی آقای لاریجانی و دوستان با "نظام و سپاه پاسداران" است؛ آنها تاکید کرده اند که افشای یکی، "سیاه نمایی" علیه دیگری است.

پیش تر آقای صادق لاریجانی در دفاع از خویش و با هدف ساکت کردن مُنتقدان "خودی" توضیح داده بود که سوواستفاده مالی از وثیقه ها، داراییهای به جا مانده از فوت شدگان و حسابهای بدون صاحب و وجوه توقیفی با "اجازه رهبری" صورت گرفته است. او همچنین برای سفت کردن بیشتر پای استدلال خود، افزوده بود که ارتکاب این فساد در دستگاه قضایی مُنحصر به وی نیست و از دوره تیول داری آیت الله مُحمد یزدی، ریش و سبیل گردانندگان آن به این شیوه چرب می شده است.

نُکته جالب دیگر در حُکم صادر شده، اتهام "نشر اکاذیب" است. به این ترتیب انشا کنندگان رای وانمود کرده اند که گویا در پرونده حسابهای قُوه قضاییه حقیقت یا حقایقی وجود دارد و آنها اینک انکار یا مخدوش جلوه دادن آن را مشمول مُجازات ساخته اند. این در حالی است که با وجود گذشت نزدیک به پنج ماه از وعده گردانندگان قُوه قضاییه به "شفاف سازی" حسابها، هنوز هیچ حقیقتی مُتکی به اسناد و مدارک در این باره وجود ندارد. گرچه همگی لذت برندگان اصلی از سود پول دیگران در قُوه قضاییه بی درنگ پس از پرده بیرون افتادن موضوع اطمینان داده اند که "اسناد موجود است"، با این حال هنوز جُز وجود حسابهای مزبور - به اعتراف خود آنها - هیچ حقیقت دیگری در این باره آشکار نیست، از جُمله اینکه میزان پول وارد شده به این حسابها در طول دوره ای که آقای لاریجانی بدان اعتراف کرده چقدر بوده و به چه مصرفی رسیده است. گردانندگان قوه قضاییه پاسُخ به همین پُرسشها در مورد سود مبالغ سپُرده گذاری شده را نیز همچنان بدهکار مانده اند.

پیگرد خانُم فائزه رفسنجانی این پرونده فساد را مختومه نمی کند، بلکه ریگی که آیت الله صادق لاریجانی و دوستان نظامی و اطلاعاتی اش در نعلین و پوتین دارند را دو چندان دُرُشت تر در برابر نگاه همگان به نمایش گذاشته و با همین تناسُب، میزان سطح ضربه پذیر باند ولی فقیه را در برابر رُقبا و از آن هم بدتر، در برابر جامعه در کمین گُسترش داده است.

 

 

بازگشت به صفحه نخست