فراسوی خبر... چهارشنبه ۲۹ فروردین

آغاز دور نهایی قُمار روی "برجام"

منصور امان

آنچه که در نشست روز دوشنبه اتحادیه اُروپا در لوکزامبورگ گذشت، تکرار یک رویکرد شناخته شده تاجران اُروپایی در برابر مُشتریان ایرانی بود. از این رو همچنان می توان گفت باوجود هیاهو گرد "حفظ برجام" و انزجار از حمله شیمیایی در سوریه، از اُروپا خبر جدیدی به گوش نمی رسد.

اتحادیه اُروپا می گوید که نشست آن پیرامون چگونگی رویکرد به ماجراجوییهای موشکی و منطقه ای رژیم مُلاها نتیجه ای در بر نداشته است. منابع نزدیک به این اتحادیه اطلاع داده اند که مُخالفت اُتریش و ایتالیا با برقراری تحریمهای جدید علت ناکامی یاد شده بوده است. با این حال، شرکت کنندگان نشست لوکزامبورگ بر حفظ مُعامله هسته ای با حاکمان ایران تاکید کرده اند.

اندکی شناخت از مکانیزم تصمیم گیری در اتحادیه اُروپا و هیرارشی آن، ادعای نرسیدن به توافُق به دلیل مُقاومت ایتالیا و اُتریش را باور ناپذیر می سازد. دو کشور مزبور چه از نظر سیاسی و چه اقتصادی در ردیف اعضای سبُک وزن این اتحادیه قرار دارند و نُفوذ آنان هرگز بدان میزان نبوده که مانع اعمال اراده قُطبهای سیاسی و اقتصادی اُروپا گردد.

از این رو چنین می نماید که بهانه مزبور بیشتر تاکتیکی از جانب اُروپا با نگاه به مُذاکرات در پیش با آمریکا برای حفظ "برجام" باشد که در اواخر ماه میلادی جاری (اوایل اُردیبهشت ماه) برگُزار خواهد شد. گُفتُگوهای مزبور برای تصمیم آمریکا پیرامون باقی ماندن در "برجام" تعیین کننده انگاشته می شود.

فاکت این است که خانُم مرکل و آقای ماکرون با داشتن برگ مُخالفت اتحادیه اُروپا در کوله بار، امکان چانه زنی بیشتری برای مُلایم کردن رویکرد آمریکا از یکطرف و تامین منافع خود از طرف دیگر خواهند داشت.  

در همین حال این بلوف سیاسی می تواند به عقب نیز کمانه کند و آقای ترامپ را در کنار کشیدن از "برجام" مُصر سازد. بدون آن نیز مشاوران ارشد وی تاکید دارند که "اصلاح برجام" از طریق مُذاکره با اُروپا مُمکن نیست. در هر صورت زمان درازی نباید برای ارزیابی تاثیر این تاکتیک به انتظار نشست. دیرترین هنگام برای این کار ۱۲ می/ ۲۲ اردیبهشت است؛ زمانی که آقای ترامپ تصمیم آمریکا را اعلام می کند.

تصمیم نشست لوکزامبورگ را فقط در سطح یک تاکتیک و نه خط نهایی باید جدی گرفت. بین آنچه که رهبران اتحادیه اُروپا امروز می گویند و آنچه که به دُنبال آنند، هنوز شکافی به پهنای حفظ یا شکست "برجام" وجود دارد.

 

 

 

بازگشت به صفحه نخست