فراسوی خبر سه شنبه 29 اردیبهشت

اعتراض کارگران نورد لوله صفا به برده وار کار کردن

زینت میرهاشمی

در شرایطی که حقوق ناچیز و نامتعادل با نرخ تورم، کفاف فقط 10 روز معیشت حقوق بگیران را می دهد، محاسبه فشاری که در اثر نپرداختن حقوق به نیروی کار وارد می شود بسیار ساده است. محاسبه ای که در مغز کوچک و جیب گشاد سرمایه داران، رانت خواران و حاکمان فاسد جایگاهی ندارد.

عدم پرداخت حقوق و مطالبات بر حق کارگران و مزدبگیران از طرف کارفرمایان و استفاده از نیروی سرکوبی در مهار حرکتهای اعتراضی نیروی کار، تبدیل به شیوه ای رایج شده و مبارزه برای دریافت حقوق و حفظ شغل به جریانی مداوم تبدیل شده است.

اعتراض کارگران لوله و نورد صفا برای دریافت مزدهای عقب افتاده که از اوایل اردیبهشت ماه آغاز شد، در ردیف همین جریان اعتراضی است. اعتصاب و حرکتهای اعتراضی حدود 1000 تن از کارگران واحد تولیدی نورد لوله صفا برای رسیدن به خواستهایشان 28 روز است که ادامه دارد.

مدیریت این کارخانه برای مذاکره با کارگران معترض و خواباندن حرکت آنها پای دادستانی و اداره اطلاعات ساوه را هم به میان کشیده است.

ویژه گی مهم اعتصاب کارگران لوله و نورد صفا، تداوم، در اختیار گرفتن و حفاظت از کارخانه هنگام تعطیل و دفاع از مشاور بازداشت خود است.

شاپور احسانی فعال کارگری و نماینده اخراجی کارگران پروفیل ساوه به دلیل حمایت و همراهی با اعتصاب کارگران کارخانه نورد لوله صفا دستگیر شد. در پی این عمل سرکوبگرانه، کارگران اعتصابی لوله نورد صفا آزادی مشاور خود، شاپور احسانی را به خواسته های شان افزودند.

کارگران اعتصابی به درستی در طومار خود با بر شماری دردهای مشترک مزدبگیران و رنج و فشار ناشی از تنگدستی و حمایت از شاپور احسانی، نوشتند که؛ کارفرما با گروگان گیری مزدشان می خواهد آنها را وادار به برده وار کار کردن کند.

ضمن دفاع از خواسته های کارگران اعتصابی این کارخانه، شاپور احسانی و همه فعالان کارگری در بند و زندانیان سیاسی باید بلادرنگ آزاد شوند.

 

 

 

بازگشت به صفحه نخست