فراسوی خبر.... شنبه ۳۰ بهمن

در دفاع از زندانیان و هموطنان خوزستانی

زینت میرهاشمی

 

در روزهای گذشته قطعی آب و برق به زندان اهواز، معروف به زندان کلینیک هم رسید. زندانیان معترض به قطع شدن آب و برق، مورد یورش وحشیانه رئیس و گارد زندان قرار گرفتند. در پی کتک زدن زندانیان، تعدادی از زندانیان دست به اعتصاب غذا زدند.

به قتل رسیدن یک جوان در شهر شادگان واقع در خوزستان با تیراندازی پلیس، منجر به اعتراض مردم در روز پنجشنبه هفته گذشته (21 بهمن) شد.

آدینه 22 بهمن، دستهای یک نوجوان 17 ساله به نام على کعب عمیر از اهالی کیان آباد شهر اهواز، هنگام دستگیری توسط ماموران رژیم شکسته شد. جرم این جوان، شرکت در تشکیل زنجیره های انسانی در اعتراض به انتقال آب کارون است. بر اساس منابع خبری حقوق بشری، در ماه جاری، تعدادی از جوانان در اهواز دستگیر شده اند.

گردهمائیهای اعتراضی مردم در شهرهای استان خوزستان همچنان ادامه دارد. برخی از شعارهای مردم اهواز چنین است: آب کارون رو بردند، جاش خاک آوردند، بیکاری، بیکاری، بیکاری و .... این شعارها نشان دهنده رای مردم به بی کفایتی رژیم و اعتراض به تبعیض و فقر است.

فقر، بیکاری، تبعیض و فجایع زیست محیطی تماما محصول سیاستها و عملکردهای رژیمی است که تا خِرخِره در فساد و چپاولگری غرق است. خشونت بی حدی که رژیم بر هموطنان خوزستانی و مناطق محروم ایران اعمال می کند، دقیقا به خاطر هراس از شورش و خیزش مردم این مناطق است. شرایط زندگی مردم محروم این مناطق دستاورد رژیمی است که ولی فقیه آن حفظ دیکتاتوری اسد  را مهم تر از حفظ خوزستان می داند.

 

 
 

 

بازگشت به صفحه نخست