فراسوی خبر ... چهارشنبه ۱۸ خرداد

هماوردی بازنشستگان تامین اجتماعی با حکومت غارتگر

زینت میرهاشمی

در حالی که مشکل اصلی مردم سقوط لحظه به لحظه قدرت خرید و ناتوانی در تامین معاش و مسکن است، رئیسی، یکی دیگر از «دستور» هایش را صادر کرد. «آیت الله اعدام» که به دستور دادن معتاد شده است، روز سه شنبه 17 خرداد، دستور «تامین و ذخیره کالاهای اساسی» را به وزرای صمت و جهاد کشاورزی داد. در حالی که مشکل مردم نداشتن پول برای خرید کالاهای اساسی و اولیه است و نه کالاهای لوکس که در ویترین فروشگاهها خودنمایی می کند.

با وجود تهدیدهای رژیم و منسوب کردن حرکتهای اعتراضی مردم به «دشمن»، هزاران تن از بازنشستگان روز دوشنبه ۱۶ خرداد و سه شنبه ۱۷ خرداد، در شکل گسترده ای دست به تظاهرات اعتراضی زدند.

شعارهای بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی، علیه نهادهای حکومتی، کارگزاران رژیم و رئیسی، دقیقا یک تودهنی به خامنه ای است که در سالمرگ خمینی گفت: «دشمنان نخواهند توانست ملت را در مقابل نظام اسلامی قرار دهند.»

در حالی که کارگران، بازنشستگان، فرهنگیان و پرستاران از ناتوانی در تامین معاش خود عاصی و خشمگین هستند، خامنه ای بی شرمانه معترضان را کسانی خطاب می کند که «با پول دشمنان» به هماوردی با حکومت چپاولگر آمده اند. شعارهای «مرگ بر رئيسی، مرگ بر اين دولت مردم فريب، دشمن ما همينجاست، دروغ ميگن آمريكاست و...» به درستی علیه سیاستهای غارتگرانه نظام در داخل و تروریستی در خارج از مرزها هستند.

جراحی اقتصادی که بخشی از اقتصاد مقاومتی است، تحمیل ریاضت کشی و زیست فلاکتبار  است. رژیم نه تنها حقوق کارگران و بازنشستگان را بر اساس نرخ تورم و سبد معیشت تامین نکرده، بلکه همان افزایش ناچیز شورای عالی کار (مصوبه قانونی نهاد حکومتی) را هم رعایت نکرده است. در حالی که بازنشستگان خواهان افزایش حقوق خود متناسب با نرخ تورم و یا حداقل اجرای مصوبه شورای عالی کار هستند، هیات وزیران رئیسی، روز دوشنبه  ۱۵ خرداد، با زیر پا گذاشتن مصوبه شورای عالی کار، (افزایش ۳۸ درصدی بازنشستگان غیر حداقل بگیر افزایش ۱۰ درصدی حقوق را برای بازنشستگان غیر حداقل بگیر، تصویب کرد. در حالی که دلار از مرز ۳۲ هزار تومان و تورم کالاها از مرز ۱۰۰ درصد گذشت، افزایش ۱۰ درصد حقوق، قدرت خرید مردم و به خصوص بازنشستگان را به شکل بی سابقه کاهش خواهد داد. مصوبه جدید، تداوم دست اندازی به جیب اکثریت مردم، به ویژه بازنشستگان برای جبران کسری بودجه است.

در یک ارزیابی کلان تمامی راهبردهای اقتصادی حکومت و در راس آن خامنه ای برای تامین امنیت نظام است. خروجی این راهبردها که با عنوانهای اقتصاد مقاومتی، جراحی اقتصادی، تعدیل اقتصادی، واقعی کردن قیمتها و... اجرایی شده، زندگی فلاکتبار اکثریت مردم است.

بازگشت به صفحه اول