فراسوی خبر ... دوشنبه ۲۱ آذر

نام محسن، رمز تداوم انقلاب است!

زینت میرهاشمی

اعدام شتاب زده زنده یاد محسن شکاری، اولین اعدام در انقلاب ۱۴۰۱، واکنش وحشیانه رژیم از سر استیصال و درماندگی در برابر تداوم خیزش انقلابی مردم در سراسر ایران است. خامنه ای، معروف به ضحاک زمان، با تهدید به بازگشت خدای دههِ ۶۰، با فرمان استفاده از همه ابزارهای خشونت علیه معترضان، دستگیری هزاران دانشجو، فعال مدنی، جوان، کودک و سالخورده، تجاوز و شکنجه، نتوانست طوفان جنبش انقلابی مردم را مهار کند.

خدای دههِ ۶۰، با پشم و پیله ریخته، با دادن امید به بسیجیها و مزدورانش سعی کرد آنان را از ترس و خستگی برحذر دارد. اما اعدام زنده یاد محسن شکاری نشان داد که در این امر هم موفق نبوده است. دستگاه قضائیه رژیم، بعد از توصیه خامنه ای به «داغ کردن» معترضان، با فعال کردن بخش اعتراف گیری اجباری و لیست کردن تعدادی از بازداشتیهای خیزش سه ماهه اخیر در صف اعدامیها، خون رسانی به ضحاک زمان را با اعدام محسن شکاری کلید زد.

هدف رژیم از اعدام محسن شکاری، روحیه دادن به بسیجیها و جلوگیری از ریزش و شکاف درون نیروهای سرکوبگر خود است. خامنه ای در حقیقت خون محسن را برای قوت قلب مزدورانش ریخت.

در شرایط انقلابی موجود، اعدام معترضان، به عنوان خشن ترین راهکار حکومتی نه تنها قادر به مهار طوفان خشم مردم نخواهد بود بلکه نقش بنزین در شعله ورتر کردن آتش خشم مردم را بازی خواهد کرد.

اعتراف به قیام (سرنگونی) در هرم قدرت و وابستگان به آن، ریختن ترس در میان مردم، به چالش کشیدن تعریف «محاربه» در میان عمامه داران، خستگی مزدوران سرکوبگر از تداوم جنبش انقلابی تا اعتصابهای سراسری و تظاهرات با فراخوانهای از پیش تعیین شده و سازماندهی محله محور و... همهِ اینها بر ناتوانی رژیم در مهار جنبش تاکید دارد.

همانگونه که نام زنده یاد مهسا (ژینا) امینی رمز خیزشی همگانی شد، نام محسن شکاری، شهید قهرمان خیابان ستارخان، رمز تداوم انقلاب و تشدید خشم بیشتر علیه رژِیم ولایت فقیه و در راس آن خامنه ای خواهد شد. نام محسن از مرزهای ایران گذشت و در سه روزی که از اعدام او گذشته تبدیل به فریادی رساتر در محکومیت استبداد دینی در سطح جهانی شده است.

 

https://t.me/nabard_khalgh

بازگشت به صفحه اول