فراسوی خبر ... چهارشنبه ۲۵ خرداد

 

«وزیر بی لیاقت» رفت، هدف کل نظام است!

 

زینت میرهاشمی

 

حجت عبدالملکی، با سابقه بسیجی و مدافع سرسخت اقتصاد مقاومتی، روز سه شنبه ۲۴ خرداد، از شغل وزارت استعفا داد. او که مدعی شده بود زیر تمدن نوین اسلامی ۵۰ درصد عمر ایرانیها اضافه شده است، در برابر خشم  و اعتراض گسترده بازنشستگان مجبور به استعفا شد.

اگرچه شعار «وزیر بی لیاقت، استعفا، استعفا» بیان یکی از خواسته های بازنشستگان بود، اما مردم شعارهای پایه ای دیگری دارند که بدون تحقق آنها، مشکلات شان باقی خواهد ماند.

وزیر بی لیاقت در ابتدای کار مدعی «انقلاب اقتصادی» بود و ابلهانه ادعا کرد که «با یک میلیون تومان» می‌توان یک شغل ایجاد کرد.

استعفای یک وزیر بسیجی که بی لیاقتی و نادانی اش در مورد اقتصاد از همان ابتدای به وزارت رسیدنش مورد مشاجره باندهای حکومتی و مجلس نشینان بود، در برابر شعارهای بازنشستگان و نیروهای کار، که برآمده از مطالبات شان است، را می توان به عنوان یک مسکن تعبیر کرد. وقتی رانت و فساد مانند سرطان تمامی پیکر این نظام را آلوده کرده است، قوی ترین مسکن هم توانایی نجات این پیکر گندیده را نخواهد داشت. به قول سعدی، «خواجه در بند نقش ایوان است، خانه از پایبند ویران است».

مجلس نشینی به نام پاک فطرت، روز یکشنبه ۲۲ خرداد، خطاب به وزیر مستعفی کار، فوران خشم بازنشستگان در خیابان را «تشنج» و «تحریک وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی» و مشکل را «صحبت نکردن دولت با مردم» دانست. وی استعفای عبدالملکی را در صورت عدم پاسخ وی به بازنشستگان، خواسته بود.

از این منظر کنار گذاشتن عبدالملکی به پرونده دستگیر شدگان ارزی که متهم به برهم زدن تعادل بازار ارز شده بودند و حتا یکی از آنها به عنوان سلطان ارز اعدام شد و پرونده های دانه ریزهای فساد و رانت خواری، اضافه خواهد شد.

سیمای فلاکت و تنگدستی که این روزها در همه جای ایران دیده می شود نتیجه اجرایی شدن اقتصاد مقاومتی خامنه ای است. در مقابل فقر و فلاکت، زندگی لاکچری، ماشینهای لوکس، استفاده از تمامی مواهب سرمایه داری و سکونت در کشورهای امپریالیستی برای خانواده های وابستگان حکومت و پرداخت هزینه های نیروهای نیابتی برای امنیت نظام است و نه امنیت و معیشت مردم.

مطالبات مردم که خیابان را برای اعتراض انتخاب کرده اند در نظامی که پایه اصلی اش بر غارت و فساد است، با جا به جایی مهره ها برآورده نخواهد شد. مردم با شعارهای «مرگ بر خامنه ای، مرگ بر رئیسی»، «اتحاد، اتحاد، نه فقر و بیکاری» و... پیکر فرسوده نظام را هدف قرار داده اند، یعنی کل نظام نه یک مهره از آن را.

خیابانهای ایران زمین بیش از هر هنگام زیر قدمهای معترضان از فرهنگیان، بازنشستگان، پرستاران، کارگران، غارت شدگان تا بازاریان، کسبه، اصناف و... تسخیر شده است. تبلور خشم مردم همراه با شعارهای شان دستاورد خیزشها و قیامهای تاکنونی است.

 

 

https://t.me/nabard_khalgh

بازگشت به صفحه اول