تظاهرات آرام از میدان هفت تیر به سوی ولی عصر


بی شرفی که به سوی مردم شلیک کرد و باعث مرگ چند جوان آزادیخواه شد


موج جمعیت در اصفهان


این عکس توسط پزشک بیمارستان از جوان آزادیخواه گرفته شده است