گرامیداشت چهلمین روز شهادت کیانوش آسا توسط مردم کرمانشاه به روایت تصویر


تالار عباسيه


تالار عباسيه


مادر کیانوش


برادر کیانوش


خواهر کیانوش


راهپیمایی به سمت مزار کیانوش


مزار کیانوش


تنبور نوازی دوستان کیانوش بر سر مزار


تجمع بر سر مزار کیانوش


سخنرانی برادر کیانوش بر سر مزار


تنبور نوازی پسر دایی کیانوش بر سر مزار او