شرکت اعضا و هواداران سازمان چریکهای فدایی خلق در تظاهرات مقابل سفارت رژیم در رم پایتخت ایتالیا به دعوت حزب احیاء کمونیستی