اطلاعیه دبیرخانه سازمان  چریکهای فدایی خلق ایران پیرامون

برگزاری نشست سالانه کمیته مرکزی سازمان چریکهای فدایی خلق ایران

نشست سالانه کمیته مرکزی سازمان چریکهای فدایی خلق ایران در اسفند ماه 1386 با حضور کلیه اعضای این ارگان برگزار گردید. این نشست در سه بخش جداگانه به محورهای قید  شده در دستور کار پرداخت.

در بخش نخست پس از گزارش زینت میرهاشمی، چگونگی و کارکرد نهادها و ارگانهای تشکیلاتی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و همچنین پیرامون خط و سیاست کاری به ارزیابی و کنکاش پرداخته شد. کمیته مرکزی، فعالیتهای صورت گرفته در حوزه  تبلیغ رویکردهای سازمان، ترویج دیدگاه های آن، آگاهی رسانی و افشاگری در پهنه های عمومی را مثبت ارزیابی کرده و ویژگی استمرار و بی قفه بودن فعالیت ارگانها و بخشهای مسئول را برجسته کرد.

کمیته مرکزی، کوششهای سازمانگرانه در درون تشکیلات، فعالیتهای بیرونی و همچنین اقدامهای صورت گرفته به مناسبتهای گوناگون را بررسی کرده و بر لزوم گسترش آنها تاکید کرد.

موضوع بعدی نشست کمیته مرکزی را بررسی فعالیتهای صورت گرفته در بخش روابط خارجی و سیاست حاکم بر آن تشکیل می داد. مهرداد قادری با ارایه گزارشی از این فعالیتها، صف بندیهای جهانی و موقعیت کنونی را تشریح کرد.

کمیته مرکزی با اشاره به این امر که سازمان چریکهای فدایی خلق ایران خود را جزیی از جنبش جهانی علیه جهانی سازی نو لیبرال و رویکرد میلیتاریستی آن می داند، بر سیاست نزدیکی و همکاری با نیروها و جبهه های مدافع صلح، دموکراسی و عدالت اجتماعی تاکید کرد.

در بخش دیگر این نشست، بررسی خطوط و محورهای سیاسی در دستور کار قرار داشت. این قسمت با ارایه گزارش سیاسی از سوی مهدی سامع آغاز شد و سپس با بحث و تدقیق پیرامون آن ادامه یافت.

کمیته مرکزی در تحلیل رویکردهای رژیم جمهوری اسلامی تاکید کرد که خطوط اصلی هدایت کننده در سیاست رژیم که در بیانیه مصوب پنجمین نشست شورای عالی سازمان در مهر ماه 85 فورمولیزه شده است، همچنان ثابت مانده است. هژمونی طلبی، بحران سازی و تلاش در جهت دستیابی به  جنگ افزار هسته ای به عنوان ابزار این  آماج، همچون گذشته سیاست خارجی رژیم جمهوری اسلامی را  هدایت می کند.

در حوزه داخلی، سیاست جراحی در دستگاه قدرت برای یکدست سازی آن همچنان رابطه ی باند ولی فقیه با شرکای داخلی اش را تنظیم می کند.

تحریم گسترده انتخابات مجلس ارتجاع از سوی اکثریت جامعه ایران و همچنین سازمانها و تشکلهای سیاسی و صنفی، ضمن آن که نه قاطعی به سیاستهای فاجعه بار داخلی حکومت بود همزمان به طور بی سابقه ای آن را در نوک یکی از تعیین کننده ترین بحرانهای خارجی خود با تضاد خلاء مشروعیت داخلی روبرو ساخت.         

دبیرخانه سازمان چریکهای فدایی خلق ایران

فروردین 1387