کنگره حزب احیای کمونیستی خواستار آزادی کارگران زندانی در ایران شد.

گزارش چهارم

 

صبح روز یکشنبه 27 ژوئیه کنگره حزب احیای کمونیستی ایتالیا طی یک بیانیه که به اتفاق آرا به تصویب کنگره رسید، از مبارزه کارگران ایران برای ایجاد تشکلهای مستقل کارگری حمایت نمود و خواستار آزادی کارگران زندانی شد.

تعدادی از شرکت کنندگان در کنگره این بیانیه را به کمسیون سیاسی کنگره ارایه دادند. کمسیون سیاسی در جلسه شنبه شب خود متن بیانیه را به تصویب رساند و روز یکشنبه آن را به کنگره ارایه نمود.

دبیرخانه سازمان چریکهای فدایی خلق ایران

دوشنبه 28 ژوئیه 2008

 

 

متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:

جنبش کارگران ایران در دو سال گذشته رشد گسترده ای داشته است. خواسته های صنفی که نتیجه شرایط اقتصادی، اجتماعی و رشد تورم است، کارگران بخشهای مختلف صنعتی را به حرکت و اعتصاب سوق داده است. طی چند هفته گذشته شاهد اعتصاب در کارخانه های لاستیک سازی البرز، نیشکر هفت تپه و در صنایع ماشین سازی ایران خودرو بوده ایم.

خواست کارگران بهبود شرایط اقتصادی و معیشتی و ایمنی کار و ایجاد سندیکاههای مستقل کارگری به عنوان بدیل انجمنهای دست خواسته جمهوری اسلامی می باشد.

حکومت ایران با سرکوب و دستگیری رهبران سندیکایی، همچنان که در مورد اعتراضهای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران اتفاق افتاد و منصور اسانلو همچنان در زندان است، به حرکتهای کارگری پاسخ می دهد.

کنگره  حزب احیای کمونیستی قویا خواستار به رسمیت شناختن حق کارگران ایران برای ایجاد تشکلهای سندیکایی است.

ما خواستار آزادی فعالان جنبش کارگری و پایان دادن به سرکوب سیاسی آنان هستیم.

کنگره حزی احیای کمونیستی، یکشنبه 27 ژوئیه 2008  .