”كاشفان شوكران”

 

به یاد :  52 شهید قهرمان مجاهد خلق

م . وحیدی (زندان لیبرتی)

 

وینان

دل به دریا افكنانند

برپا دارنده آتشها 

زندگانی

پیشاپیش مرگ

هماره زنده

از آن سپس كه با مرگ

و همواره بدان نام

كه زیسته بودند ...

با جا پایی ژرفتر از شادی 

در گذرگاه پرندگان 

در برابر تندر می ایستند 

خانه را روشن می كنند 

و می میرند

 

 ا.شاملو

 

خلق ستمدیده و توده های بجان آمده ایران، امروز، یكی از سیاهترین صفحات تاریخ خود را رقم می زنند. تاریخی پر از رنج و شقاوت و خون و سراسر از نامردمی و جنایت و فریب، كه در دوران معاصر بی نظیر است. سخن از جهانی است كه تابع مكانیك ساده معامله و كسب و كار و زد و بند و مردم ستیزی است و فهمیدن دیالیكتیك تكامل تاریخی برای دیكتاتور ها سخت دشوار است.

در این روزگار نابرابر كه ارزشهای بشری لگد كوب سرمایه و سُم ستوران شده است، انسان ماندن در درجه نخست به معنای جنگیدن در برابر ستم زمانه و هرآنچه كه ضد بشری است، مفهوم واقعی خود را پیدا می كند. حاكمیت ولایت فقیه دشمن انسان است و هدفش انهدام عالیترین صفات و ارزشهای انسانی و متزلزل ساختن آرزوها و امیدها و نهادینه كردن ارزشهای كاذب و سخیف و ارتجاعی در میان جامعه و جهان است.

رژیم پوسیده و از نفس افتاده آخوندی، اگر چه در تمامیتش به پایان راه خود رسیده و شكست كامل استراتژی و ایدیولوژیك خود را  تجربه می كند، اما همچنان در لحظات آخر، برای بقای خود با سر و دم و چنگالها و دندانهایش، خون می ریزد، می دَرَد، پاره پاره می كند و شبانه روز زوزه مرگ می كشد.

 

حمله غافلگیرانه مزدوران تحت امر ولایت موسوم به لشكر "كثیف" مالكی، در صبحگاه سرخ فام دهم شهریور به اشرف و طرح كشتار ـــیا به گروگان گرفتن تمامی صد تن فداییان اشرف و استرداد آنان به رژیم ـــ با افشا و شكست خفتبار روبرو  و رسوایی و ننگ دیگری را دامنگیر ملایان و دولت دست نشانده اش در عراق از یك سو و سازمان ملل و دولت امریكا از طرف دیگر کرد.

هدف شوم این مجموعه این بود كه در نهایت حتی یك نفر باقی نماند تا خبر این جنایت را به بیرون درز ندهد و یا حتی یك عكس از صحنه های هولناك این جنایت در جهان منتشر نشود.

تصاویر پخش شده، با صورتهای پوشیده مزدوران، حركات و اعمال موزون و حساب شده آنان در حین حركت، نصب صدا خفه كن بر روی سلاحهایشان در ورود از خاكریزهای اشرف، به خوبی نشان دهنده ابعاد این جنایت وگواه این ادعاست. تروریسم وحشیانه و افسارگسیخته فاشیسم مذهبی اما، چون دهها كشتار جمعی دیگر، از جمله قتل عام سی هزار تن از زندانیان بی دفاع در سال 1367، باید به عنوان جنایت علیه بشریت در محاكم قضایی جهان و در پرونده سیاه و ننگین این آدمكشان به ثبت رسمی برسد. همچنین جهان بیدرنگ باید بكوشد تا هفت گروگان اشرفی قبل از استرداد به رژیم آخوندی از چنگ مالكی رهایی یابند.

 

واقعیت این است كه اعتبار و شناسایی مجاهدین و مقاومت مردمی در سطح بین المللی و حمایت بی شا ئبه مردم ایران از مقاومت و مجاهدین، "اسلام عزیز" را مستاصل و در مانده و ناچار به این حمله جنون آسا نمود.

بنابراین، این عمل نه به مثابه قدرت رژیم بلكه بعكس از سر ضعف و زبونی و ذلت رژیم بوده است. زوزه های ناتمام  سرگردگان رژیم تنها وحشت و هراس روز افزون آنها در برابر نیروی سرنگون كننده یعنی مجاهدین و ارتش آزادی را بیان می كند. رژیم با آنچه كه هست به مثابه یک واقعیت اصیل باید بجنگد. چرا که بقای خود را در فنای این واقعیت می بیند. اگر این واقعیت پابرجا نبود و تهدیدی برای رژیم نداشت، این گونه جنایتها هم اتفاق نمی افتاد. مجاهدین مقاومت می كنند  و می جنگند، پس هستند.

امروز جوانان مبارز و مجاهد میهن و هر انسان آزادیخواه و آرمانگرا، از این مقاومت وانقلابیون آن الهام می گیرند و اینجا و آنجا هر روز فریادشان را كوبنده تر و رساتر می كنند. پیام خون 52 شهید اشرفی به همه جا رفت و چون روشنایی صبحدم به همه جا نفوذ كرد و گسترده وجهانگیر شد. حال دشمن خلق و آزادی باید منتظر بماند تا تاثیر و ثمرة این خونها را بچشد. بی تردید این قتل عام، مجاهدین را قویتر و صد چندان خواهد ساخت. پرچم داران مبارزه با فاشیسم مذهبی، با اراده و عزمی راسخ تر خواهند جنگید. چرا كه آرمان آزادی و امیدواری به آرمان یك خلق، غیر قابل شكست است. خون سرخ آنان امروز چون آتشی از علفزاری به علفزاری دیگر می دود. مانند غبار گلی كه از بادی، به باد دیگر سپرده می شود و طلیعه بهار را نوید می دهد.

 

به پیش !همراه خلق*

از میان شعله ها ودریاها

نابود باد

آنكَس كه بگذارد

پرچم خلق فرو افتد

 

تلاش فاشیسم آخوندی ،در به عقب نگه داشتن عقربه تاریخ به جایی نخواهد رسید. آینده از آن انقلابیون و كسانی است كه به آینده می اندیشند.

سلام بر خلق

سلام بر آزادی

 

م . وحیدی

 شهریور 92

 

*شاندرپتوفی

بازگشت به صفحه اول ایران نبرد

بازگشت به صفحه نبردخلق