متن اعتراض و انصراف والدین ستار بهشتی از روند رسیدگی به پرونده فرزندشان

 

هفته گذشته به رغم اینکه تعدادی از زندانیان بند ۳۵۰ اوین حاضر شدند در پرونده ستار بهشتی شهادت دهند، اما دادگاه کیفری کارکنان دولت اتهام قتل عمد را در این پرونده نپذیرفت و آن را شبه عمد تشخیص داد.

به گزارش سحام در همین ارتباط٬ پدر و مادر ستار بهشتی در نامه ای به دادستانی تهران ضمن اعتراض به رای صادره٬ از ادامه روند رسیدگی به پرونده کشته شدن فرزندشان انصراف دادند.

متن کامل این نامه که برای انتشار در اختیار سحام قرار گرفته بدین شرح است:

 

دادستانی محترم تهران

اینجانبان گوهرعشقی و سردار بهشتی مادر و پد رشادروان ستاربهشتی درخصوص پرونده فرزندمان که در قرارگاه پلیس فتا زیر شکنجه های بازجو، ستوان دوم اکبرتقی زاده دراثرخونریزیهای داخلی به فیض شهادت در راه آزادی نایل گردید و پرونده به شماره ب/ ۹۱۰۹۱۸ درشعبه یک بازپرسی دادسرای جنایی تهران با کوششِ وکیل ما، خانم گیتی پورفاضل پیگیری و علیرغم مستندات پرونده که قتل به صورت عمد بوده، لیکن مقامات قضایی تشخیص قتل شبه عمد دادند تا با دیه خون جوان ناکاممان پایمال شود، باستحضار می رسانیم؛

از آنجا که مدارک و مستنداتی که آقای بازپرس درپرونده گردآوری کرده اند نشان می دهد کلیه اعمال و افعالی که ازسوی متهم (اکبرتقی زاده) درمورد ستار بهشتی انجام گرفته عمد بوده زیرا وی نه از نگاه قانون حق بازجویی و شکنجه برای گرفتن اقرار و نه نگهداری مشاروالیه دربازداشتگاه پلیس فتا را داشته است، زیرا دادیاری که دستورکتبی تحویل گرفتن ستار را از زندان اوین برای پلیس فتا نوشته تاکید کرده است که وی باید در بازداشتگاه آگاهی نگهداری شود لیکن متهم برای آنکه خوش خدمتی به دستگاه خود کرده باشد بازجویی و نگهداریش را به صورت غیرقانونی به انجام رسانیده و به طور واضح و آشکار نیز به ستار گفته بوده است که؛ می کشمت، و ستار بارها این جمله را درزندان اوین بند ۳۵۰ به همبندانش گفته و التماس می کرده که نگذارید پلیس فتا فردا مرا از اوین بیرون ببرد که آنها قصد کشتنم را دارند. از سویی دیگر گزارش خانم دکتر مبارکی از کالبد شکافی بدن ستار بهشتی به آقای دکتر ضیایی رئیس تالار تشریح به طورکامل نشان می دهدکه خونریزیهایی در کبد، کلیه، ریه و از همه مهم تر در زیر پروانه مغز رخ داده که همه در اثر ضربه های مهلک و لگدهایی بوده که هنگام گرفتن اقرار از سوی متهم پرونده به بدن این شیر مرد جوان فرود آمده و به دلیل نرسیدن اکسیژن کافی باندامهای خونریزی داده شده منجر به مرگ وی گردیده است.

 

رایزنی با چندین پزشک متخصص که گزارش را دیده و خوانده و تایید کرده اند که خونریزیهای رُخداده در بدن مقتول موجبات مرگش را فراهم کرده اند و خودداری پزشکی قانونی از اظهار نظر قاطع مرگ که نشان از ضعف و ناتوانی مقامهای پزشکی قانونی به دلیل فشارهایی که می دانیم ومی دانید از چه سمت و سویی است دارد، و کارشان بمانند همان پنهان کردن خورشید زیر تکه ابریست گذرا و قطره بارانی که چون پهنای دریا بدیدخجل ازخویشتن شده است که بیگمان آیندگان به داوری پرونده هایی از این دست خواهند نشست. خونریزیهای اندامهای داخلی مانند کبد و کلیه و ریه و مغز نشان می دهد که مطلب عنوان شده ازسوی متهم که گفته ضربه هایش کنترل شده بوده، نادرست و نشان از شدت و مهلک بودنشان داردکه هرگز نمی توان آنها را کنترل شده قلمداد کرد مگر پذیرش آن به قصد یاری دادن به متهم برای فرار از مجازات باشد که آشکارا چنین اتفاقی افتاده است، بنابراین با توجه به عمد بودن قتل از نگاه وکیل پرونده با رایزنی پزشکانِ متخصص و شبه عمد بودن آن ازسوی دستگاه قضایی برای آنکه موضوع تنها به دیه پایان یابد محرز و بی هیچ گمانی خون فرزندمان در راه آزادی اندیشه و سرافرازی میهنش مانند بسیاری که در این راه پای نهادند و سر و جان دادند خونش را ریخته می دانیم، ما نگاه جهانیان را به مسئولانی که خلاف اصول قانون اساسی رفتار و به کاوش ذهن و تفتیش عقاید و شکنجه برای گرفتن اقرار دست به آدمکشی می زنند و به آسانی هم از کیفر می گریزند، بازمی گردانیم تا بدانند در سرزمینی که رادمرد بزرگ تاریخش جهانیان را با گفتار و کردارش افسون خود کرده و هیچ ستمی را برنتابیده و نیز مردم اندیشمندش که همه انسانها راز یک گوهر و درد عضوی را بردن قرار از دیگر عضوها می دانند کسانی هم هستند که برای خوش خدمتی و دریافت نان و آبی افزونتر وجدانشان را به اهریمن می فروشند و هرستمی را روا می دارند. این سنگواره شده ها ی زمانه درخونریزی و کشتار نه وجدان درد می گیرند و نه اندیشه ای باخِرَد آشنا دارند که بویی از انسان و انسانیت برده باشد.

ازآنجا که ما اولیاء دَم ستار بهشتی قصد فروش خون فرزندمان را به پول نداریم، لذا از شکایت به این دلیل اجتناب می ورزیم که متوجه گشته ایم دستهایی درکارند تا خون جوان بیگناه و ناکاممان را پایمال کنند که تا حال چنین کردند و ما نیز مجازاتشان را به خداوند یکتا وامی گذاریم که دادگری بی همتاست و براین باور پای می فشاریم که خون بیگناه دامنگیرخواهد بود و امیدواریم در زنده بودنمان آن را به چشم ببینیم که آدمکشان حرفه ای دست پرورده چگونه به کیفر کردار اهریمنیشان می رسند تا دستمان ازگور بیرون نماند.

درپایان افزون برآنچه در بالا آمد یادآوری می کنیم که ما برای نگهداشت و پاسداری از خاک کشورمان و تداوم بخشیدن به باورهای انسانساز نیاکانمان که جهانیان را شیفته این فرهنگ انسان محوری کرده است، ستارهای بسیاری را در راهش داده و رسالت خود را ادا کرده ایم و می دانیم که پس از رفتن زمستان تنها رو سیاهی است که به زغال خواهد ماند، بنابراین ما دنیا دیدگان سپید موی، سپید روی هم از دنیا خواهیم رفت و آینده را به جوانانی از گونه ستارها خواهیم سپرد تا خلف زادگانی باشند برای میهنی که هزاران سال است نامش بر تارک تاریخ می درخشد و ازین دست نشیبها را بسیار از سرگذرانیده و باز خود را به فراز کشانیده و هرگز از پای ننشسته است.

 

گوهر عشقی- سردار بهشتی

 

منبع:سحام نیوز

سه شنبه 26 آذر 1392 - 17 دسامبر 2013

 

 بازگشت به صفحه نبردخلق