آخرین وداع با رضا مرزبان

 

روز شنبه 28 دی، پیکر رضا مرزبان، روزنامه نگار برجسته در میان اندوه صدها ایرانی در گورستان پرلاشز به خاك سپرده شد.

زنده یاد رضا مرزبان در روز شنبه 7 دی در 85 سالگی بر اثر بيماري سرطان در بيمارستاني در حومه پاريس در گذشت. رضا مرزبان از مدافعان پیگیر آزادی اندیشه و بیان بود و در طول حیات خود از این پیکار دست برنداشت.

زنده یاد رضا مرزبان از جمله روشنفکران متعهدی بود كه هرگز تسلیم دیکتاتوری شاه و شیخ نشد. او پس از انقلاب بهمن 1357 اقدام به انتشار نشریه پیغام امروز کرد. اما رسانه افشاگر استبداد پس از چند ماه به دستور مرتجعان حاکم توقیف شد.

سازمان چریکهای فدایی خلق ایران درگذشت این مبارز راه آزادی را به خانواده وی و به همه آزادیخواهان ایران تسلیت می گوید.

 

 

رضا مرزبان از پیشروان سندیکایی در گذشت

 

رضا مرزبان روزنامه نگار و از موسسان سندیکای خبرنگاران و نویسندگان مطبوعات در سال 1341 بود. او در مقام یک کوشنده سندیکایی از حقوق مادی و معنوی اعضای سندیکای خبرنگاران و نویسندگان مطبوعات سالها دفاع کرد. رضامرزبان معتقد بود که در حرفه روزنامه نگاری، اطلاع رسانی و آگاه سازی وظیفه اصلی یک روزنامه نگار است. او روزنامه نگاری آرمان خواه بود و حقیقت خواهی را نیز از وظایف دیگر روزنامه نگاری می دانست. رضا مرزبان در دانشکده علوم ارتباطات گزارش نویسی و تنظیم خبر را به روزنامه نگاران آینده درس می داد و معتقد بود، تعهد یک روزنامه نگار به پخش درست اتفاقات و تعهد حرفه ای او نسبت به جامعه یک اصل اساسی در روزنامه نگاری است.

سندیکای خبرنگاران و نویسندگان مطبوعات درخشان ترین فصل روزنامه نگاری حرفه ای را در ایران رقم زد . سندیکا گامهای بزرگ و بی سابقه ای برای ارتقای زندگی مادی و معنوی اعضای خود از یک سو و ارتقای کیفیت روزنامه نگاری ایران از سوی دیگر، برداشت. بیمه تامین اجتماعی به همراه یک بیمه عمر، ساختن ۱۲۱ واحد اپارتمانی در زمین خریداری شده برای اعضاء، تشکیل صندوق بیکاری برای روزنامه نگارانی که ناخواسته بیکار می شدند و بخشی از اقدامات سندیکا بود. به موازات آن سندیکا و اعضای آن حرکت مداومی برای مبارزه با سانسور و اعتلای مطبوعات انجام می دادند.

متاسفانه سندیکای روزنامه نگاران و نویسندگان مطبوعات در دهه شصت تعطیل گشت و روزنامه نگاران جوان نتوانستند از تجربیات این روزنامه نگار قدیمی و کوشنده سندیکایی بهره مند بشوند. رضا مرزبان در زمان فوت عضو کانون نویسندگان ایران بود.

ما درگذشت این کوشنده سندیکایی را به کارگران سندیکایی و انجمن صنفی روزنامه نگاران و کانون نویسندگان ایران تسلیت می گوییم.

سندیکای کارگران فلزکارومکانیک  

9 دی 1392

بازگشت به صفحه نبردخلق