پیام جمعی از دانشجویان کمونیست

 

 

وحشت فرو نهید و فراز آیید

از قله های قرمز شبگیر بنگرید

از قله های قرمز شبگیر بنگرید

با شاخ های خنجر

با چشم های خون

روییده بر کرانه ی خون جنگل گوزن

 رفیق سعید سلطانپور

 

رستاخیز سیاهکل،

گذر  رودخانه ها در شب ارتجاع

وخیزیدن دریای بی قرار

گرامی باد

 

جمعی از دانشجویان کمونیست

19 بهمن 1392

بازگشت به صفحه نبردخلق