پیام کومله زحمتکشان

این ذرە ذرە گرمی خاموش وارما یک روزی بی گمان

سر میزند  زجای  و خورشید  می شود

 

گرامی باد یاد ھمیشە جاوید سیاھکل و فرزندان راستین خلق

 

در چھل وسومین سال رستاخیز حماسە سیاھکل، کە در 19 بھمن ماە سال 1349 بادست توانا و تدبیر اندیشە پویا و،پیشرو بھترین فرزاندان خلق و، شیفتەگان ازادی و عدالت برپاشد، جادارد کە نیروھای پیشگام و ازاد اندیش وچپ  باھم فکری وھمکاری و عبور ھوشیارانە از بحران کنونی چپ خودرا برای بازسازی وتولدی نوین مھیا کنن .

مادر کوملە زحمتکشان کردستان  دراین یادمان تاریخی وجاودان امادگی خودرا برای ھر گون ھمکاری بانیروھای مترقی دراین  راستا اعلام میداریم

دوران کنونی  دوران سیاە توتالیرت مذھبی و سرکوب ازادی ھای مردم است درکشورما، کە خود ثمرە خون این فدائیان راستین و ھمە نیروھای ازادیخواە وعدالت محور بود در قیام بھمن ماە پنجا وھفت .

باز پسگیری د ست اوردھای مردمی وانقلابی مردم در نخستین روزھای اغاز زمامداری حکومت ارتجاعی ملاھای ایران اغا وتاکنون با سرکوب ، کشتار . وملیتاریز کردن واستثمار غیر اخلاقی ونا انسانی ادامەدارد .

سرکوب جنبش ھای مردمی واجتماعی از سوی و مقاومت رشک برانگیز این جنبش ھاو خلق ھاو ملت ھای تحت ستم  در ایران خواھان ایجاد یک الترناتیف توانمند ومردمی است کە بتواند رھبری ومدیریت خواست ھاو مطلبات برحق مردم را انجام دھد ، این خوات مسولیتی تاریخی است بر گردن نیروھای مسول ومترقی.

 حماسە سازان سیاھکل در تاریک  ترین  دوران دیکتاتوری شاە پرچم  ھوشیاری و بیداری را برافروختند وسرودی ازادی را سردادن ودر این راە سخاوتمندان جان خودرا فدا کردن .

این قیام برای ھمەی انسان ھای ازادە ونیروھای مترقی تعھدی نا شکستنی ایجاد کردە است  کە در طول تاریخ برای یک لحظە ھم  نباید ازان غفلت کرد ، کە ھمانا  کوشش برای ازادی دمکراسی وسوسیالیزم نوین است .

 

زندەو  جاوید باد  حماسە  سیاھ کل

زندو ابدی  باد یاد جان باختەگان  فدائی سیاھکل

کوملە زحمتکشان  کردستان                                    

  13/2/2014

بازگشت به صفحه نبردخلق