جنگ در اوکراین نمادی از تضادهای سیستم پوسیده و در حال زوال

 

شهره صابری

 

قدرتهای امپریالیستی جهان در رقابت برای سلطه بر بازارهای جهانی عذری بهتر از ناسیونالیسم نمی توانند پیدا کنند. توزیع بازارهای جهانی در شرایط بحرانی، با اهمیت ترین عامل جنگ، تجاوز نظامی و از جمله کودتا است. بحران سرمایه داری که سرچشمه ی آن محدودیت امپریالیستها در سهم بری از بازار جهانی است عذری بهتر از ناسیونالیسم برای تجاوز نیافته و این امر از راه زور آزمایی نظامی و به نام ناسیونالیسم صورت می گیرد. سلطه ی سرمایه ی یکنواخت، مستعمرات را چند سال قبل از ظهور لنین از بین برده بود و مساله را به بازار منتقل کرده بود. در گیریهایی از قماش درگیری ملیتها و قومیتها نه بر سر دموکراسی و حقوق انسانی بلکه هر آنچه به نام ناسیونالیسم انجام می پذیرد حرکتی است برای گسترش منافع پنهان شده امپریالیستی زیر شعار های ناسیونالیستی. درگیریهایی از نوع درگیریها در اوکراین نه بر سر دموکراسی و خواست مردم، بلکه برای تقویت یک بلوک در مقابل تضعیف بلوک دیگر سرمایه داری است. کشور تنزیل خوار روسیه که از عواید  سرمایه های خویش در اوکراین تغذیه می کند مایه ی عمل متجاوزانه ی غرب به اوکراین شده است. مدل موی اوکراینی خانم تیموشنکو از اساسی ترین نیروهای محرکه ی ناسیونالیستها و فاشیستها برای رفتن به سوی بلوک سرمایه داری غرب است! جنگهای طمع کارانه در اوکراین برای ایجاد زیر ساختهای نظامی ناتو در نزدیکترین کشور به مسکو، رقیب دیرینه ی غرب درگذشته و هم اکنون رقیب طبیعی غرب، از با اهمیت ترین خطرها برای شرق است.

امپریالیستها از قوانین دست ساخت خودشان برای تامین منافع عبور می کنند تا بتوانندجهان را تا می توانند ببلعند. جنوب شرقی اوکرایین، کریمه و سواستوپول بخشهایی از روسیه قدیم بودند که چند دهه پیش، در سال 1954 به اوکراین منضم شدند.

بی توجهی غربیها به شورای امنیت سازمان ملل و مطرح نکردن مسایل مربوط به تحریم روسیه در شورای امنیت که روسیه در آن از حق وتو برخوردار است، از دیگر مواردی است که نشان می دهد روبنای حقوقی سرمایه داری نئولیبرال در خدمت منافع نیروی مسلط در جامعه ی طبقاتی است.

نقش آفرینان اصلی در اوکراین، یعنی ناسیونالیستها، نئونازیها و فاشیستها با خشونت و قهر در تدارک توسعه ی اهداف کودتا بوده اند. واقعیات وحشیانه و واپسگرایانه مشخص می کند که آنها فقط در راه بلعیدن اوکراین بوده و هیچ چیز مانع وحشیگری و ترور و تهدید از جانب این نیروهای واپسگرا نیست. حمله به دگراندیشان، کمونیستها و نیروهای مترقی اوکراین و عقب ماندگی وابستگان سرمایه داری حکایتی از تضادهای این سیستم پوسیده و در حال زوال است

بازگشت به صفحه اول ایران نبرد

بازگشت به صفحه نبردخلق