شهداى فداىى دى ماه

رفقا: فتح الله كرىمى - خاطره جمالى - مرتضى حاج شفىعى ها - حسىن محمودىان - مرتضى احمدى - سىروس قصىرى - محمد زىن الدىنى - ىوسف زركارى - فاطمه حسن پور اصىل - بهمن روحى آهنگران - مسرور فرهنگ - حسن نوروزى - فاطمه (شمسى) نهانى - شاهرخ مىثاقى (اولىن شهىد جنبش دانشجوىى خارج كشور) - خدابخش شالى  به دست دژخىمان شاه و خمىنى در مبارزه براى دموكراسى و سوسىالىسم از سال 1350 تاكنون به شهادت رسىدند.