در سوگ استاد آندرانیک آساطوریان (آندو)

با تاثر بسیار، امروز استاد آندرانیک آساطوریان ما را ترک کرد. زنده یاد آندرانیک استادی بی نظیر در موسیقی، هنرمندی متعهد و انسانی مقاوم، مهربان و سرشار از عاطفه بود. او با پایداری در مقابل نظام ضد هنر و فرهنگ ولایت فقیه، عشق عمیق خود به مردم ایران را نشان داد.

از جانب خودم و رفقایم در سازمان چریکهای فدایی خلق ایران، فقدان این هنرمند بزرگ را به خانواده او و به ویژه به همسرش، به همه هنرمندان آزادیخواه و به مردم ایران تسلیت می گویم.

مهدی سامع

یکشنبه 3 اسفند 1393 - 22 فوریه 2015

بازگشت به صفحه اول

بازگشت به صفحه نبرد خلق