پیام سازمان چریکهای فدایی خلق ایران

به مناسبت اول ماه مه،

روز همبستگی جهانی كارگران

 

سازمان چریكهای فدایی خلق ایران اول ماه مه، روز همبستگی بین المللی كارگران را  به نیروهای کار در ایران و در همه کشورها شادباش می‌گوید و همبستگی خود را با كارگران و مزدبگیران که سازندگان اصلی جهانی انسانی و عاری از تمامی اشکال استبداد، ستم، جهل، تبعیض و استثمار هستند، اعلام می‌كند. ما ضمن همبستگی با مبارزه کارگران، مزدبگیران، معلمان و پرستاران ایران علیه شرایط فلاکتبار خود و حمایت از فعالان جنبش کارگری، سرکوبی و دستگیری اعضای سندیکاها و تشکلهای مستقل کارگری و صدور احکام زندان برای فعالان کارگری را محکوم می کنیم و خواستار آزادی بي قيد و شرط کارگران و فعالان سنديكایی زندانی هستیم.

 

در سالی که گذشت مدافعان لیبرالیسم جدید و انحصارات امپریالیستی به تهاجم بی حد و مرز خود به سطح زندگی و معیشت توده های زحمتكش ادامه دادند. آنان بی رحمانه هزینه های جنگ، نظامیگری، انباشت سلاحهای مخرب، تروریسم و بنیادگرایی را از جیب کارگران و مزدبگیران، به خصوص زنان کارگر و کودکان کار پرداخت کردند. نظام جهانی سرمایه داری هم در قطبهای اصلی و هم در مناطق پیرامونی به وحشیانه ترین شیوه ها به استثمار و غارت مردم زحمتکش ادامه داد.

در حالی که سودهای سرشار نصیب انحصارات سرمایه داری می شود، شاخصهای زیست و کار توده های محروم هرچه بیشتر سقوط کرده و جهانی شدن بربریت و توسعه فقر با همه ی ابعاد مخرب آن سیمای عوامفریبانه مدافعان لیبرالیسم اقتصادی جدید را نمایان کرد. سرمایه مالی که در اساس چیزی جز اقتصاد کازینویی نیست، همزمان با به تباهی کشاندن زندگی میلیاردها انسان زحمتکش در سراسر جهان، محیط زیست بشر را به ویرانی کشانده است. اگر سرمایه داری نئولیبرال مهار نشود، دیری نخواهد پایید که هوای موجود در پیرامون کره زمین نیز مورد معامله در بازارهای بورس قرار گیرد.

در مقابل این شرایط غیر انسانی كارگران و مزدبگیران سکوت نکرده و در سراسر جهان علیه تعرض انحصارات امپریالیستی و دولتهای مدافع آنان مبارزه می کنند. جنبشهای محرومان و ستمدیدگان جهان گرچه اُفت و خیزهای بسیار داشته و دارد، اما همچنان در مقابل چنین شرایط ناعادلانه ادامه دارد.

 

طی یک سال گذشته کارگران و زحمتکشان ایران شرایط سخت و دشواری داشتند. فقر و سیه روزی زندگی ملیونها تن از کارگران ایران و خانواده های شان را به تباهی کشیده است. کارگران و مزدبگیران یدی و فکری از یک طرف با تهاجم بی سابقه و عنان گسیخته دولت به مثابه بزرگترین کارفرما روبرو بودند و از طرف دیگر به دنبال خصوصی شدنهای گسترده و اخراجهای دسته جمعی، تعرض به سطح زندگی و معیشت توده های زحمتكش و پایمال كردن حقوق آنان ابعاد فاجعه بار پیدا کرد.

هزینه پیوستن رژیم به اردوی جهانی سازی نو لیبرال، سُفره نیروهای کار را تهی تر کرده است.

کاهش نرخ رشد اقتصادی، فقدان سرمایه گذاری موثر در تولید صنعتی و در حوزه های اشتغال زا، ورشکست شدن شرکتهای صنعتی، رانت خواری و چپاول و فساد باندهای تشکیل دهنده هرم قدرت و گسترش اقتصاد دلالی و سوداگری زندگی نیروهای کار را به تباهی کشانده است.

افزایش بی سابقه نقدینگی و به دنبال آن رشد سرسام آور نرخ تورم، بیکارسازیهای گسترده، عدم پرداخت چند ماهه دستمزد، فقدان تامین اجتماعی و پائین بودن حداقل دستمزد از خط فقر، گسترش شرکتهای پیمانکاری و قراردادهای موقت و سفید امضا زندگی میلیونها تن از کارگران و مزدبگیران را به تباهی کشانده است. فشار و تبعیض جنسیتی بر کارگران زن و اعمال محرومیت بر فرزندان آنان و کودکان کار به طور تصاعدی افزایش پیدا کرد. خصوصی سازی و اخراجهای دسته جمعی دو روی سکه سیاستهای ضد کارگری رژیم جمهوری اسلامی است.

شورای عالی کار دولت به اصطلاح تدبیر و امید بدون حضور نمایندگان انتخابی کارگران و با نادیده گرفتن نرخ واقعی تورم، حداقل دستمزد کارگران برای سال 1394 را

کمتر از یک سوم خط فقر تعیین کرد و بدین ترتیب اکثریت قاطع خانواده های ایرانی را به فلاکت، فقر مطلق و بی خانمانی محکوم کرد.

در سال گذشته همچون سالهای قبل بار اصلی سیاستهای مخرب و ماجراجویانه رژیم ولایت فقیه بر دوش کارگران و مزدبگیران بود. ولایت خامنه ای که در نتیجه فشارهای گوناگون مجبور به عقب نشینی در مورد پروژه هسته ای شده، اکنون با پاهای لرزان و از ترس عواقب عقب نشینی کامل، برای امضا قرارداد جامع وقت گذرانی و بهانه جویی می کند. اما کارگران و مزدبگیران در مقابل شعار حکومتی انرژی هسته ای حق مسلم ماست با طرح شعار زندگی انسانی حق مسلم ماست و زندگی، معیشت، حق مسلم ماست، تلاشهای عوامفریبانه حکومت برای ملی جلوه دادن پروژه های ماجراجویانه را خنثی کردند.

 

در سال گذشته همچون سالهای قبل كارگران، مزدبگیران، معلمان و پرستاران در مقابل سیاستهای ضد بشری و ضد کارگری حکومت مدافع سرمایه داران سکوت نکرده و به اشکال مختلف دست به مبارزه زده اند. حركتهای نیروهای كار (کسانی که در تولید، توزیع و خدمات کار یدی و فکری می کنند و در مقابل فروش نیروی کار خود مزد دریافت می کنند) از نظر کمی گسترش بی سابقه ای پیدا کرد.

دبیرخانه سازمان چریکهای فدایی خلق ایران بیلانی از حرکتهای نیروهای کار در سال 1393 را منتشر کرده است. بر اساس این بیلان که در ماهنامه شماره 358 نبردخلق منتشر شده، در سال 1393، بدون وارد کردن حرکتهای اعتراضی معلمان و پرستاران، 995 روز حرکت اعتراضی صورت گرفته است*.  مقایسه این تعداد حرکت اعتراضی با سه سال قبل از آن به خوبی نشان دهنده رشد قابل توجه اعتراضات ستمدیدگان است. در حالی که 350 حرکت اعتراضی در سال 1390 و  446 حرکت اعتراضی در سال 1391 و 556 حرکت اعتراضی در سال 1392 صورت گرفته، وجود 995 حرکت اعتراضی در سال 1393 ابعاد این رشد را نشان می دهد.

رژیم ایران با پشتیبانی از کارفرمایان و در راس آن دولت به مثابه بزرگترین کارفرما، به سرکوبی مبارزه كارگران و مزدبگیران ایران اقدام می کند. اما علیرغم همه سرکوبیها و لشگرکشیها، کارگران به مبارزه ادامه داده و نکته شایان توجه در این مبارزه، پیوستن و شرکت فعال خانواده های کارگران به این اعتراضات است.

 

سازمان چریکهای فدایی خلق ایران ضمن همبستگی با جنبش کارگران یدی و فکری، از تمامی اتحادیه ها، سندیکاها و سازمانهای جهانی کارگری و نیروهای سیاسی  مترقی جهان می خواهد كه به مبارزه برحق نیروهای کار در ایران برای کسب حقوق اولیه شان یاری رسانند.

ما از شورای حقوق بشر سازمان ملل و از سازمان جهانی كار می خواهیم كه فشار بر جمهوی اسلامی برای به رسمیت شناختن حقوق حقه كارگران را بیش از پیش افزایش دهد.

نیروهای کار می توانند و باید پیشتاز مبارزه علیه حكومت استبدادی حاكم، پیشتاز مبارزه علیه جنگ و تجاوزگری نظامی و پیشتاز مبارزه برای تحقق دموكراسی، عدالت و جدایی دین از دولت باشند. از این رو ما از تمامی كارگران یدی و فکری، كاركنان و مزدبگیران شاغل در مراكز دولتی و خصوصی و از تمامی مدافعان آزادی و توسعه پایدار را فرا می خوانیم تا برای سرنگونی نظام ننگین ولایت فقیه متحد و متشكل شوند.

 

خواسته های فوری و پایه ای کارگران و مزد بگیران

شورای عالی سازمان چریکهای فدایی خلق ایران در هشتمین اجلاس خود (20 بهمن 1393 برابر با 9 فوریه 2015 ) با جمعبندی شعارها و خواسته های طرح شده در  مبارزات کارگری در سالهای اخیر و با توجه به دیدگاههای مطرح شده از جانب تشکلها و فعالان مستقل در ایران خواسته های فوری و پایه ای کارگران و مزد بگیران ایران را به شرح زیر تصویب نمود؛

 

* حق ایجاد تشکلهای مستقل کارگری برای نیروهای کار یدی و فکری (کارگران صنعتی، کشاورزی، معلمان، پرسـتاران، کارگران بخش خدمات و ...)

* لغو و رفع هرگونه تبعیض بین زن و مرد در حقوق کار و در تمامی شـئون سیاسـی، اقتـصادی و اجتمـاعی و پـذیرش کنوانسیون جهانی منع تمامی اشکال تبعیض علیه زنان

* به رسمیت شناختن حق اعتصاب، تجمع و تظاهرات به عنوان حقوق پایه ای نیروهای کار

* آزادی کلیه زندانیان سیاسی به شمول فعالان کارگری

* تامین امنیت شغلی برای همه کارگران، لغو قراردادهای موقـت و قراردادهـای شـرکتهای پیمانکـاری و سـفید امـضا و پرداخت فوری دستمزدهای معوقه به طور کامل

* به رسمیت شناختن حداکثر 8 ساعت کار در روز، دو روز تعطیل در هفته و یک ماه مرخصی سالانه با حقوق

* تعیین حداقل دستمزد با مشارکت نمایندگان واقعی کارگران و تشکلهای مستقل کارگری، متناسـب بـا افـزایش نـرخ واقعی تورم. محاسبه حداقل حقوق بر اساس تامین نیازهای زندگی شرافتمندانه و انسانی یک خانوار چهار نفره

* توقف کامل اخراجها و بیکارسازی و ایجاد سیستم بیمه اجتماعی برای تمامی نیروهای کار

* لغو کامل کار کودکان

* تامین حقوق بازنشستگان برای زندگی بدون دغدغه اقتصادی

* تعطیل رسمی و همگانی اول ماه مه و لغو هرگونه ممنوعیت و محدودیت برگزاری مراسم روز جهانی کارگران

 

زنده باد اول ماه مه روز همبستگی بین المللی کارگران

سازمان چریكهای فدایی خلق ایران

پنجشنبه 10 اردیبهشت 1394 (30 آوریل 2015)

 

* بیلان 995 حرکت اعتراضی کارگران در سال 1393

http://www.iran-nabard.com/etelayeha/1393%20bilan%20kargari.pdf

 

- نبردخلق در هر ماه فشرده حرکتهای اعتراضی کارگران، معلمان، پرستاران و دانشجویان را منتشر می کند. برای اطلاع از این اخبار به سایت ایران نبرد در آدرس زیر مراجعه کنید

http://www.iran-nabard.com

 

- برای اطلاع و شنیدن رویدادهای مهم هر هفته به ویژه اعتراضات نیروهای کار به سایت 

رادیو پیشگام مراجعه کنید :

http://www.radiopishgam.com

 

- برای اطلاع روزانه از چالشها و حرکتهای کارگران و مزدبگیران ایران به سایت جنگ خبر در آدرس زیر مراجعه کنید:

http://www.jonge-khabar.com

منبع: نبرخلق شماره 359، اول خرداد 1394 (22 مه 2015)

 بازگشت به نبردخلق

بازگشت به صفحه اول