گرامی باد 98 مین سالگرد انقلاب کبیر اکتبر

لیلا جدیدی

 

98 سال از اولین انقلاب پرولتری جهان در سال 1917 به رهبری لنین و حزب بلشویک روسیه می گذرد. در هفتم نوامبر 1917، شوراهای کارگران، دهقانان و سربازان پتروگراد در یک قیام مسلحانه به رهبری تروتسکی، با حمله به کاخ زمستانی تزار و سرنگونی "دولت موقت"، سوسیالیسم نوین را بنا کرد و دولتی کارگری را به جای آن نشاند.

لنین و حزب بلشویک قول شرایط بهتر کار برای کارگران و اصلاحات ارضی و پایان دادن به جنگ ویرانگر جهانی (اول) را داده بودند. حرکت آنها، پاسخ مستقیم به اصلی ترین مطالبات جامعه روسیه بود و از همین رو نیز موج برخاسته از پتروگراد با حمایت گسترده روبرو شده و به سرعت سراسر روسیه را دربرگرفت. این انقلاب در کشوری به وقوع پیوست که مردم آن از فقیر ترین و محروم ترین مردم کشورهای جهان بودند.

با پایه گذاری اولین دولت سوسیالیستی، تاریخ و چهره سیاسی جهان تغییر یافت. جهان سرمایه داری در واکنش به گشوده شدن این چشم انداز در برابر کارگران و زحمتکشان، موقعیت انحصاری خویش و قدرت و ثروت ناشی از آن را در معرض خطر دیده و با ارتشی از 14 کشور و محاصره سیاسی و اقتصادی کمر به نابودی "نوزاد گهواره ای بلشویسم" بست. اما ارتش سرخ کارگران و دهقانان روسیه، با چنگ و دندان، تهاجم نظامی قدرتهای امپریالیستی خارجی و همدستان داخلی آنان را درهم شکست. کارگران کشورهای مهاجم نیز از همراهی با جنگ امپریالیستی خودداری کردند و به حمایت از این انقلاب بزرگ پرداختند.

با این حال، مشکلات و سختیهای ناشی از جنگ داخلی، خشکسالی و ناهنجاریهای اقتصادی و دشمنیهای امپریالیستی از یکسو و سر برآوردن بوروکراسی فاسد حزبی به رهبری استالین و جانشینان وی از سوی دیگر، مانع از آن شد که این تجربه انقلابی به یک نظام سوسیالیستی به لحاظ اقتصادی و اجتماعی به طور کامل فرا روید.

آنچه که امروز جهان ما شاهد است، بار دیگر درستی آموزشهای انقلاب اکتبر و آموزشهای مارکسیسم لنینیسم که جهان بینی طبقه کارگر می باشد را به اثبات می رساند. سرمایه داری چهره خود را به فجیع ترین شکل به نمایش گذاشته است.

انقلاب اکتبر به کارگران و زحمتکشان آموخت برای اینکه بتوانند به جامعه ای بدون طبقه و بدون استثمار برسند، باید دست سرمایه داران و غارتگران را از دسترنج خود کوتاه کنند. آنان باید قدرت سیاسی را به دست گیرند. لنین از نخستین سالهای فعالیت انقلابی خود عمده ترین مساله هر انقلاب را قدرت دولتی عنوان می کرد؛ قدرتی که توده را بر سرنوشت و زندگی خود حاکم می کند.

آموزشهای این انقلاب و تجربیات آن، راهنمایی گرانبها برای کارگران جهان جهت طی کردن مسیر انقلابی خود برای آزادی، عدالت اجتماعی و سوسیالیسم است.

روی دوش پرولتاريای جهانی، پرچم سرخ اکتبر تا رهایی بشر از بربريت سرمايه‌ داری برافراشته خواهد ماند.

بازگشت به نبردخلق

بازگشت به صفحه اول

منبع: نبردخلق شماره 364، جمعه اول آبان 1394 - 23 اکتبر 2015