در سوگ هنرمند متعهد و آزادیخواه، منصور قدرخواه

با تاثر بسیار هنرمند متعهد و آزادیخواه، آقای منصور قدرخواه در روز دوشنبه 9 آذر در اثر ایست قلبی در محل کار خود در آمریکا درگذشت. منصور قدرخواه یک کارگردان سینما بود که با تمام توان علیه استبداد مذهبی حاکم بر ایران مبارزه می کرد. او یک آزادیخواه چپ و عدالت خواه بود که همواره از جنبش مقاومت ایران پشتیبانی می کرد و در دو دهه قبل سرشار از شور مبارزاتی به شورای ملی مقاومت ایران پیوست.

از جانب خود و رفقایم در سازمان چریکهای فدایی خلق ایران، درگذشت این هنرمند مبارز و آزادیخواه را به خانواده زنده یاد منصور قدرخواه، به اعضای شورای ملی مقاومت ایران و به جامعه هنرمندان متعهد و ترقیخواه تسلیت می گویم.

مهدی سامع

سه شنبه 10 آذر 1394 - اول دسامبر 2015