متن سخنان مهدی سامع در مراسم خاکسپاری زنده یاد محمد علی جابرزاده

خانمها، آقایان

ما در این جا برای آخرین دیدار  با مردی گردهم آمده ایم که نمونه برجسته یک انسان به معنی واقعی کلمه بود. او انسانی آگاه و گریزان از خود بی گانگی و زندگی بدون هدف بود. دریغا و افسوس که سرانجام بیماری بر او غلبه کرد.

گواهی می دهم که طی بیش از چهل سالی که او را می شناختم، راهی جز مبارزه علیه ظلم و بی عدالتی و هدفی جز رسیدن به آزادی و برابری و عدالت نداشت.

سخن گفتن پیرامون خصوصیات برجسته محمد علی جابرزاده نیاز به زمان زیادی دارد و من فقط به طور کوتاه به دو نکته به هم پیوسته در مورد او می پردازم؛

محمد علی جابرزاده همه ی چیزهای خوب را می خواست و طلب می کرد اما نه برای خودش بلکه برای مردم محروم و ستمدیده ایران. می دانیم که بر اساس معیارهای رایج دنیای کنونی او می توانست از فرصتهای خانوادگی و تحصیلی استفاده کرده و امتیازات زیادی برای خود به دست آورد. اما وی بدون تردید، بدون وسواس و بدون دغدغه از همه آنها گذشت تا عالی ترین امتیاز که همانا مبارزه برای سعادت مردم ایران است را نصیب خود کند.

همچنین او همه دردها و رنجهای تحمیل شده به مبارزه و مقاومت را آگاهانه پذیرفته بود تا محرومان و ستمدیدگان به زندگی بدون درد، رنج، تبعیض و خفقان دست یابند.

اکنون مجاهد خلق محمد علی جابرزاده را به خاک سپردیم اما  جایگاه و نام او در سپهر سیاست و انقلاب ایران ماندگار خواهد بود.

پایدار باشید

منبع: نبردخلق شماره ۳۸۰، آدینه ۱ اسفند ۱۳۹۵ - ۱۹ فوریه ۲۰۱۷

 بازگشت به نبردخلق

بازگشت به صفحه اول