بیمارستانها: کمپین اتحادیه بخش خدمات آلمان برای کاهش فشار کاری

 

Text Box: در بیمارستان "شاریته" (Charité)، قدیمی ترین بیمارستان برلین و وابسته به دانشگاه این شهر، یک گام بزرگ در جهت افزایش کادر درمانی بیشتر، تعیین بیمه سلامتی و میزان حداقل پرسنل در شیفت کاری برداشته شد. پیرامون "توافق کاهش فشار کاری" اکنون در "وردی" در بسیاری از مناطق بحث در این باره جریان دارد که چگونه این توافق می تواند به گروههای گوناگون شغلی در بیمارستانهای دیگر نیز گسترش پیدا کند. در کنار "سارلند" (ایالتی در غرب آلمان)، اینک در ایلات "نوردراین وستفالن" نیز بسیاری از بیمارستانها برای مبارزه در این مسیر تدارک می بینند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 سوسیالیسم اینفو

برگردان: بابک

 

مصاحبه با یان فن هاگن، دبیر اتحادیه بخش خدمات "وردی" (ver.di) در ایالت نوردراین وستفالن

  

تو چه نتیجه ای از مبارزه همکاران در بیمارستان "شاریته" برلین می گیری؟ تا چه اندازه تجربیاتی که آنها به دست آورده اند، می تواند الگویی برای یک جنبش سراسری باشد؟

به نظر من مبارزه صنفی در شاریته بیش از همه دو مساله را نشان داد. ابتدا اینکه کارکنان بیمارستان و به ویژه بزرگترین گروه آنها، پرستاران، آماده بودند برای بهبود شرایط کاری خود تا مرز اعتصاب با کارفرما درگیر شوند. این واقعیت که همکاران دیگر از جمله کمک پرستارها و بخشهای اجتماعی برای حقوق خود مبارزه می کنند و به گونه مشترک حتی پس از شکستهای مقطعی همچنان به مبارزه ادامه می دهند، به نظرم تجربه بسیار ارزشمندی است.

یک ابزار بسیج و سازماندهی، فعالیتهای آموزشی در بخشها بود. در اینجا فعالان به کارکنان نشان دادند چرا شرایط کاری در سیستم مالی موجود به گونه ناگزیر بد است و جبران کسری بودجه به طور فردی با هر میزان از اضافه کاری امکان پذیر نیست. این آگاهی کلید موفقیت بود.

در کنار استراتژی اعتصاب و تعطیل کردن پذیرش و بخشها، بیش از همه دخالت دادن مصممانه کارکنان در بحثها و پروسه های تصمیم گیری مرا تحت تاثیر قرار داد. این فکر که ما در محل کار توانایی رسیدن به هدف را فقط زمانی داریم که با تمام بخشها رابطه داشته باشیم، جدید نیست و پایه ساختار کلاسیک افراد معمتد اتحادیه ای را تشکیل می داد. اما افراد معتمد امروز در بسیاری از مراکز در سیستم درمانی محل کار یا گروههای فعال ادغام شده اند و دیگر تمام مجموعه یک موسسه را پوشش نمی دهند. با راه اندازی سیستم مشاور تعرفه، ما یک ابزار جدید در دست داریم که از طریق آن همکاران می توانند فعال شوند و از این امکان استفاده هم بکنند، زیرا به تحولات مبارزه جاری خود از همه نزدیک تر هستند.

  

در نشستهای "وردی" در ایالت شما، با چه واکنشهایی در این باره مواجه می شوی؟ اعضا چه فکر می کنند؟

در "نوردراین وستفالن" در این میان ۴۰۰ کارورز از ۱۰۰ بیمارستان در مجامع عمومی محلی که برای تعیین تعرفه های کاهش فشار کاری تشکیل شد، شرکت کردند. در میان آنها بسیاری از کارورزان بیمارستانهای وابسته به کلیساها هم دیده می شدند. علاقمندی و توجه به آنچه که در شاریته و در حال حاضر در ایالت "سارلند" اتفاق می افتد، بسیار زیاد است و همکاران بسیار فعالانه در بحثهای مجامع عمومی شرکت دارند. 

نکته جالب توجه این است که تشریح موقعیتهای فشار کاری و مطالبات مشخص در همه نشستها مشابه یکدیگر است، گذشته از اینکه کارورزان در بخش خصوصی، دولتی یا بیمارستانهای وابسته به کلیساها اشتغال داشته باشند. تنها درک این واقعیت و دریافت اینکه این مشکل فردی نیست و بسیار کسان دیگری در کشور وجود دارند که خواهان تغییر در فشار کاری هستند، روحیه بخش است و انگیزه می دهد. در تمام مناطق قرار گذاشته شده که ارتباط بیمارستانها با یکدیگر ادامه پیدا کند و برای افزایش پرسنل و ساعات کار ثابت و قابل اتکا بسیج و سازماندهی شود. 

یک توافق عمومی بر سر خواسته مرکزی یعنی پرسنل بیشتر که بدون آن بقیه تنظیمات مانند تعیین ساعات کار ثابت، عملی نیستند، وجود دارد. و اینجا نقاط اصلی مطالبات به یکدیگر می رسد، زیرا ما در مبارزه برای تعیین تعرفه ها، به طبع مسوولیت قانونگذار را نادیده نمی گیریم. در نشستهای مقدماتی، انگیزه بالایی برای تولید فشار و ادامه مبارزه برای تعیین قانونی حجم پرسنل که برای همه بیمارستانهای آلمان شرایط خوب کاری و تعداد کافی پرسنل را تامین کند، وجود دارد. 

 

طرحهای بعدی اتحادیه برای راه اندازی یک کمپین جدید علیه فشار کاری چه هستند ؟

گام بعدی در بیمارستانها راه اندازی بحث و گفتگو با کارکنان در باره مطالبات مربوط به فشار کاری و جذب مشاوران تعرفه است. در شهرها و مناطق بسیاری از نوردراین وستفالن، نشستهای فرا محلی فعالان برگزار می شود که در آن تجربیات بیمارستانهای مختلف مبادله می شود و اقدامات مشترکی طرح ریزی و به اجرا در می آید. به موازات آن، اتحاد عملهای شهری یا منطقه ای گوناگونی ایجاد می شود که وظیفه آن پشتیبانی از مبارزات صنفی و بردن موثر بحث به فضای عمومی و چارچوبهای سیاسی است، مانند کاری که اتحاد عمل "برلینیها برای پرسنل بیشتر در بیمارستانها" در برلین کرد.

شرایط خوب کاری در درمان و مراقبت فقط مساله کارکنان نیست، بلکه به همه مربوط می شود. هر کس به طور بالقوه می تواند بیمار یا خویشاوند بیمار باشد و به تامین درمان و مراقبت خوب وابسته باشد.

یک ابزار مرکزی کار سراسری، فراخوان نوردراین وستفالن به "پرسنل بیشتر در بیمارستانها" خواهد بود که در راستای آن ما در سراسر کشور امضا جمع می کنیم و هر کس می تواند از آن پشتیبانی کند. گام بعدی ما برگزاری کنفرانس سراسری کاهش فشار کاری در ۲۹ آوریل (۹ اردیبهشت)، در شهر اوبرهائوزن (Oberhausen) و با شرکت همه فعالان مراکز درمانی خواهد بود.

 

در برخی از بیمارستانهای وابسته به دانشگاه در نوردراین وستفالن، همکاران اکنون برای مبارزه مزدی آماده می شوند. در این بیمارستانها گامهای بعدی برای کاهش فشار کاری و پرسنل بیشتر چیست؟

در این دانشگاهها در حال حاضر مذاکرات مزدی عادی جریان دارد. ما از این امر البته برای بسیج گرد تعرفه کاهش فشار کاری استفاده می کنیم. ما اکنون در آنجا مشغول جذب مشاوران تعرفه ای هستیم و آموزش و برقرار ساختن شبکه ای ارتباطات آنها را برای آماده ساختن شان در مبارزه و پیشبرد مطالبات، شروع کرده ایم. بلافاصله بعد از پایان مذاکرات مزدی، دست به کار می شویم و آکسیونهای مختلفی برای کاهش فشار کاری در بیمارستان دانشگاهی در "آخن"، "بن"، "دوسلدورف"، "اسن"، "کلن" و "مونستر" خواهیم داشت. 

 

منبع: نبردخلق شماره ۳۸۰، آدینه ۱ اسفند ۱۳۹۵ - ۱۹ فوریه ۲۰۱۷

 بازگشت به نبردخلق

بازگشت به صفحه اول