با اندوه فراوان مادر سماعی (بانو زهرا اسحاقی) ما را ترک کرد.

با دریغ و تاثر مادر سماعی (بانو زهر اسحاقی) در روز چهارشنبه 13 بهمن 1395 در تهران درگذشت.

زنده یاد خانم زهرا اسحاقی مادر فدایی شهید محمد رحیم سماعی و خواهر فدایی شهید مهدی اسحاقی بود که درد و رنج فقدان عزیزانش را چهل و شش سال بر جان و دل داشت. چریکهای فدایی خلق رفقا محمد رحیم سماعی و مهدی اسحاقی از حماسه آفرینان رستاخیز سیاهکل بودند که در اول اسفند 1349 در نبرد با نیروهای دشمن در منطقه سیاهکل به شهادت رسیدند.

زنده یاد خانم زهرا اسحاقی زنی فداکار و پایدار بود که در دوران مبارزه علیه دیکتاتوریهای شاه و شیخ در صَف خانواده های شهدا و زندانیان سیاسی مشارکت داشت.

مراسم یادبود زنده یاد خانم زهرا اسحاقی (مادر سماعی) فردا جمعه 15 بهمن در تهران برگزار می شود.

از جانب خود و از جانب رفقایم در سازمان چریکهای فدایی خلق ایران، فقدان این مادر فداکار را به خانواده های سماعی و اسحاقی، به خانواده شهدا و زندانیان سیاسی و به همه آزادیخواهان تسلیت می گویم.

مهدی سامع

پنجشنبه 14 بهمن 1395 - 3 فوریه 2017

منبع: نبردخلق شماره ۳۸۰، آدینه ۱ اسفند ۱۳۹۵ - ۱۹ فوریه ۲۰۱۷

 بازگشت به نبردخلق

بازگشت به صفحه اول