نهمین اجلاس شورای عالی سازمان چریکهای فدایی خلق ایران با موفقیت به کار خود پایان داد

 

نشست شورای عالی سازمان چریکهای فدایی خلق ایران بر محور بحثهای فشرده سیاسی و تشکیلاتی، تبادل نظر گسترده آرا و تدوین راهکارهای اجرایی برگزار گردید. کمیته مرکزی منتخب این شورا، مسوولان بخشهای مختلف را انتخاب کرد

 

 

 

سازمان چریکهای فدایی خلق ایران از یکشنبه ۱۷ بهمن تا روز سه شنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۵ (۵ تا ۷ فوریه ۲۰۱۷)، نهمین اجلاس شورای عالی خود را با حضور مسوولان، کادرها و اعضای سازمان با یک دقیقه سکوت به احترام و در بزرگداشت یاد و خاطره شهدا و زندانیان جنبش پیشتاز فدایی و به یاد همه شهدا و جانباختگان راه آزادی مردم ایران آغاز کرد.

سپس دستور اجلاس که از طرف دبیرخانه سازمان پیشنهاد شده بود، به شرح زیر تصویب رسید:

* بحث و بررسی گزارش سیاسی سخنگوی سازمان در مورد تحولات سیاسی و قطعنامه مشترک دو تن از رفقا

* دریافت گزارش بخشهای مختلف تشکیلات و بررسی نقاط قوت و ضعف هر بخش

* انتخاب کمیته مرکزی سازمان

 

در نخستین بخش، سخنگوی سازمان، گزارش سیاسی که به طور عمده به شرایط سیاسی و اقتصادی دوران پس از "برجام" اختصاص یافته بود را ارایه داد.

شورای عالی سازمان پس از گفت و گو و تبادل گسترده آرا، گزارش سخنگوی سازمان را به تصویب رساند.

پس از آن قطعنامه مشترک رفقا مهدی سامع و منصور امان "پیرامون آرایش رژیم پس از عقب نشینی هسته ای" به اجلاس ارایه شد که این سند هم پس از بحث، بررسی و تبادل نظر کامل به اتفاق آرا به تصویب رسید.

خطوط کلی این دو سند در دو سال گذشته در ۲۴ سمینار ماهانه سازمان نیز مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفته بود. متن این دو سند پیش از برگزاری اجلاس در اختیار رفقای تشکیلات قرار داشت.

متن کامل دو سند یاد شده در همین شماره "نبردخلق" درج گردیده است.

در دومین بخش اجلاس شورای عالی، گزارش فعالیت نهادها و ارگانهای سازمان در فاصله دو نشست توسط مسوولان مربوطه ارایه و مورد بررسی قرار گرفت. در همین رابطه، توجه اکید شرکت کنندگان بر فعالیت در داخل و فعالیتهای تبلیغاتی و روشنگرانه بود. نشست با تفکیک موضوعی نقاط قوت و ضعف در جنبه های گوناگون فعالیت بیرونی سازمان، راهکارهای تقویت و ارتقا کوششهای تشکیلاتی را به بحث گذاشت و مفاد اجرایی آن را جمع بندی کرد.

آخرین بند دستور کار اجلاس، انتخاب کمیته مرکزی سازمان بود. شورای عالی، اعضای کمیته مرکزی را با رای گیری مخفی و بر معیار نصف به اضافه یک برگزید.

نشست شورای عالی سازمان پس از سه روز کار فشرده، با سرود انترناسیونال به کار خود پایان داد.

کمیته مرکزی منتخب شورای عالی، در نخستین جلسه خود که بی درنگ پس از پایان نشست برگزار گردید، با انتخاب اعضای هیات دبیران "نبرد خلق"، مسوول دبیرخانه و مسوولان ارگانهای تشکیلاتی و اجرایی و انتخاب رفیق مهدی سامع به عنوان سخنگوی سازمان، تعیین راهکارهای عملی برای اجرای مصوبات شورای عالی را در دستور کار جلسه آینده خود گذاشت.

 

دبیرخانه سازمان

 چریکهای فدایی خلق ایران

بهمن 1394

منبع: نبردخلق شماره ۳۸۱، آدینه ۱ اسفند ۱۳۹۵ - ۱۹ فوریه ۲۰۱۷

 بازگشت به نبردخلق

بازگشت به صفحه اول