پیام جمعی از کمونیستهای آذربایجان . ایران


چهل و ششمین سالگرد جنبش مسلحانه سیاهکل گرامی باد
تجربه یک قرن اخیر نشان می دهد آن جنبشی می تواند در ایران دگرگونی عمیق ایجاد کند که در نهایت مقید به جنبش مسلحانه باشد. جنبش مسلحانه مشروطه مونارشیسم قاجار را سرنگون ساخت و جنبش مسلحانه سیاهکل دودمان توتالیتر پهلوی را، سومین شلیک را که خواهد کرد ..؟
پس آمد و حاصل قیام سیاهکل چه بود ؟ آنها توانستند در مدت ۷ سال پنجمین ارتش قدرتمند جهان، ارتش شاهنشاهی را شکست دهند... آنچه از شاه به ۵۷ کشید سپر فولادینی بود که چریکها سوراخ سوراخ کرده بودند.
تقبیح جنبش مسلحانه و نقد نابخردانه آن دستاوردی جز انفعال و کاریکاتوری از دیپلماسی شبه انقلابی نداشته است . فرصتی که نزدیک به چهار دهه از آن می گذرد اما آنچه بوده پلاتفورمهای بی حاصل و گفتمان بی گزند روشنفکری محض بوده است.
زنده باد قیام سیاهکل، گرامی باد یاد و خاطره شهدای جنبش مسلحانه سازمان چریکهای فدائی خلق ایران، زنده باد سوسیالیسم
جمعی از کمونیستهای آذربایجان . ایران
بهمن 1395
 

منبع: نبردخلق شماره ۳۸۱، آدینه ۱ اسفند ۱۳۹۵ - ۱۹ فوریه ۲۰۱۷

 بازگشت به نبردخلق

بازگشت به صفحه اول