در آواز سـیب و ســـتاره   

م . وحیدی

 

در مرده ها بنگر!

در تلخی تاریخ كتلهای افراشته

در چشمان منتظر سوك هزاران قافله سیاهپوش

غمگین مباش!

ما، با شاخه های سیب و ستاره

پیوند خورده ایم

بگذار، در دلتنگی ابر پر باره

دریچه ای گشوده شود

و حیات

اشارت دوباره آفتاب و سازی

درشهر متروك موریانه ها

به خویشتن خویش اعتمادكن!

به آرزوهامان

به چشمه های سبز باد

كه در باغ می دمد

"در راه خویش

ایثار باید، نه انجام وظیفه" *

 

*مارگوت بیكل

منبع: نبردخلق شماره ۳۸۲، سه شنبه  ۱ فروردین  ۱۳۹۶ - ۲۱ فوریه ۲۰۱۷

 بازگشت به نبردخلق

بازگشت به صفحه اول