دستهای آفرینش

برای كارگران ستمدیده میهنم

م . وحیدی ( م . صبح )

 

من كارگر

من رنجبر

من تاریخ فتح انحطاط خداوندگاران

پوسیده سفالهای فریب

آمیخته با جوهر جوشان آهن و پولاد

با دهان چخماق باروت و آتش

با پتك غریو آواز سپیده دمان

 

در سوت مقطع كارخانه ها

دستهای آفرینش شما

حدیث گسستن زنجیرهایی ست

به قدمت تاریخ انسان

ـ انسان غارنشین ـ

تاشام نجیب زادگان مرگ و سرمایه

ای فاتحان رنج و شكیبایی!

ای همرزم !

هم تلاش !

برخیز!

و بر بستر خونین زمان

معجزه بازوانت را باور كن!

از خشم بیدار تو

سلاحی خواهم ساخت

وبارویی

تا گستره كارخانه ها و شالیزاران آفتاب و باد

وقتی كه بذر كوهساران

افسانه ساز

فریاد های سرخ تو خواهند شد

 

منبع: نبردخلق شماره ۳۸۳، آدینه  ۱ اردیبهشت  ۱۳۹۶ - ۲۱ اوریل ۲۰۱۷

 بازگشت به نبردخلق

بازگشت به صفحه اول