شهداي فدايي در خرداد ماه ‏

رفقا: اميرپرويز پويان ـ اسكندر صادقي نژاد ـ رحمت الله پيرو نذيري ـ بهروز دهقاني ـ حسن ‏معصومي همداني ـ عليرضا شهاب رضوي- حبيب برادران خسروشاهي ـ مريم شاهي ـ خسرو تره گل ـ حسين سلاحي ـ ‏شيرين معاضد (فضيلت كلام)-  مينا طالب زاده شوشتري ـ عليرضا رحيمي علي آبادي ـ حسين موسي دوست موچالي ـ ‏رفعت معماران بناب ـ نادر شایگان شام اسبی - سليمان پيوسته حاجي محله ـ سعید معینی - نعمت با شعور ـ سعيد ‏سلطان پور ـ ماريا كاظمي ـ اسماعيل هاديان - منصور فرسا ـ مهدي پهلوان ـ شهرام ميراني (در هند) ـ محمدرضا محمديان ‏باباعلي ـ حميد امير ميرشكاري ـ ولي سوسني ـ منوچهر ويسي ـ  جعفر قنبرنژاد ـ مهنوش آذريون - شاپور ‏جليلي - جواد باقري (مهرداد)،  طي سالهاي 49 تاكنون در مبارزه مسلحانه با مزدوران امپرياليسم و ارتجاع و يا در زندانهاي ‏دژخيمان ستمگر شاه و خميني به شهادت رسيدند. ‏

منبع: نبردخلق شماره ۳۸۵، دوشنبه اول خرداد ۱۳۹۶ - ۲۲ مه ۲۰۱۷

 

 بازگشت به نبردخلق

بازگشت به صفحه اول