سقوط شب

م . وحيدي ( م . صبح )

در همبستگي با خلق به پا خاسته ايران

 

اينك

ما برمي خيزيم

با طبل قلبهامان

در خيابانها

پاي كوبان

اينك

تندباد باروت و ياس است

بر چركاب شب

رود زلال خشمي

كه جهان تيره را

فرو مي شويد

ما همراهانيم

در گل و باد و توفان

با طبل نشاط فتح

در كوچه ها و بر سر بامها

 

شتاب كن!

اي كبوتر آزادي!

اي كه هزار شب تيره پرحصار

فداي صبح روشن بالهاي تو!

 

آي سپيده هاي سرزمين من!

خنده هاتان را كنون

از بلنداي سحر

پارو كنيد!

 دستان عاشق ما

باغ پر جوانه اي است

كه  فردا را

غرق شادي و شكوفه و سرود مي كند.

منبع: نبردخلق شماره ۳۹۳،  یکشنبه اول بهمن ۱۳۹۶ - ۲۱ ژانویه ۲۰۱۸

 

 بازگشت به نبردخلق

بازگشت به صفحه اول