متن سخنان رفیق مهرداد (علی) قادری، عضو کمیته مرکزی سازمان چریکهای فدایی خلق ایران

در تظاهرات مقاومت ایران در رُم (ایتالیا) در مقابل سفارت رژیم – سه شنبه ۱۲ دی ۱۳۹۶

این سخنرانی به زبان ایتالیایی صورت گرفته و ترجمه خلاصه آن چنین است:

 

امروز نیامدم و نیآمدیم اینجا برای اعتراض به جمع مرده زندگانی که در ساختمان جلو ما هستند. اینجاییم تا با حضور خود صدای مردم ایران را به گوش جهان برسانیم.

زنان و مردانی که در چند روز گذشته با تظاهرات ممتد و شبانه روزی در خیابانهای ایران انزجار خود را از رژیم ایران فریاد زدند.

البته سران رژیم فاشیستی مذهبی، ما، مردم و مقاومت خونین آنها را دست نشانده نیروهای خارجی تبلیغ می کنند. خود را مدره و مردم را منبع خشونت جلوه می دهند و وحشیانه سرکوب می کنند. آخرین قربانی این قاتلان، جوانی ۱۳ ساله است که دیشب زیر گلوله های پاسداران جاودانه شد. همه بدانند که آینده ایران را کابینه های خارجی تعیین نمی کنند.  جمهوری اسلامی عامل بحران در خاورمیانه و تهدیدی برای صلح جهانی است. پیروزی مقاومت مردمی و سقوط این جانیان را مردم ایران فریاد می زنند.

منبع: نبردخلق شماره ۳۹۳،  یکشنبه اول بهمن ۱۳۹۶ - ۲۱ ژانویه ۲۰۱۸

 

 بازگشت به نبردخلق

بازگشت به صفحه اول