روایت شاهدان

پیرامون جنبش پیشتاز فدایی

از آغاز تا بهمن ۱۳۵۷

 

روایت شاهدان، مصاحبه با کسانی است که به اشکال مختلف با سازمان چریکهای فدایی خلق ایران و یا با رهبران، کادرها و اعضای این جنبش طی سالهای قبل از انقلاب بهمن ۱۳۵۷ آشنایی و تماس داشته اند. برخی از کسانی که با آنها گفتگو شده، از اعضا و کادرهای سازمان در آن سالها بوده اند. 

این مصاحبه ها در اساس برای تهیه یک فیلم مسند و انتشار یک مجموعه چاپی صورت گرفت. اما کمبود اسناد برای تهیه فیلم مستند و فعالیتهای روزمره سیاسی انجام هر دو پروژه را به تاخیر انداخت.

مصاحبه ها به صورت تصویری ضبط شده و پس از آن به وسیله دوستان و رفقای زیادی از گفتار به نوشتار تبدیل شد که سپاسگزار همه آنها هستم. هرچند مصاحبه ها هنوز کامل نشده و ادامه دارد، اما نظر به اهمیت آگاهی رسانی به جوانان که جویای اطلاع از چند و چون جنبش فدایی در آن سالها هستند و برای خنثی کردن تبلیغات مغرضانه و لجن پراکنیهای نظریه پردازان استبداد مذهبی حاکم بر ایران، متن ویرستار شده آن چه تاکنون انجام شده را به تدریج برای چاپ در اختیار ماهنامه نبردخلق قرار می دهم.

دوستان بسیار صمیمی ناصر مهاجر و علی معصومی در ویراستار دو مصاحبه ای که پیش رو دارید، با وجود کارهای زیادی که دارند، مرا بی دریغ یاری کردند که سپاسگزارشان هستم.

متن مصاحبه با منوچهر هزارخانی ابتدا به وسیله علی معصومی از گفتار به نوشتار تبدیل و ویراستاری شد پس از آن ناصر مهاجر که رویدادهای مربوط به جنبش پیشتاز فدایی را پیگیرانه دنبال می کند، نکات مهمی را در تنظیم متن وارد نمود و سرانجام متن نهایی به تایید منوچهر هزارخانی رسید.

متن مصاحبه با زینت میرهاشمی ابتدا به وسیله خود او از گفتار به نوشتار تبدیل و سپس به وسیله علی معصومی ویراستاری و تنظیم نهایی شد که به تایید زینت میرهاشمی رسید.

در نگارش این مصاحبه ها برای چاپ روزنامه ای و انتشار در سایتهای اینترنتی از شیوه جدا نویسی و عدم استفاده از نیم فاصله استفاده شده است.

امید وارم انتشار این مصاحبه ها بتواند برای جنبش آزادیخواهی مردم ایران و به ویژه برای زنان و مردان جوان ایران زمین مفید باشد.

 

مهدی سامع

۱۹ بهمن ۱۳۹۶، چهل و هفتمین سالگرد رستاخیز سیاهکل

 

منبع: نبرد خلق شماره ۳۹۴، بهمن ۱۳۹۶ -  فوریه ۲۰۱۸

 

 بازگشت به نبردخلق

بازگشت به صفحه اول