ما به رزم زنده ایم

م. وحیدی

 

ما به رزم زنده ایم

به رنج

به نبرد

و خروش سرخ و جوشان باروت و

تفنگ

درمیانه دشت بی نشانه امیدهای

تنگ

ما به رزم ایستاده ایم

به فریاد مسلسل

كه می توفد

در شب سرد بلند باستانی یاس

 

در نگاه آشنای صبح

می شكوفیم

می آییم

و دستهامان

صدای روشن تو را

بر بستر خواب اقاقیها

بنا خواهد كرد

 

ازساقه بازوهایمان رسته ایم

استوار

و به طلوع بهار

دلبسته ایم

 

منبع: نبرد خلق شماره ۳۹۵، سه شنبه اول اسفند ۱۳۹۶ - ۲۰ فوریه ۲۰۱۸

 

 بازگشت به نبردخلق

بازگشت به صفحه اول