پیام زندانی سیاسی سهیل  عربی و شاهين ذوقي تبار

به مناسبت اعدام جنایتکارانه رامین حسین پناهی و زانیار و لقمان مرادی

 

جلادان شب پرست  سرانجام رامین و زانیار و لقمان این فرزندان قهرمان کردستان را از مادر و پدر و مردم شان گرفتند و جز ننگ و نفرین ابدی برای خود بدست نیاوردند.

با تسلیت به مادران و پدران داغدیده رامین حسین پناهی و زانیار ولقمان مرادی

فریاد می زنم

قسم به اشکهای مادرم

قسم به اشکهای مادرانتان

قسم به تک تک روزهایی که حبس کشیدید

قسم به عدالت

قسم به برابری

که انتقامتان را می گیریم

سهیل عربی

 

هر صبح و شام به غارت طوفان روند و باز ، باز آخرين شقايق اين باغ نيستند

شاهين ذوقي تبار

 

هنوز اشك در چشمانم هست و در شوك خبر شهادت لقمان و زانيار و رامين هستم. درست مثل روزهايي كه شاهرخ زماني عزيز از بين ما رفت. اين روزها هم سخت ميگذره... ياد تمام خاطرات بند مي افتم و ناخواسته اشك از چشمانم جاري مي شود و هنوز باور نمي كنم كه ديگه نمي توانم ببينم شان. نه، نه! ، چرا به خوبي ميبينم شان، در عزم و رزم همه جواناني كه اراده كرده اند كه به قيام برخيزند و تا به آخر بايستند .... رژيم ضحاك زمانه بار ديگر درحالي كه از نظر بين المللي بيش از هرزمان ديگري تحت فشار هست و بعد از قيامهاي دي ماه ۹۶   و مرداد ۹۷، در ترس از اوج گيري دگرباره قيام مردم كه بزودي در پيش است و در هراس از سرنگوني براي ارعاب در جامعه عليه مردم و جوانان ميهن ديوانه وار دست به كشتار و اعدام زده و مادراني را عزادار كرده، اين بار نوبت زانيار و لقمان و رامين عزيز رسيد... ولي رژيم آرزوي توقف قيام را به گور خواهد برد. قطعا هزاران لقمان و زانيار و رامين در قيامي راديكالتر متولد خواهند شد.

شهادت زانيار و لقمان و رامين با مقاومت شان، مبارك خلقي باشد كه براي تغيير و دگرگوني و آزادي بهترين جوانانش را داده و مي دهد... اليس صبح بالقريب

 

شاهين ذوقي تبار همبندي سابق زانيار و لقمان مرادي، تهران - شهريور ۱۳۹۷

 

منبع: نبرد خلق شماره ۴۰۳، یکشنبه اول مهر ۱۳۹۷  ـ  ۲۳ س‍‍پتامبر ۲۰۱۸

 بازگشت به نبردخلق

بازگشت به صفحه اول