در سوگ فقدان مادر امیرشکاری

با اندوه بسیار در روز شنبه 29 دی 1397، مادر امیرشکاری (بانو گل بس سلاجقه)، مادر سه رزمنده فدایی خلق، ما را ترک کرد.

بنا به اطلاعیه مادران پارک لاله «خانواده های دادخواه دهه 60، از جمله مادر امیرشکاری، در بدترین شرایط و زیر تیغ حکومتی که و زیر تیغ حکومتی که به شدت سرکوب و شکنجه و تهدید می کرد، خانواده های خاوران را یافتند و به صورت جمعی و با جسارت در برابر بیدادگران ایستادند تا بتوانند صدای دادخواهی عزیزان شان را زنده نگاه دارند و این صدا هر روز بلندتر و بلندتر شد و صدای شان را به سراسر دنیا رساندند.».

سه فرزند انقلابی مادر امیر شکاری، حمید، سعید و علی امیرشکاری به دست مزدوران رژیم ولایت فقیه به شهادت رسیدند و مادر امیرشکاری با پایداری و تحمل صبورانه داغ فرزندان اش، برای دادخواهی از بیداد ستمگران حاکم بر ایران در صف جنبش دادخواهی مبارزه و مقاومت کرد.

فقدان مادر امیرشکاری را از طرف خودم و رفقایم در سازمان چریکهای فدایی خلق ایران به خانواده امیرشکاری، به خانواده شهدا و زندانیان سیاسی و به همه آزادیخواهان تسلیت می گویم.

مهدی سامع

يکشنبه ۳۰ دی ۱۳۹۷ - ۲۰ ژانويه ۲۰۱۹

 

منبع: نبردخلق شماره ۴۰۷، یکشنبه اول بهمن ۱۳۹۷ - ۲۱ ژانویه ۲۰۱۹

 

 بازگشت به نبردخلق

بازگشت به صفحه اول