شهداى فداىى در بهمن ماه

 

پوران يدالهی، بهروز عبدی، يوسف زرکار، فتحعلی پناهيان، جعفر پناهی، خسرو گلسرخى، كرامت دانشىان، سعيد پايان، ابراهيم پوررضا خليق، فاطمه افدرنيا، عبدالمجيد پيرزاده جهرمی، جعفر محتشمی، مسعود پرورش، مصطفی دقيق همدانی، حسن توسلی، کیکاووس رهگذر، حميد مومنی، محمد على خسروى اردبىلى (داداشی)، حمىدرضا هزارخانى، انوشه فظيلت کلام، کيومرث سنجری، حسن جان فرجودی لنگرودی، حسين چوخاچی برادران، محمد کاسه چی، محسن نوربخش، فردوس آقا ابراهیمیان، جعفر پشامی، قاسم سيادتی، بابک سيلانی، خسرو پناهی، مهدی اقتدارمنش، محسن نىك مرام، محمدجواد عرفانيان، اکبر پارسی کیا، هابیل امیرخیز، عباس تبریزی، لطف الله صادقی نراقی، بابک طلیس چی سیلابی، مىرمحمد درخشنده (توماج)، عبدالكرىم مختوم، طواق محمد واحدى، حسىن جرجانى، حاجقلی نورقلی پور، نعمت احمدی، منصور حبیبی زاده، محمد طاهر رحىمى، محسن بطحاىى، جهانگىر قلعه مىاندواب (جهان)، ابوالقاسم همتی، فرشاد مرعشى، محمود جنتی، محمد امىن نورائى، عباس تبرىزى، محمدحسن بهاری طولابی، محمدجواد شرفی، عادل خونا میردشتی، کریم شیخی، حسین چرخیان، محمدجواد شریفی، حشمت شهبازی، احمد معادی، علی ریاحی، محمود امین زاده، مسعود رحمتى، حسن محمدپور، على نورورزى، بهنام قاسم زاده رضوى، جعفر (حر) رضاىى، ابراهىم كردى، مراد مىرزاىى، اسد ىزدانى، اسماعىل برزگر، فرىدون بانه اى، فاطمه محمدى، روح الله ملکانی نژاد، غلام زندی، شهین احمد پور، رشید حسنی بزرگ آباد، احمد محمدی، محمد رضوی، صمد حسین زهی، سعید سلیمانی، مینا ضامنیان، کامیار کریمی، اسعد یزدانی، محمد اسماعیل رودگریان و....در مبارزه قهرمانانه علىه رژىمهاى شاه و خمىنى براى نابودى امپرىالىسم و ارتجاع و استقرار دموكراسى و سوسىالىسم طى سالهاى 1349 تاكنون به شهادت رسىدند. 

منبع: نبردخلق شماره ۴۰۷، یکشنبه اول بهمن ۱۳۹۷ - ۲۱ ژانویه ۲۰۱۹

 

 بازگشت به نبردخلق

بازگشت به صفحه اول