یی 19

پیام سازمان چریكهای فدایی خلق ایران
به مناسبت چهل و دومین سالگرد حماسه و رستاخیز سیاهكل ‏-

1391

ی ی ی ی ی -

1391

ی یی یی ی

یی ی ی

  1390

ی یی یی ی ی 19

1390

یی یی یی ی ی ی ی

1389

ѐی 19 ی ی ی ی -

1389

پیام سازمان چریكهای فدایی خلق ایران

به مناسبت سی و نهمین سالگرد رستاخیز  سیاهكل و در همبستگی با قیام مردم ایران

1388

همایش گرامیداشت حماسه سیاهکل در کُلن آلمان

1385