بیلان جنبش کارگری

 

 

در آستانه اول ماه مه،  روز جهانی کارگران

در آستانه اول ماه مه، روز جهاني كارگران دبير خانه سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران منتشر مي كند

 ترازنامه جنبش رنگين كمان بيشماران در سال ١٣٩٩

 ٢٧٤٤ حركت اعتراضي در سال كرونايي

 

 

۳۲۲۰ حرکت اعتراضی

ترازنامه جنبش رنگین کمان بیشماران در سال ۱۳۹۸

 در آستانه اول ماه مه، روز جهانی کارگران

دبیر خانه سازمان چریکهای فدایی خلق ایران منتشر می کند

کلیک کنید

 

۹۴۷۳ حرکت اعتراضی

ترازنامه جنبش رنگین کمان بیشماران در سال ۱۳۹۷

کلیک کنید

ترازنامه جنبش پرتوان نیروهای کار در سال ۱۳۹۶

۲۰۴۹ حرکت اعتراضی بدون محاسبه حرکتهای اعتراضی غارت شدگان و قیامهای تهیدستان

کلیک کنید

در آستانه اول ماه مه

دبیر خانه سازمان چریکهای فدایی خلق ایران منتشر می کند:

جنبش کارگری در سال  ۱۳۹۵

 

جنبش پرتوان کارگران، پرستاران و معلمان

بیلان ۱۵۸۶ حرکت اعتراضی کارگران، معلمان و پرستاران در سال ۱۳۹۴

در آستانه اول ماه مه، روز جهانی کارگران

دبیرخانه سازمان چریکهای فدایی خلق ایران منتشر می کند

 

بیلان جنبش کارگری در سال ۱۳۹۳

۹۹۵ حرکت اعتراضی کارگران و مزدبگیران در سال ۱۳۹۳

 

 

 

 

 بازگشت به نبردخلق

بازگشت به صفحه اول