در گفتار این هفته می شنوید:

ـ اعدام زنده یاد محمد یاور ثلاث را محکوم می کنیم
ـ تلاش برای جلوگیری از اعدام رامین حسین پناهی
ـ جنبش شادی پس از پیروزی تیم فوتبال ایران
ـ تو دهنی خامنه ای به دولت و مجلس
ـ بازداشت ۳۰ دختر و پسر در یک مهمانی در گیلان
ـ اعتصاب غذای زنان درویش زندانی
ـ اخبار اعتراضات نیروهای کار

اطلاعیه: افتضاح ایمیل جعلی - مهدی سامع

بیانیه سازمان چریکهای فدایی خلق ایران به مناسبت

اول ماه مه، روز جهانی کارگران، روز پیکار برای زندگی انسانی

(نوشتاری - شنیداری)

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

در آستانه اول ماه مه، روز جهانی کارگران

دبیر خانه سازمان چریکهای فدایی خلق ایران منتشر می کند:

 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

ترازنامه جنبش پرتوان نیروهای کار در سال ۱۳۹۶

۲۰۴۹ حرکت اعتراضی بدون محاسبه حرکتهای اعتراضی غارت شدگان و قیامهای تهیدستان

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

 

پیام شادباش سخنگوی سازمان چریکهای فدایی خلق ایران

به مناسبت عید نوروز و آغاز سال ۱۳۹۷

============

آخرین شماره های نشریه نبرد خلق .....

نبرد خلق شماره ۳۹۹ اول خرداد ۱۳۹۷ در فرم روزنامه

-----

نبردخلق شماره ۳۹۹ اول خرداد ۱۳۹۷ در یک ستون با خطوط درشت ویژه مطالعه روی کامپیوتر، تلفن دستی و آی پاد

-----------

نبردخلق شماره ۳۹۸ ویژه روز جهانی کارگر - اردیبهشت ۱۳۹۷ در فرم روزنامه

-----------

نبردخلق شماره ۳۹۸ - ویژه روز جهانی کارگر - اردیبهشت ۱۳۹۷در یک ستون با خطوط درشت ویژه مطالعه روی کامپیوتر، تلفن دستی و آی پاد

-----------

نبردخلق شماره ۳۹۷ اول اردیبهشت ۱۳۹۷در یک ستون با خطوط درشت ویژه مطالعه روی کامپیوتر، تلفن دستی و آی پاد

------------

نبردخلق شماره ۳۹۷ اول اردیبهشت ۱۳۹۷ در فرم روزنامه

------------

نبردخلق شماره ۳۹۶ اول فروردین ۱۳۹۷در یک ستون با خطوط درشت ویژه مطالعه روی کامپیوتر، تلفن دستی و آی پاد

------------

نبرد خلق شماره ۳۹۶ اول فروردین ۱۳۹۷ در فرم روزنامه

------------

نبردخلق شماره ۳۹۵ اول اسفند ۱۳۹۶در یک ستون باخطوط درشت ویژه مطالعه روی کامپیوتر، تلفن دستی و آی پاد

------------

نبرد خلق شماره ۳۹۵ اول اسفند ۱۳۹۶ در فرم روزنامه

------------

نبردخلق شماره ۳۹۴ بهمن ۱۳۹۶در یک ستون با خطوط درشت ویژه مطالعه روی کامپیوتر، تلفن دستی و آی پاد

-----------------

نبرد خلق شماره ۳۹۴ ویژه حماسه سیاهکل

-----------------

نبردخلق شماره ۳۹۴ بهمن ۱۳۹۶در یک ستون با خطوط درشت ویژه مطالعه روی کامپیوتر، تلفن دستی و آی پاد

-----------------

نبرد خلق شماره ۳۹۴ ویژه حماسه سیاهکل

 

نبردخلق شماره ۳۹۳ اول بهمن ۱۳۹۶ در فرم روزنامه

------

نبردخلق شماره۳۹۳   اول بهمن ۱۳۹۶در یک ستون با خطوط درشت ویژه مطالعه روی کامپیوتر، تلفن دستی و آی پاد

------

 

نبردخلق شماره ۳۹۲ اول دی ۱۳۹۶ در فرم روزنامه

-----------------------------

نبردخلق شماره۳۹۲  اول دی ۱۳۹۶در یک ستون با خطوط درشت ویژه مطالعه روی کامپیوتر، تلفن دستی و آی پاد

--------------

نبردخلق شماره ۳۹۱ اول آذر ۱۳۹۶ در فرم روزنامه

-----

نبردخلق شماره۳۹۱ اول آذر ۱۳۹۶در یک ستون با خطوط درشت ویژه مطالعه روی کامپیوتر، تلفن دستی و آی پاد

--------------

نبردخلق شماره ۳۹۰ اول آبان ۱۳۹۶ در فرم روزنامه

--------------

نبردخلق شماره ۳۹۰ اول آبان ۱۳۹۶در یک ستون با خطوط درشت ویژه مطالعه روی کامپیوتر، تلفن دستی و آی پاد

--------------

نبردخلق شماره ۳۸۹ اول مهر ۱۳۹۶در یک ستون با خطوط درشت ویژه مطالعه روی کامپیوتر، تلفن دستی و آی پاد

============

نبردخلق شماره ۳۸۹ اول مهر ۱۳۹۶ در فرم روزنامه

============

نبردخلق شماره ۳۸۸ اول شهریور ۱۳۹۶در یک ستون با خطوط درشت ویژه مطالعه روی کامپیوتر، تلفن دستی و آی پاد

============

نبردخلق شماره ۳۸۸ اول شهریور ۱۳۹۶ در فرم روزنامه

============

نبردخلق شماره ۳۸۷ اول مرداد ۱۳۹۶در یک ستون با خطوط درشت ویژه مطالعه روی کامپیوتر، تلفن دستی و آی پاد

============

نبردخلق شماره ۳۸۷  اول مرداد ۱۳۹۶ در فرم روزنامه

============

نبردخلق شماره ۳۸۶ اول تیر  ۱۳۹۶در یک ستون با خطوط درشت ویژه مطالعه روی کامپیوتر، تلفن دستی و آی پاد

============

نبردخلق شماره ۳۸۶  اول تیر ۱۳۹۶ در فرم روزنامه

============

نبردخلق شماره ۳۸۵ اول خرداد  ۱۳۹۶در یک ستون با خطوط درشت ویژه مطالعه روی کامپیوتر، تلفن دستی و آی پاد

============

نبردخلق شماره ۳۸۵  اول خرداد ۱۳۹۶ در فرم روزنامه

============

نبردخلق شماره ۳۸۴ اردیبهشت ۱۳۹۶ (ویژه اول می) در فرم روزنامه

===========

نبردخلق شماره ۳۸۳  اول اردیبهشت ۱۳۹۶ در فرم روزنامه

===========

نبردخلق شماره ۳۸۳ اول اردیبهشت  ۱۳۹۶در یک ستون با خطوط درشت ویژه مطالعه روی کامپیوتر، تلفن دستی و آی پاد

===========

مطالب نبرد خلق شماره ۳۸۲-- اول فروردین ماه ۱۳۹۶- در همین ستون بخوانید

===========

نبردخلق شماره ۳۸۲ اول فروردین  ۱۳۹۶در یک ستون با خطوط درشت ویژه مطالعه روی کامپیوتر، تلفن دستی و آی پاد

===========

نبردخلق شماره ۳۸۱ (ویژه) اول اسفند ۱۳۹۵در فرم روزنامه

============

نبردخلق شماره ۳۸۰  اول اسفند ۱۳۹۵در فرم روزنامه

============

نبردخلق شماره ۳۷۹ اول بهمن ۱۳۹۵ در یک ستون با خطوط درشت ویژه مطالعه روی کامپیوتر، تلفن دستی و آی پاد

============

نبردخلق شماره ۳۷۹ اول بهمن ۱۳۹۵در فرم روزنامه

============

نبردخلق شماره ۳۷۸ اول دی ۱۳۹۵ در یک ستون با خطوط درشت ویژه مطالعه روی کامپیوتر، تلفن دستی و آی پاد

============

نبردخلق شماره ۳۷۸ اول دی ۱۳۹۵در فرم روزنامه

============

نبردخلق شماره ۳۷۷ اول آذر ۱۳۹۵ در یک ستون با خطوط درشت ویژه مطالعه روی کامپیوتر، تلفن دستی و آی پاد

============

نبردخلق شماره ۳۷۷ اول آذر ۱۳۹۵در فرم روزنامه

============

نبردخلق شماره ۳۷۶ اول آبان ۱۳۹۵ در یک ستون با خطوط درشت ویژه مطالعه روی کامپیوتر، تلفن دستی و آی پاد

============

نبردخلق شماره ۳۷۶ اول آبان ۱۳۹۵در فرم روزنامه

============

نبردخلق شماره ۳۷۵ اول مهر ۱۳۹۵ در یک ستون با خطوط درشت ویژه مطالعه روی کامپیوتر، تلفن دستی و آی پاد

============

نبردخلق شماره ۳۷۵ اول مهر ۱۳۹۵در فرم روزنامه

============

نبردخلق شماره ۳۷۴ اول شهریور ۱۳۹۵ در یک ستون با خطوط درشت ویژه مطالعه روی کامپیوتر، تلفن دستی و آی پاد

============

نبردخلق شماره ۳۷۴ اول شهریور ۱۳۹۵در فرم روزنامه

--------------------------

نبردخلق شماره ۳۷۳ اول مرداد ۱۳۹۵در فرم روزنامه

--------------------------

نبردخلق شماره ۳۷۳ اول مرداد ۱۳۹۵ در یک ستون با خطوط درشت ویژه مطالعه روی کامپیوتر، تلفن دستی و آی پاد

 

نبرد خلق شماره ۳۷۲ اول تیر ۱۳۹۵در فرم روزنامه نبردخلق شماره ۳۷۲ اول تیر ۱۳۹۵ در یک ستون با خطوط درشت ویژه مطالعه روی کامپیوتر، تلفن دستی و آی پاد

------------------

نبردخلق شماره ۳۷۲ اول تیر ۱۳۹۵ در یک ستون با خطوط درشت ویژه مطالعه روی کامپیوتر، تلفن دستی و آی پاد

 

------------------

نبردخلق شماره ۳۷۱ اول خرداد  ۱۳۹۵ در یک ستون با خطوط درشت ویژه مطالعه روی کامپیوتر، تلفن دستی و آی پاد

------------------

نبردخلق شماره ۳۷۱ اول خرداد ۱۳۹۵در فرم روزنامه 

------------------

نبرد خلق شماره ۳۷۰  ویژه اول ماه مه ۲۰۱۶ یک ستون با خطوط درشت ویژه مطالعه روی کامپیوتر، تلفن دستی و آی پاد

===========================

نبرد خلق شماره ۳۷۰  اول ادریبهشت ۱۳۹۵ در یک ستون با خطوط درشت ویژه مطالعه روی کامپیوتر، تلفن دستی و آی پاد

===========================

نبردخلق شماره ۳۷۰ اول اردیبهشت ۱۳۹۵ در فرم روزنامه

===========================

نبردخلق ضمیمه شماره ۳۷۰ - ویژه اول ماه مه ۲۰۱۶

شماره های قبل

پیامهای تسلیت

 

طاهر احمدزاده هِرَوی، مبارز گرانقدر و چهره محبوب مردم، ما را تَرک کرد

در سوگ درگذشت همرزم مجاهد محمد علی جابرزاده انصاری

 

گزیده هایی از لینکهای یادمانهای سیاهکل

در یوتوب کلیک کنید

۳۳۳ شماره نبرد خلق در یک سی دی منتشر شد

برای دریافت این سی دی کلیک کنید

۳۳ شماره نبرد خلق

در یک سی دی

قیمت ۱۰ یورو / ۱۲ دلار

اطلاعیه های سازمان چریکهای فدایی خلق ایران در رابطه با جنبش کارگری

 

 

بیانیه سازمان چریکهای فدایی خلق ایران

به مناسبت اول ماه مه، روز جهانی کارگر

۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶- اول می ۲۰۱۷

=========

در آستانه اول ماه مه

دبیر خانه سازمان چریکهای فدایی خلق ایران منتشر می کند:

جنبش کارگری در سال  ۱۳۹۵

=========

جنبش پرتوان کارگران، پرستاران و معلمان

بیلان ۱۵۸۶ حرکت اعتراضی کارگران، معلمان و پرستاران در سال ۱۳۹۴

در آستانه اول ماه مه، روز جهانی کارگران

دبیرخانه سازمان چریکهای فدایی خلق ایران منتشر می کند

=========

بیانیه سازمان چریکهای فدایی خلق ایران به مناسبت اول ماه مه، روز همبستگی جهانی کارگران

 

کلیک کنید

پیام شادباش سخنگوی

 سازمان چریکهای فدایی خلق ایران

به مناسبت عید نوروز و آغاز سال ۱۳۹۵

 

گزیده هایی از نوشته های مهدی سامع

(به صفحه وارد شوید)

 

در چهلمین سالگرد شهادت فدایی شهید

رفیق کبیر حمید اشرف

انتشار مجدد «یک سال مبارزه چریکی در شهر و کوه

با مقدمه و توضیحات (ویرایش دوم): مهدی سامع

انتشارات نبرد خلق

بهمن 1394

 

=======

پیرامون جعلیات ساواکی و ساوامایی

 (معتمد – مصداقی)

مهدی سامع

 ادامه مطلب

========

بیژن، مارکسیستی خلاق، رهبری دموکرات و مستقل

آنچه امروز از بیژن جزنی می توان آموخت

مهدی سامع

اطلاعیه ها، قطعنامه های سازمان چریکهای فدایی خلق ایران

******

حمایت بیش از ۵۰ تن از فعالان سازمان بین المللی سوسیالیست از سعید شیرزاد و امیر امیرقلی

******

بیانیه های سازمان در رابطه با جنبش کارگری

 

******

اطلاعیه سازمان چریکهای فدایی خلق ایران ویرایش دوم، اسامی کامل شهدا

 ****

حمله وحشیانه مزدوران خامنه ای به کمپ لیبرتی را محکوم می کنیم

 

******

 

شاهرخ زمانی به وسیله مزدوران خامنه ای به قتل رسید

*****

بیانیه سازمان چریکهای فدایی خلق ایران
پیرامون عقب نشینی خامنه ای

*****

افشای دروغهای رذیلانه

 

*****

برافراشتن پرچم سازمان چریکهای فدایی خلق ایران در استادیوم آزادی توسط  فعالان سازمان

*****

خبرنامه انگلیسی

IRAN BEYOND NEWS

ویژه روز جهانی کارگر - 1 می 2012

IRAN REAL NEWS

SPECIAL EDITION - JUNE 2015

گزیده هایی از اطلاعیه های شورای ملی مقاومت ایران ....

بيانية سي و چهارمين سالگرد تأسيس شوراي ملي مقاومت ايران

بولتن خبری ایران نبرد

 

انقلاب یاس در تونس (ژانویه 2011) تا آخرین انتخابات در نظام جدید (دسامبر 2014)

بولتن خبري ايران نبرد شماره 1129- یکشنبه 7 دی 1393 -28 دسامبر 2014

کامل ترین لیست زندانیان سیاسی کُرد و اعدام شدگان دو سال گذشته

(چاپ دوم اصلاح شده)

3000  سال زندان، 33 تن محکوم به اعدام و 19 تن محکوم به حبس ابد،

بهای خلق محروم کُرد برای رهایی ار چنگال ارتجاع

پیروزی سوسیالیستها در انتخابات فرانسه به روایت تصویر

گرامیداشت چهلمین روز شهادت کیانوش آسا توسط مردم کرمانشاه به روایت تصویر

 

گرامیداشت جانباختگان قیام سراسری به روایت تصویر

 

حمله به کمپ اشرف به روایت تصوریر

 

همبستگی با خیزش مردم ایران در واشنگتن+عکس

 

گزارشی از تجمع و گردهمآیی درمیدان موزه های آمستردام

گزارش تجمع و راهپیمایی ایرانیان ساکن شهر آمسفورت - هلند

شرکت گسترده اعضا و هواداران سازمان در تظاهرات مقابل سفارت رژیم در رم به دعوت حزب احیاء کمونیستی:
گزارش تصویری -  فیلم

عکس هایی از مبارزات خیابانی بر علیه تقلب گسترده در انتخابات - پنج شنبه 28 خرداد

عکس هایی از اعتراضات خیابانی بر علیه تقلب گسترده در انتخابات - چهار شنبه 27 خرداد

عکس هایی از اعتراضات خیابانی بر علیه تقلب گسترده در انتخابات - دوشنبه 25 خرداد

عکس هایی از اعتراضات خیابانی علیه تقلب انتخاباتی - سری یک

عکس هایی از اعتراضات خیابانی علیه تقلب گسترده در انتخابات - سری دو

1000 شماره بولتن خبری در یک سی دی متشر شد

برای دریافت این سی کلیک کنید

طرح جبهه همبستگی ملی
 بری سرنگونی استبداد مذهبی

جهانی دیگر ممكن است
قطعنامه پایانی اجلاس پرتوالگرو

 

قطعنامه احزاب، سازمانها و شخصیتهای سیاسی شركت كننده در مجمع جهانی امور جهانی در پورتوالگره در مورد شرایط ایران

 

فعالیتهای سازمان در پورتوالگره

فعالیتهای سازمان در مجمع اجتماعی اروپا در فلورانس

 

قطعنامه شورای عالی سازمان چریکهای فدایی خلق ایران در حمایت از تشكیل گروه تدارك فوروم اجتماعی ایران

 

فوروم اجتماعی ایران  چگونه تعریف می شود و چگونه می تواند در تحولات ایران مداخله كند؟

 

آدینه  اول تیر  ۱۳۹۷ - 22 ژوین  ۲۰۱۸

 

فراسوی خبر .... پنجشنبه ۳۱ خرداد

 

مجلس در راس امور است اما ولی فقیه تصمیم می گیرد!

زینت میرهاشمی

 

 

خامنه ای در میانه بحران حکومتی پیرامون همکاری با گروه ویژه اقدام مالی (FATF) و پیوستن به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم، وارد گود شد و در دفاع از دلواپسان، حکم صادر کرد که مساله از دستور کار مجلس ارتجاع کنار گذاشته شود. این دستور العمل خامنه ای روز چهارشنبه ۳۰ خرداد در دیدار با ساکنان بهارستان عنوان شد و در نتیجه لایحه پیش نهادی دولت حسن روحانی فعلاً به بایگانی سپرده شد.

گروه اقدام ویژه اقدام مالی، با نام اختصاری FATF در سال ۱۹۸۹ توسط گروه کشورهای صنعتی (جی ۷) جهت مبارزه با پولشویی در بازارهای مالی در سراسر جهان برای کم کردن ریسکهای احتمالی سرمایه گذاری بنیانگذاری شد و کشورهای دیگر به آن پیوستند. مقابله با جرائم مالی سازمانیافته مانند تامین مالی تروریسم، پولشویی و... در دستور کار این نهاد جهانی است و اظهار نظر این نهاد در مورد نهاد مالی هرکشور تاثیر مهمی در مناسبات مالی جهانی با آن کشور دارد. کشورهایی که این کنوانسیون را امضا کنند باید توصیه های این نهاد را اجرا کرده و در صورت عدم اجرا و یا عدم همکاری دقیق، کشور مورد نظر در لیست سیاه این نهاد مالی قرار می گیرد که مناسبات مالی با آن همراه با ریسک بالا خواهد بود.

 

گرچه جمهوری اسلامی در لیست سیاه این گروه قرار داشت اما پس از برجام در دو نوبت به رژیم ایران فرصت داده شد که نظام مالی ایران را شفاف کند. با پایان فرصت داده شده از طرف گروه ویژه اقدام مالی به رژیم، درجه ریسک سرمایه گذاری در ایران مورد بازبینی قرار می گیرد و به احتمال زیاد تشدید خواهد شد و این در حالی است که دولت روحانی انتظار داشت با تصویب لایحه مورد نظر از لیست سیاه این نهاد جهانی خارج شود.

 

ورود خامنه ای به موضوع لایحه دولت نشان می دهد که تیغ دلواپسان آن چنان کند شده که ولی فقیه مجبور است با حکم حکومتی مجلس را سر جای خود نشاند که مبادا فکر کند که «مجلس در راس امور» است.

خامنه ای با محاسبه شرایطی که نظام را از لحاظ خارجی در تنگنا قرار داده و از آن جا که نمی تواند از پولشویی و کمک به گروههای تروریستی دست بردارد، زیان عدم پیوستن به کنوانسیون را پذیرفت تا با دست باز منابع کشور را برای تامین امنیت رژیم هزینه کند.

 

برای خامنه ای زیان عدم حمایت از گروههای تروریستی و دست برداشتن از پولشویی بسیار بیشتر از منافع پیوستن به آن بود. از اینرو ولی فقیه ضمن مخالفت با پیوستن به FATF، به مجلس نشینان دستور داد که قانونی داخلی در این مورد تهیه کنند. این ترفند می تواند برای روزی که فشارها بر رژیم به مرحله حساس وارد شود، راهی برای پیوستن شرمگینانه به کنوانسیون را باز کند.

 

 

 

مطالب نبرد خلق شماره ۳۹۹-  اول خرداد  ۱۳۹۷

 

یادداشت سیاسی ....

 قیام مردم و دهان کجی خودیها به مقام معظم -مهدی سامع

 

عوامل شکست "برجام" -منصور امان

 

همبستگی نیروهای کار، پاسخ به دستگیریهای بی سابقه  - زینت میرهاشمی

 

سالشمار کارل مارکس

 

چشم اندازی از امکان تغییر

 فرایتاگ - برگردان: بابک

 

مَهین - م . وحیدی

 

خیز و روان شو  - فتح الله کیاییها

 

نیلوفر در مرداب - م. وحیدی ( م. صبح )

 

کارورزان سلامت (اردیبهشت ۹۷) - امید برهانی

 

زنان در مسیر رهایی (اردیبهشت۹۷) - اسد طاهری

 

دانشگاه در ماهی که گذشت (اردیبهشت۹۷) - کامران عالمی نژاد

 

چالشهای معلمان در اردیبهشت ماه (۹۷)

 

رویدادهای هنری اردیبهشت (۹۷)  - فتح الله کیائیها

 

سرود خیزش

گرامی باد  روزکارگران و زحمتکشان ! - م. وحیدی (م. صبح)

 

برخی از حرکتهای اعتراضی کارگران و مزدبگیران در اردیبهشت ۱۳۹۷ - زینت میرهاشمی

 

نامه زندانی سیاسی گلرخ ایرایی از زندان اوین:

به نام قلم، با یاد فرزاد کمانگر رفیق کوه و کتاب

 

 

 

تیتر فراسوها...

۳۱ خرداد - مجلس در راس امور است اما ولی فقیه تصمیم می گیرد! - زینت میرهاشمی

۳۰ خرداد - پرده نمایشی که درویش ثلاث به زیر کشید و رفت - منصور امان
۲۸ خرداد - پیروزی تیم ملی؛ تیر زهری بر پیکر حُکومت - منصور امان
۲۶ خرداد - توصیه کاخ نشین به کوخ نشینان: اسراف نکنید - زینت میرهاشمی

۲۴ خرداد - جنگ روانی کارگران یا وقاحت روحانی - زینت میرهاشمی

۲۳ خرداد - در این شُعارها مرز جامعه با حُکومت و وابستگانش ترسیم می شود - منصور امان
۲۱ خرداد - جی۷؛ سخت تر شدن رویکرد غرب در برابر جمهوری اسلامی - منصور امان
۱۹ خرداد - امنیت ولایت زیر ماسک دفاع از مردم فلسطین - زینت میرهاشمی

۱۷ خرداد ۰ تلاش بی فرجام خامنه ای برای مهار جنبشهای مردمی - زینت میرهاشمی

۱۶ خرداد - "دُشمن"ی که حلقه طناب شکست و ناکارایی را به گردن "نظام" انداخته - منصور امان
۱۴ خرداد - "دیگه تمومه ماجرا" - منصور امان
۱۳ خرداد - اعتصاب کامیونداران ضربه بر عمود خیمه نظام - زینت میرهاشمی

۱۰ خرداد - اعتصاب سراسری رانندگان کامیون علیه عاملان فقر - زینت میرهاشمی

۰۹ خرداد - سوریه؛ تبدیل رژیم جمهوری اسلامی از مُتحد به مُزاحم - منصور امان
۰۷ خرداد - "هزار فامیل" جمهوری اسلامی پا به فرار گذاشته - منصور امان
۰۵ خرداد - اعتصاب گسترده کامیونداران نمایشی از قدرت مردم - زینت میرهاشمی

۰۳ خرداد - پاسخ مردم به خیال بافی خامنه ای - زینت میرهاشمی

۰۲ خرداد - زمان تهاجُم چند برابر به "نظام" فرا رسیده - منصور امان
۳۰ اردیبهشت - خیزش کازرون، یک چشم انداز واقعیت یافته - منصور امان
۲۸ اردیبهشت - مداخله خرابکارانه قاسم سلیمانی در روند سیاسی عراق - زینت میرهاشمی

۲۷ اردیبهشت - از خروش کارگران هپکو تا خیزش مردم کازرون - زینت میرهاشمی

۲۶ اردیهشت - درب هسته ای روی هر پاشنه ای بچرخد، تدارُکچیها تعزیر می شوند - منصور امان
۲۴ اردیبهشت - دوران گُذار از برجام و قُمار دوباره رژیم - منصور امان
۲۲ اردیبهشت - وحشت رژیم از همبستگی معلمان و طلبکاری وزیر خامنه ای - زینت میرهاشمی

۲۰ اردیبهشت - ترس از ادامه نرمش قهرمانانه یعنی سقوط حقیرانه- زینت میرهاشمی

۱۹ اردیبهشت - پُشت ترامپ نمی توانید پنهان شوید؛ مسوول شُمایید - منصور امان
۱۷ اردیبهشت - آرشیو دغلکاری اتُمی، اسناد شکست گُروه پنج کشور است - منصور امان
۱۵ اردیبهشت - دخالت در مراکش، یک پرونده دیگر  - زینت میرهاشمی

۱۳ اردیبهشت - از بانه تا تهران، رژیم از تجمع مردم وحشت دارد -زینت میرهاشمی

۱۰ اردیبهشت - پاسُخ "نظام" شکن جامعه به چالش ظریف - منصور امان
۰۸ ادریبهشت - کارت دعوت به جنگ از طرف سرکرده سپاه  - زینت میرهاشمی

۰۶ اردیبهشت - شکستن اعتصاب از راه دستگیری کارگران و آزادی با قید کفالت - زینت میرهاشمی

۰۵ اردیبهشت - بودجه ۹۷؛ کام مصباح و حداد شیرین شد - منصور امان
۰۳ اردیبهشت - روحانی در نقش احمدی نژاد، ظریف در نقش مُتکی - منصور امان
۰۱ اردیبهشت - مشخص شدن «دشمن» در کف خیابان - زینت میرهاشمی

۳۰ فروردین - کدام دشمن در جنگ با خامنه ای است! - زینت میرهاشمی

 ۲۹ فروردین - آغاز دور نهایی قُمار روی "برجام" - منصور امان
۲۷ فروردین - پرش خاتمی از زیر چتر روحانی به روی نردبام موسوی و کروبی - منصور امان
۲۵ فروردین - خشم کشاورزان اصفهان یکی از میدانهای مین برای رژیم - زینت میرهاشمی

۲۳ فروردین - سقوط ریال، بحران ارز و فروپاشی اقتصاد - زینت میرهاشمی

۲۲ فروردین - نه ریسمان آنکارا، نه طناب مُسکو، "نظام" جنگ طلب گرفتار در باتلاق سوریه - منصور امان
۲۰ فروردین - فیلتر تلگرام از سوی اشباح گُریزپا - منصور امان
۱۸ فروردین - بهشت خودیها در مناطق آزاد اقتصادی - زینت میرهاشمی
۱۶ فروردین - سرکوب مردم فلسطین و همسویی خامنه ای با نتانیاهو - زینت میرهاشمی

۱۴ فروردین - خیزش اهواز؛ حرکتی در متن یک جُنبش همگانی - منصور امان
۱۳ فروردین - با شمشیر چوبی به جنگ اینترنت و تلگرام - منصور امان
۱۱ فروردین - حمایت خامنه ای از تولید داخلی با تعطیلی مجتمع نیشکر هفت - زینت میرهاشمی

۱۰ فروردین - شورش بر حق مردم اهواز علیه حذف فیزیکی و هویتی - زینت میرهاشمی

۰۸ فروردین - تحویل سال با شلیک موشک و وعده فلاکت - منصور امان
۰۶ فروردین - تغییرات در کاخ سفید؛ اُروپا کیش، جمهوری اسلامی مات شد - منصور امان
۰۴ فروردین - حداقل حقوق کارگران زیر سایه شوم نمره بازی - زینت میرهاشمی

۰۲فروردین - پس لرزه های قیامهای دی ماه در مواضع ولی فقیه و حسن روحانی - زینت میرهاشمی

۰۱ فروردین - گانگسترهایی که پای "سران آفریقا" را به خزانه ملی باز کردند - منصور امان
۲۸ اسفند - خرید مجلس عراق با حُقوق عقب افتاده بازنشستگان منصور امان

۲۶ اسفند - تحمیل دستمزد چندین برابر کمتر از خط فقر به کارگران - زینت میرهاشمی

۲۴ اسفند - چرایی کشتار زندانیان سیاسی با عنوان خودکشی و سکته - زینت میرهاشمی

۲۳ اسفند - حق اعتراض با طعم چُماق و زندان - منصور امان
۲۱ اسفند - سفر ناکام لودریان؛ اُروپا دو گُزینه بیشتر ندارد - منصور امان
۱۹ اسفند - سرکوب کشاورزان تشنه آب - زینت میرهاشمی

۱۷ اسفند - وقتی عمود خیمه نظام از رقص کودکان می لرزد! - زینت میرهاشمی

۱۶ اسفند - قتل زیر شکنجه؛ کیفر بُزُرگ در راه است - منصور امان
۱۴ اسفند - این دستگیریها سر به دیوار کوفتن است - منصور امان
۱۲ اسفند - حاکمان غارت می کنند، کارگران فولاد اهواز شبانه ربوده می شوند- زینت میرهاشمی

۱۰- اسفند - عصیان کارگر نیشکر هفت تپه با خودکشی - زینت میرهاشمی

۰۷ اسفند - کُمدی احمدی نژاد، تراژدی خامنه ای و خاتمی است - منصور امان
۰۵ اسفند - زنانی که مُهر «باطل شد» بر حجاب اجباری می زنند - زینت میرهاشمی

۰۳ اسفند - غارت سازمان  تامین اجتماعی قانونی شد - زینت میرهاشمی

۰۲ اسفند - شکست جانانه جهادیهای خامنه ای در گُلستان - منصور امان
۲۹ بهمن - ارتباط بین اسیدپاشیهای اصفهان و قتل کارشناس مُحیط زیست - منصور امان
۲۸ بهمن - لرزه روسریهای بر چوب بر پیکره ارتجاع - زینت میرهاشمی

۲۶ بهمن - قتل کاووس سید امامی، زجرکُش گلرخ ایرایی، آتنا دائمی، روزمَرگی مردم خوزستان - زینت میرهاشمی

۲۵ بهمن - بازی روحانی با شُعار "رفراندوم" - منصور امان
۲۳ بهمن - جمهوری اسلامی روی مدار تشدید درگیری در سوریه ۰ منصور امان
۲۱ بهمن -
صدای مردم، فریادی علیه کل نظام - ً زینت میرهاشمی

۱۹ بهمن - حکومت در پایان راه، طوفان انقلاب در راه - زینت میرهاشمی

۱۸ بهمن - مایه نگرانی حُکومت، رنگ و بوی تازه اعتراضها است - منصور امان
۱۵ بهمن - ترور جامعه و سلاح ترس کارایی ندارد؛ موج تازه اعتراضها - منصور امان
۱۳بهمن - دختران خیابان انقلاب علیه حجاب اجباری - زینت میرهاشمی

۱۱ بهمن - چگونه "دولت اعتدال" ۷ میلیون بُشکه نفت را در لوله کرد - منصور امان
۰۹ بهمن - خامنه ای تشر زد "کش ندهید"، سعید طوسی تبریه شد - لیلا جدیدی
۰۸ بهمن - برجام ۲؛ دیوار آتش اُروپا برای حفظ "برجام" - منصور امان
۰۷ بهمن - مرگ کودکان زلزله زده در سرما، دستاورد حکومت دزدان - زینت میرهاشمی

۰۵ بهمن - دستبرد سپاه پاسداران به «صندوق توسعه ملی» - زینت میرهاشمی

۰۴ بهمن - سلبریتی "اصلاح طلب" علیه فرودستان - منصور امان
۰۲ بهمن - داد از بیداد؛ زندانیان سیاسی رجایی شهر در معرض مرگ قرار دارند - لیلا جدیدی
۰۱ بهمن - آقای روحانی، آقایان "عُلما"! هیچکس به این طُعمه نُک نمی زند - منصور امان
۳۰ دی - اسلامی کردن دانشگاههای سوریه، پس از ویران کردن این کشور - زینت میرهاشمی
۲۸ دی - برای خامنه ای جان انسانها از نیشکر هفت تپه تا سانچی ارزش ندارد  -زینت میرهاشمی

۲۷ دی - از این تُفنگ به مردُم شلیک می شود - منصور امان
۲۵ دی - جمهوری اسلامی نمایشی بدون تماشاگر براه انداخته است - لیلا جدیدی
۲۴ دی - اصلاحات در عربستان، اصلاحات در ایران - منصور امان
۲۳ دی - سیلی قیام مردمی بر چهره نظام - زینت میرهاشمی

۲۱ دی - جان دستگیر شدگان قیام مردمی در خطر است! - زینت میرهاشمی

۲۰ دی - ۸ سال بعد؛ رژیم حتی یک قدم از کهریزک فاصله نگرفته - منصور امان
۱۷ دی - پرونده سرکوبگران در شورای امنیت؛ یک گام به پیش، دو گام در انتظار - منصور امان
۱۶ دی - علام برپایی چوبه های دار از تریبون نماز جمعه - زینت میرهاشمی

۱۴ دی - راهپیمایی حکومتی نمایش ورشکستگی ولی فقیه - زینت میرهاشمی

۱۳ دی - "نظام" از مُعترضان عقب مانده است - منصور امان
۱۱ دی - چند نکته و یادآوری در باره تفاوتها و شباهتهای دو خیزش ۸۸ و ۹۶ - لیلا جدیدی
۱۰ دی - آتشفشان خاموش اعتراضها فعالیتش را از سرگرفته - منصور امان
۰۹دی - تعمیق عصیان و قیام توده ای - زینت میرهاشمی

۰۷ دی - تحمیل مرگ به رضا شهابی در زندان - زینت میرهاشمی

۰۶ دی - به آقازاده مُحسن هاشمی ایراد نمی توان گرفت - منصور امان
۰۴ دی - همبستگی برای عدالت و پشتیبانی از رضا شهابی - لیلا جدیدی
۰۳ دی - هراس از سُقوط روحانی، علم الهدی و خاتمی را مُتحد کرد - منصور امان
۰۲ دی - حسن روحانی شیادی با ماسک چالشگر! - زینت میرهاشمی

۳۰ آذر - قطعنامه مجمع عمومی ملل متحد دستاورد مدافعان حقوق بشر - زینت میرهاشمی

۲۹ آذر - بودجه ۹۷؛ سند ورشکستگی دستگاه روحانیت - منصور امان
۲۶ آذر - آیت الله سیستانی، همپیمانی که به رقیب بدل شد - منصور امان
۲۵ آذر - پیروزی کارگران نیشکر هفت تپه با همبسنگی و اتحاد (درد مشترک تنها درمان نمی شود) - زینت میرهاشمی

۲۳ آذر - از مبارزه برحق کارگران نیشکر هفت تپه دفاع می کنیم!- زینت میرهاشمی

۲۲ آذر - شرایط تکان دهنده زلزله زدگان؛ بی اعتمادی به حُکومت بی دلیل نبود - منصور امان
۲۰ آذر - بودجه ۹۷ روحانی، "این همه بی عدالتی هرگز ندیده ملتی" - لیلا جدیدی
۱۹ آذر - مُشوقهای پاریس و لندن برای رژیم مُلاها - منصور امان
۱۷ آذر - تصمیم ترامپ به سود خامنه ای و نتانیاهو - زینت میرهاشمی

۱۶ آذر - وفاداری به سنت ۱۶ آذر در ستیز با استبداد - زینت میرهاشمی

۱۵ آذر - شگردهای امنیتی "دولت تدبیر و اُمید"؛ حنایی که دیگر رنگ ندارد - منصور امان
۱۳ آذر - مشقت مردم ایران، بدر و خیبر رضا ضراب و علی خامنه ای - لیلا جدیدی
۱۲ آذر - چرخش هنوز نه؛ تغییر در سیاست اتحادیه اُروپا - منصور امان
۱۱ آذر - نقش روحانی در ادامه حصر موسوی، رهنورد و کروبی - زینت میرهاشمی

۰۹ آذر - صد روز شیادی و هزار جور کلاهبرداری - زینت میرهاشمی

۰۸ آذر - جمهوری اسلامی، اُروپا؛ یک مُلاقات ناخوشایند - منصور امان
۰۵ آذر - پایان داعش؛ اصرار سُلیمانی و انکار خامنه ای - منصور امان
۰۴ آذر - گرانی نان و دارو، دستاورد اقتصاد مقاومتی - زینت میرهاشمی

۰۲ - فاتح جنگ یا پیاده نظام آمریکا و روسیه - زینت میرهاشمی

۰۱ آذر - اشتباه مُهلک رژیم مُلاها؛ شکل گیری یک جبهه جدید - منصور امان
۲۹ آبان - مسکن مهر و اعلام جرم علیه فساد حکومتی - لیلا جدیدی
۲۸ آبان - زلزله ای که مردُم را مُتحد و حُکومت را لرزاند - منصور امان
۲۷ آبان - همبستگی گسترده مردم با زلزله زدگان و رسوایی رژیم - زینت میرهاشمی

۲۵ آبان - جنایتکاران حاکم بر ایران باید مورد حسابرسی و محاکمه شوند! - زینت میرهاشمی

۲۴ آبان - زلزله و جمهوری اسلامی؛ یک ترکیب مرگبار و ویرانگر - منصور امان
۲۲ آبان - جایگاه فلاکت باری که جامعه، ارتجاع مذهبی را بدان کشانده - لیلا جدیدی
۲۱ آبان - تیتر یا موشک، "منافع ملی" را کُدامیک تهدید می کند؟ - منصور امان
۲۰ آبان - خرید امنیت از طریق مداخله گری مخرب - زینت میرهاشمی

۱۸ آبان  - تعیین گِرای موشک بعدی توسط کیهان خامنه ای زینت میرهاشمی -

۱۷ آبان - بُحران لُبنان؛ آغاز یک پروسه خطرناک با ابعاد فرامنطقه ای - منصور امان
۱۴ آبان - مفهوم انتشار اسناد القاعده - منصور امان
۱۳آبان -آسیبهای خشونت حکومتی بر اساس داده های آماری - زینت میرهاشمی

۱۲ آبان - سفره خالی بازنشستگان دستاورد اقتصاد مقاومتی - زینت میرهاشمی

۱۰ آبان - آینده سپاه پاسداران پس از تحریمهای اقتصادی آمریکا - منصور امان

۰۸ آبان - گوشه چشمی از " فتنه ۸۸" در پاسارگاد - لیلا جدیدی
۰۷ آبان - حذف زرتُشتیان، جهت نمای سمتگیری دستگاه قُدرت - منصور امان
۰۵ آیان - بیان واقعیت به وسیله خانم عاصمه جهانگیر - زینت میرهاشمی

۰۴ آبان - خامنه ای بر گسترش تروریسم تاکید کرد! - زینت میرهاشمی

۰۲ آبان - منصور غُلامی، یک بازی دو سر بُرد برای روحانی - منصور امان
۰۱ آبان - محمد نظری، تو "بی کس" نیستی، ما همه از یک تباریم - لیلا جدیدی
۳۰ مهر - دست رد خامنه ای و سپاه پاسداران بر سینه خاتمی - منصور امان
۲۹ مهر - شعارهای مردمی در هماوردی با جنگ طلبی رژیم - زینت میرهاشمی

۲۷ مهر - حرفهای خامنه ای، عقب نشینی یا تهاجم؟  زینت میرهاشمی -

۲۶ مهر - کرکوک؛ یک مُعامله چندجانبه با چندین عوارض - منصور امان
۲۴ مهر - جمهوری اسلامی "هیچ غلطی نمی تواند بکند" - لیلا جدیدی
۲۳ مهر - استراتژی آمریکا فقط نوک کوه یخی بُحران است - منصور امان
۲۲ مهر - سرنوشت برجام و گرداب موشک بازی - زینت میرهاشمی

۲۰ مهر - رکوردار اعدام و مانور تبلیغاتی کاهش اعدام - زینت میرهاشمی

۱۹ مهر - فرمان عقبگرد سرکرده سپاه به روحانی - منصور امان
۱۷ مهر - یک دختر دانشجو قربانی دشمن مردم شد - لیلا جدیدی
۱۶ مهر - عدم اعتراض خاتمی به قرنطینه خود؛ یک متُد و نه رفتار شخصی - منصور امان
۱۳ مهر - خامنه ای فرمان سرکوب کردهای عراق را داد! - زینت میرهاشمی

۱۲ مهر - قُمار "تدبیر و اُمید" با کارت بیکاران در آخر بازی - منصور امان
۱۰ مهر - جنایت جنگی جمهوری اسلامی، افشای گورهای نوجوانان افغان - لیلا جدیدی
۹ مهر - دور زدن سخت بُحران روابط خارجی در ترافیک نیویورک - منصور امان
۸ مهر - جان سهیل عربی و ۷ زندانی سیاسی اعتصابی در خطر است - زینت میرهاشمی

۷ مهر - حججی و حَرَم بهانه است، هدف غوغا حفظ نظام است - زینت میرهاشمی

۵ مهر - همه پُرسی در کُردستان عراق، "جهاد علیه کُفار" در کُردستان ایران  - منصور امان
۳ مهر - آغاز سال تحصیلی، آموزش و پرورش در ریل تباهی روحانی، بر مرکب فریب - لیلا جدیدی
۲ مهر - زیر فشار ترامپ، روحانی مهار از دست می دهد - منصور امان
۱ مهر - امنیت نظام با سرکوب وحشیانه کارگران آذر آب و هپکو  - زینت میرهاشمی

۳۰ شهریور- سخنان ترامپ و واکنش پایوران رژیم - زینت میرهاشمی

۲۹ شهریور - تل آویو یا مریوان؛ جمهوری اسلامی از که هراس دارد؟ - منصور امان
۲۷ شهریور - "ایرانیان عزیز" در نیویورک آماده پذیرایی از شیاد - لیلا جدیدی
۲۶ شهریور - چمدانی که ترامپ برای نیویورک بسته است - منصور امان

۲۵ شهریور - هدف گیری فعالیتهای تروریستی رژیم - زینت میرهاشمی
۲۳ شهریور - هراس شب پرستان از همبستگی مردمی با زندانیان اعتصابی - زینت میرهاشمی

۲۲ شهریور - شهرداری تهران نمونه کوچکتری از مُدل دولتمداری "اعتدال" - منصور امان
۱۹ شهریور ـ گزارش نماینده ویژه، یک سیلی سخت بر گونه "میانه روها" ـ منصور امان

۱۸ شهریور - کشتار مردم میانمار و فرصت طلبی رژیم ولایت فقیه - زینت میرهاشمی

۱۶ شهریور - از همایش اعتراضی برای آزادی رضا شهابی تا خُرُوش مردم بانه - زینت میرهاشمی

۱۴ شهریور - راستی آزمایی آژانس؛ آنرا که حساب... - منصور امان
۱۲ شهریور - سیاست بی نقاب و "مُدافع حرم" بی سر - منصور امان
۰۹ شهریور - اعتصاب غذای زندانیان سیاسی، افشاگر منشور دروغین حقوق شهروندی - زینت میرهاشمی
۰۷ شهریور - کفگیر ته دیگ؛ دست درازی پُرخطر به جیب پرسنل ارتش - منصور امان
۰۶ شهریور - مقاومت زندانیان اعتصابی اقتدار، شقاوت شکنجه گران درماندگی ست - لیلا جدیدی
۰۵ شهریور - سفر هیلی؛ "مطالب محرمانه ای" که آمریکا نباید بداند چیست؟ - منصور امان
۰۴ شهریور - فاشیسم عُریان برای استخدام معلم - زینت میرهاشمی

۲ شهریور - فریاد متحدانه کارگران و معلمان بازنشسته در برابر مجلس ارتجاع - زینت میرهاشمی

۳۰ مرداد - کابوس خیزشهای ۸۸ - لیلا جدیدی

۲۹ مرداد - آذری جهرمی از کجا می آید و دو نُکته مُثبت در نامزدی او - منصور امان
۲۸ مرداد - صدای رضا شهابی و زندانیان سیاسی رجایی شهر هستیم - زینت میرهاشمی

۲۶ مرداد - شیادی روحانی و معصومه ابتکار در مورد برابری زنان - زینت میرهاشمی

۲۵ مرداد - شاهرودی وارث گور مجمع تشخیص مصلحت و نه خود آن! - منصور امان
۲۳ مرداد - نمایش پرخرجی به نام تحریم تلافی جویانه علیه آمریکا - لیلا جدیدی
۲۲ مرداد - وعده های عمل نشده؛ مشاطه گران از روحانی جلو می زنند - منصور امان
۲۱ مرداد - جان زندانیان سیاسی اعتصابی در گوهردشت در خطر است - زینت میرهاشمی

۱۹ مرداد - ردیف شدن جلادان و سرکوبگران در کابینه  - زینت میرهاشمی

۱۸ مرداد - "برجام" با "شام"؛ یک بلوف خسارت بار - منصور امان
۱۶ مرداد - غرش در حرف، کرنش در عمل - لیلا جدیدی

۱۵ مرداد - آغاز دور دوم ریاست جمهوری روحانی زیر سایه سنگین "حصر" - منصور امان
۱۴ مرداد - حکم تنفیذ، جلوه ای دیگر از دیکتاتوری - زینت میرهاشمی

 ۱۲ مرداد - پرتاب موشک ماهواره بر سیمرغ، تحریم سپاه را کامل کرد - زینت میرهاشمی

۱۱ مرداد - بُمب ساعتی زیر مراسم حج - منصور امان
۰۹ مرداد - جای شکایت نیست؛ گوشه ای از کارنامه تروریستی سپاه - لیلا جدیدی

۰۸ مرداد - مجلس خبرگان "دولت تعیین می کند و توی دهن این دولت می زند" - منصور امان
۰۶ مرداد -تحریم سپاه، نشانه گیری قلب رژیم - زینت میرهاشمی

۰۵ مرداد - یورش به خانه های کارگران اقدامی ننگین و محکوم است - زینت میرهاشمی

۰۴ مرداد - نشست پاسداران و روحانیِ؛ هر چیزی جُز مجلس آشتی کُنان - منصور امان
۰۲ مرداد - مجازات بزهکاران پابرهنه مواد مخدر، گم کردن رد قاچاقچیان تفنگدار - لیلا جدیدی
۰۱ مرداد - اهمیت حفظ جلاد پورمُحمدی در منصب و دفتر - منصور امان
۳۱ تیر - نفرت و خشم یک پهلوان از حکومت دینی - زینت میرهاشمی

۳۰ تیر - واکنش در برابر مداخله آشوبگرانه رژیم - زینت میرهاشمی

۲۸ تیر - حُسین فریدون، سازی که صدای آن فردا درخواهد آمد - منصور امان
۲۶ تیر - جان آرش صادقی در خطر است؛ سفرای بازدیدکننده از اوین را تحت فشار بگذاریم - لیلا جدیدی
۲۵ تیر - ظریف در آمریکا؛ سفیر "میانه روها" یا دلال "افراطیها"؟ - منصور امان
۲۴ تیر - پریشان گویی آخوندها در رابطه با کشف حجاب - زینت میرهاشمی

۲۲ تیر - بازدید نمایشی سفرا از زندان مخوف اوین - زینت میرهاشمی

۲۱ تیر - توتال؛ صُلح کلان "آقا"، جنگ خُرده نان پادوها - منصور امان
۱۹ تیر - آتش بس ترامپ و پوتین، گامی در جهت کوتاه شدن دست رژیم - لیلا جدیدی

۱۸ تیر - دستاوردها و فتوحات یک انگل سرطانی به نام سپاه پاسداران  - منصور امان
۱۵ تیر - به چالش کشیدن موقعیت رژیم در خاورمیانه - زینت میرهاشمی

۱۴ تیر - پیشروی برجامی روحانی در ارتفاعات باند حاکم - منصور امان
۱۲ تیر - "خطای جدی" یا " پیام جدی" فرانسه در میزبانی گردهمایی پاریس - لیلا جدیدی
۱۱ تیر - جُز این، آلترناتیوی دیگری برای گرفتن "دولت" از "تُفنگدارها" وجود ندارد - منصور امان
۸ تیر - آرایش جنگی برای مهار شکاف در حاکمیت - زینت میرهاشمی

۷ تیر - وقتی "اعتدال"، "اصلاحات" را به وحشت می اندازد - منصور امان
۰۵ تیر - یش تراژیک "برابری زن و مرد"، بازیگر و کارگردان حس روحانی - لیلا جدیدی
۰۴ تیر - موشک پرانی؛ اهمیت این پُرسش که چه کسی فرمان شلیک می دهد - منصور امان
۰۳ تیر - از نمایش موشک در تهران تا شلیک به کولبران - زینت میرهاشمی

۰۱ تیر - ولایت فقیه نه مشروع است و نه مقبول - زینت میرهاشمی

۳۱ خرداد - پیام موشکی به آمریکا و عربستان با تمبر داعش - منصور امان

۲۹ خرداد - "دانشجو پزی"، شبکه های اجتماعی و تجربه ای از یک مبارزه مشترک - لیلا جدیدی
۲۸ خرداد - آرایش کابینه آتی، آزمون خامنه ای و روحانی - منصور امان
۲۷ خرداد - هدف گیری خط سرخهای ولی فقیه - زینت میرهاشمی

۲۵ خرداد - شَبَح قیام و خیزش در آسمان ولایت - زینت میرهاشمی

۲۴ خرداد - خلافت شام واریز می کند، خلافت ایران به حساب می ریزد - منصور امان
۲۱ خرداد - تغییر ریل خامنه ای از "دلواپسی" به آشوبگری - منصور امان
۲۰ خرداد - «آتش به اختیار»، حُکمی علیه جامعه  - زینت میرهاشمی

۱۸ خرداد - تروریستهای داعش به کمک خامنه ای آمدند! - زینت میرهاشمی

۱۷ خرداد - همه خسارات تنش قطر برای جمهوری اسلامی - منصور امان
۱۵ خرداد - اقدام جهت حمایت از اعلام جرم و دادخواست خانواده های قتل عام ۶۷ - لیلا جدیدی
۱۴ خرداد - کودتا در دانشگاه آزاد، پایان رویای "آشتی" - منصور امان
۱۳ خرداد - تشدید شکاف در هرم قدرت با حرفهای روحانی - زینت میرهاشمی

۱۱ خرداد - سامانه کارورزی، یورش ضد انسانی به کارورزان -زینت میرهاشمی

۱۰ خرداد - تهاجُم باند حاکم، تهدید یا فُرصت برای روحانی؟ - منصور امان
۰۸ خرداد - خامنه ای، وحشتزده و پریشان حال - لیلا جدیدی
۰۶ خرداد - رشد ۳۳۳ درصدی زندانیان عادی - زینت میرهاشمی

۰۴ خرداد - اعتصاب گسترده کارگران معدن سواد کوه - زینت میرهاشمی

۰۳ خرداد - اُفُقی که ترامپ برای روحانی ترسیم کرد - منصور امان
۰۱ خرداد - در خیابانها بمانید! - لیلا جدیدی

۳۰ اردیبهشت - بازنده بُزُرگ انتخابات - منصور امان
۳۰ اردیبهشت  - خروجی جعبه شُعبده، کارگزار نظام و دشمن مردم!  - زینت میرهاشمی

۲۸ اردیبهشت - پریشانی خامنه ای در برابر جبهه گسترده تحریم - زینت میرهاشمی

۲۷ اردیبهشت - راز پنهان ابراهیم رئیسی یک جنایت سرگُشاده است - منصور امان
۲۴ اردیبهشت - مناظره؛ چسبندگی وقاحت و "مردانگی" مددکار - منصور امان
۲۳ اردیبهشت - بی کفایتی حکومت برای کارگران معدن - زینت میرهاشمی

۲۱ اردیبهشت - چرایی ناپرهیزی روحانی در سیرک انتخابات - زینت میرهاشمی

۲۰ اردیبهشت - پرونده ابراهیم رئیسی روی میز "انتخابات" - منصور امان

۱۸ اردیبهشت - اشک تمساح برای معدنچیان، گلوله برای کولبران - لیلا جدیدی
۱۷ اردیبهشت - نمایش عُمومی نظام "زالوصفت" در صداوسیما - منصور امان

۱۶ اردیبهشت - هراس رژیم از اجساد کارگران معدن زغال سنگ  - زینت میرهاشمی

۱۴ اردیبهشت - انفجار معدن زغال سنگ و ادعای ربیعی - زینت میرهاشمی

۱۳ ادریبهشت - داروغه ها و "آقا" شان زیر ضرب کرباسچی و حماس - منصور امان
۱۲ اردیبهشت - روز کارگر در سایه اتحاد و همبستگی کارگران - لیلا جدیدی
۱۰ اردیبهشت - لغزش جهانگیری در "مُناظره زنده"ای که به مُسابقه بیست سووالی تبدیل شد - منصور امان
۰۹- اردیبهشت - فریبکاری روحانی در مورد حقوق بشر و اشتغال - زینت میرهاشمی

۰۷اردیبهشت - قاتلان شرمنده از وحدت - زینت میرهاشمی

۰۶ اردیبهشت - به جای شکایت، از جنتی تشکُر کنید! - منصور امان
۰۵ اردیبهشت - کابوس تلگرام - لیلا جدیدی
۰۳ اردیبهشت - سرنوشت "برجام" در سوریه تعیین می شود - منصور امان
۰۲ اردیبهشت - حذف احمدی نژاد تبلور شدت گرفتن بحران در باند ولایت - زینت میرهاشمی

۳۱ فروردین - نمایش انتخابات همراه با ترس از قیام مردمی- زینت میرهاشمی

۳۰ فروردین - از کُمدی ثبت نام چه کسی سود می برد؟ - منصور امان
۲۸ فروردین - آذربایجان در آب و آتش، به یاری بشتابیم - لیلا جدیدی
۲۷ فروردین - نامزدی رئیسی؛ تشویق با طعم پوست موز - منصور امان
۲۶ فروردین - پپسی باز کردن روحانی برای خودش - زینت میرهاشمی

۲۴ فروردین - سرکشی احمدی نژاد از امر ولی فقیه - زینت میرهاشمی

۲۳ فروردین - چشم صادق لاریجانی روشن؛ ویرایش جدید "حُقوقهای نجومی" - منصور امان
۲۱ فروردین - فراسوی خبر... دوشنبه ۲۱ فروردین - اسد باز کننده درها به روی امپریالیسم و ارتجاع در سوریه
۲۰ فروردین - آشوب در "جمنا"؛ پایان رویا و آغاز کابوس - منصور امان
۱۸ فروردین - کاندیدای یک جنایتکار شناخته شده برای نمایش انتخاباتی - زینت میرهاشمی

۱۷ فروردین - واکنش ضد انسانی رژیم در برابر جنایت بشار اسد در ادلب - زینت میرهاشمی

۱۶ فروردین - رد صلاحیت روحانی... به راستی؟ - منصور امان
۱۴ فروردین - روحانی و حراج در کاخ کرملین - لیلا جدیدی

۱۳ فروردین - راهکار ترامپ برای بُحران سوریه چیست؟ - منصور امان
۱۱ فروردین - سینا دهقان قربانی حفظ امنیت دزدان دانه درشت - زینت میرهاشمی

۰۹ فروردین - دلایل ناکارایی و اهمال ولی فقیه از زبان حُجت الاسلام رئیسی - منصور امان
۰۷ فروردین - طنز یا تحریم؟ - لیلا جدیدی
۰۶ فروردین - بُن بست خامنه ای در مساله احمدی نژاد - منصور امان

۰۴فروردین - مناسبات با رژیم ایران را مشروط به رعایت حقوق بشر کنید! - زینت میرهاشمی

۰۳فروردین - کُرنِش روحانی در برابر توپ و تَشَر خامنه ای - زینت میرهاشمی

۰۲ فروردین - نقشه خامنه ای در سال نو - منصور امان
۰۱ فروردین - چشم انداز سال ۱۳۹۶ - لیلا جدیدی
۲۹ اسفند - مُتهم حسابهای بانکی صادق لاریجانی پیدا شد - منصور امان
۲۸ اسفند - جریمه مالی کارگران و هدیه ۱۰ میلیارد تومانی شهرداری - زینت میرهاشمی

۲۶ اسفند - فلاکت بی دنده و ترمز با حداقل مزد تعیین شده - زینت میرهاشمی

۲۵ اسفند - مجلس جدید نیز مُرتضوی خود را پیدا کرد - منصور امان
۲۳ اسفند - دعوا سر لحاف ملاست یا "رقص مختلط"؟ - لیلا جدیدی
۲۱ اسفند - جنبش معلمان علیه تبعیض و بی عدالتی - زینت میرهاشمی

۱۹ اسفند - روحانی در سنگر تولید انبوه سلاح - زینت میرهاشمی

۱۸ اسفند - پیام برهم زده شدن گردهمایی کارگُزاران برای "اصلاح طلبان" - منصور امان
۱۵ اسفند - تیغ کشهای حُسین همدانی در استخدام باقر قالیباف؟ - منصور امان
۱۴اسفند - قبرستان کردن مراکز علمی و تاریخی در ستیز با مردم - زینت میرهاشمی

۱۳ اسفند - جایزه اسکار  به نام فرهادی، به کام خامنه ای! - زینت میرهاشمی

۱۱ اسفند - "تعامُل" بر پُشت "کروز" به جایی نمی رسد - منصور امان
۰۹ اسفند - انتقام گیری و شکنجه هنرمندان زندانی سیاسی با شگردی بزدلانه - لیلا جدیدی
۰۸ اسفند -  دو گُزینه ای که مُعاون روحانی در برابر مردُم گذاشت - منصور امان
۰۷ اسفند - کشف جدید روحانی؛ صدام مسئول بحران خوزستان - زینت میرهاشمی

۰۵ اسفند - بازداشت احمد منتظری، اثبات یک واقعیت - زینت میرهاشمی

۰۴ اسفند - کُنفرانس مونیخ، آغاز پایان ماه عسل هسته ای؟ - منصور امان
۰۲ اسفند - دستگاه قضایی زیر فشار مقاومت زندانیان سیاسی - لیلا جدیدی
۰۱ اسفند - خامنه ای و علم الهدی سُخنگویان "گله های" مردُم؟  - منصور امان
۳۰ بهمن - در دفاع از زندانیان و هموطنان خوزستانی - زینت میرهاشمی

۲۸ بهمن - راه حل بحران زیست محیطی: نَهال یا موشک - زینت میرهاشمی

۲۷ بهمن - تبدیل "اُستان زرخیز" به زمین سوخته و بی مردُم - منصور امان

۲۵ بهمن - باز هم تودهنی به مماشات، این بار به "آشتی ملی" خاتمی - لیلا جدیدی
۲۳ بهمن - پاسُخ به کاخ سفید با نوای طبل توخالی - منصور امان
۲۱ بهمن - نرمش قهرمانانه با عمامه و جام زهر- زینت میرهاشمی

۱۹ بهمن - بازماندگان رفسنجانی قادر به ثبت انحصار وراثت نیستند - منصور امان
۱۷ بهمین - دو ویژگی و یک درس از واکُنش ترامپ به موشک پرانی مُلاها - منصور امان
۱۶ بهمن - شلاق زدن دو روزنامه نگار تبلور بربریت ارتجاع حاکم - زینت میرهاشمی

۱۴بهمن - موج سواری برای فاجعه آفرینان ممنوع!- زینت میرهاشمی

۱۲ بهمن - زیر بینی موشک پرانهای بی خبر چه می گذرد؟ - منصور امان
۱۱ بهمن - دانشجویان، پناهجویان و مسافران قربانی دو فاشیست - لیلا جدیدی

۱۰ بهمن - ترامپ؛ مُوحدی کرمانی سُخنگوی هراس و بی اطمینانی "نظام" - منصور امان
۰۸ بهمن - ویرانی خانه ها و مدارس کپری در سیستان و بلوچستان - زینت میرهاشمی

۰۷ بهمن - دژخیمان خامنه ای شهناز اکملی را ربودند - زینت میرهاشمی

۰۶ بهمن - حُسین فریدون؛ ضربه مُستقیم از روبرو به مجلس آشتی کنان - منصور امان

۰۴ بهمن - مقصر و مسوول ویرانی ساختمان پلاسکو - لیلا جدیدی
۰۳ بهمن - چگونه "مراجع عُطام" وزارت ارشاد را "تدبیر"کردند - منصور امان
۰۱ بهمن - نا امنی کار، افزایش مرگ و معلولیت کارگران - زینت میرهاشمی

۲۹ دی - نگاهی به شکوفایی اقتصاد با عینک حسن روحانی - زینت میرهاشمی

۲۸ دی - صادق لاریجانی در یک گوشه ناراحت با ملکه انگلیس - منصور امان
۲۷ دی - جمهوری اسلامی، به امید ترامپ، زیر پرتاب آخرین سنگ اوباما - لیلا جدیدی
۲۵ دی - کفن دُزدی و جنگ بر سر میراث رفسنجانی - منصور امان
۲۴ دی - جان زندانیان سیاسی در اعتصاب غذا در خطر است - زینت میرهاشمی

۲۲دی - از مجازات شلاق تا سوزاندن یک بهایی - زینت میرهاشمی

۲۱ دی - اکبر رفسنجانی؛ روحی که از یک تن نیمه جان بدر شد - منصور امان
۱۹ دی - آرایش امنیتی باند ولایت در برابر تهاجُم رُقبا به قُوه قضاییه - منصور امان
۱۶دی - خامنه ای در بن بست دفاع از بشار اسد - زینت میرهاشمی

۱۵دی - پایداری و همبستگی رمز پیروزی آرش صادقی - زینت میرهاشمی

۱۴ دی  - علت مُشارکت نکردن رژیم ولایت فقیه در طرح صُلح روسیه و تُرکیه - منصور امان
۱۳ دی - وثیقه های کلان برای مرخصی آرش و گلرخ... قوه قضاییه فیل هوا کرد! - لیلا جدیدی
۱۲ دی - اعتراضها چگونه خامنه ای را "تنبیه" می کند - منصور امان
۰۹ دی - ارکستر ناهماهنگ شکست خوردگان از فتنه - زینت میرهاشمی

۰۸ دی - پیام قیام عاشورای 88، آینده تاریک برای خامنه ای و مزدوران او - زینت میرهاشمی

۰۷ دی - مدرک ناخواسته وزیر بهداشت در تایید سرطان زا بودن پارازیت - منصور امان
۰۶ دی - ما امنیت نداریم - لیلا جدیدی
۰۵ دی - موضوع به راستی محرمانه در گُزارش ظریف به کُمیسیون مجلس - منصور امان
۰۳ آذر - رژیم ایران جزیی از راه حل بحران سوریه نیست - زینت میرهاشمی

۰۱ آذر - انشا نویسی روحانی در مورد «حقوق شهروندی» - زینت میرهاشمی

۳۰ آذر - موج محکومیت بین المللی، "نظام" را به جلوی سفارتخانه ها کشانده - منصور امان
۲۸ آذر - نمایان تر شدن روی دیگر سکه بُحران هسته ای در حلب - منصور امان
۲۶ آذر - به یاری خانواده های بیماران مستقر در چادرهای اطراف بیمارستان بشتابیم - لیلا جدیدی
۲۴ آذر- اشغال حلب، صدای مردم حلب شنیده نشد - زینت میرهاشمی

۲۳ آذر - پاره سنگ اژه ای بر دوش صادق لاریجانی - منصور امان
۲۱ آذر - مُچ گیری روحانی از "مقام مُعظم رهبری" - منصور امان
۱۹ آذر - در روز جهانی حقوق بشر، داد از بیداد رژیم ولایت فقیه - زینت میرهاشمی

۱۷ آذر - حمایت دانه درشتها از هم - زینت میرهاشمی

۱۶ آذر - خروش "پایینیها" علیه "نُجومیها" - منصور امان
۱۵ آذر - ۱۶ آذر روز دانشجو را گرامی بداریم; " دانشجو می میرد، ذلت نمی پذیرد" - لیلا جدیدی
۱۴ آذر - "قانون داماتو" و طبل توخالی "نظام" - منصور امان
۱۲ آذر- زندانیان سیاسی اعتصابی، بیدادگری رژیم را به چالش می گیرند - زینت میرهاشمی

۱۰آذر - از چَپاولهای صادق لاریجانی تا حکم شلاق برای کارگران بافق - زینت میرهاشمی

۰۹ آذر- دادستان قُلابی برای پرونده "حُقوقهای نُجومی" - منصور امان
۰۸ آذر - اقدام فوری: ما بیشمارانیم، برای نجات جان زندانیان سیاسی در اعتصاب غذا به پا خیزیم - لیلا جدیدی
۰۷ آذر - چراغ سبز خامنه ای برای تسویه حساب با مُنتقدان کسب وکار صادق لاریجانی - منصور امان
۰۵ آذر - درخواستهای یک داعشی از اتحادیه اروپا - زینت میرهاشمی

۰۳ آذر - دعوت ولی فقیه برای حمایت از جنایت جنگی در سوریه - زینت میرهاشمی

۰۲ آذر - دولت روحانی در آزمون درگیری مشهد - منصور امان
۳۰ آبان - دلیل اضافه وزن "آقا" بی انضباطی در رژیم هسته ای نیست - منصور امان
۲۸ آبان - امنیت رژیم با نقض حقوق بشر - زینت میرهاشمی

۲۶ آبان - صنعت موشک در حلب، آبرسانی به مردم با تانکر در ایران - زینت میرهاشمی

۲۵ نوامبر - نوسان "نظام" بین فحاشی و تحریک نکردن ترامپ - منصور امان
۲۴ نوامبر - خامنه ای و روحانی به جای انتقاد از انتخابات در آمریکا، سال ۸۸ را بیاد آورند - لیلا جدیدی
۲۳ آبان - زوج خامنه ای - جنتی ریسمان مجلس را کوتاه تر می کند - منصور امان
۲۱ آبان - بازداشت و شکنجه شرکت کنندگانِ تظاهرات پاسارگاد محکوم است - زینت میرهاشمی

۱۹ آبان - تهدید اقلیم کردستان از طرف مشاور خامنه ای - زینت میرهاشمی

۱۸ آبان - ویرایش اعتدالی از "شکستن قلمها و بستن دهانها" - منصور امان
۱۷ آبان - تبعید معتادان به اردوگاه های بیابانی، راه حلی غیر انسانی و غیر دمکراتیک - لیلا جدیدی
۱۶ آبان  - رنجور از فشار، "نظام" از بدعهدی می نالد - منصور امان
۱۴ آبان - تلخی زهر اتمی در تظاهرات 13 آبان - زینت میرهاشمی

۱۲ آبان - همآیش پاسارگاد، نمودی از جبهه ضد ولایت فقیه - زینت میرهاشمی

۱۱ آبان - "نه" ورزشکاران زن به حجاب اجباری، بازی "نظام" را بر هم می زند - منصور امان
۱۰ آبان - آیا موگرینی دروغهای روحانی و ظریف را باور می کند؟ - لیلا جدیدی
۰۹ آبان - "املاک نُجومی"، "تخفیف زیادی" شد - منصور امان
۰۷آبان - حقوق بشر چالش رژیم برای عادی سازی روابط با اروپا - زینت میرهاشمی

۰۵ آبان - موضع وقیحانه در برابر کشتار کولبران - زینت میرهاشمی

۰۴ آبان - پیامی که خبرچین ستاد موسوی به وزارت ارشاد می برد - منصور امان
۰۲ آبان - موصل؛ ازدحام تُرکیه در حیاط خلوت "نظام" - منصور امان
۳۰مهر - روحانی خود را «مام میهن» نامید- زینت میرهاشمی

۲۸ مهر - نوبت ماست که آفتابه به گردن شان بیاندازیم - زینت میرهاشمی

۲۷ مهر - درندگان اقتصادی در شکارگاه صندوق ذخیره فرهنگیان - منصور امان
۲۶ مهر - نشست و مذاکره اما توسل به دست غیبی در حل بحران سوریه - لیلا جدیدی
۲۵ مهر - در مسیر سوریه ای کردن یمن - منصور امان
۲۳ مهر -  سیمای اقتصاد مقاومتی در فاجعه شبکه فاضلاب - زینت میرهاشمی

۲۱ مهر - در فراسوی بسته های خروج از رکود - زینت میرهاشمی

۲۰ مهر - مُدیر ارشاد قُم را زدوبند از شهر بیرون کرد - منصور امان
۱۸ مهر - پس لرزه های سفر مُعاون مرکل به تهران - منصور امان
۱۶ مهر - اعتراف سرکرده سپاه به دخالت جنایتکارانه در حلب - زینت میرهاشمی

۱۴مهر - ادعاهای دولت روحانی همراه با افزایش بیکاری - زینت میرهاشمی

۱۲ مهر - تقسیم حُقوق و املاک با مُجوز شرع و قانون - منصور امان
۱۱ مهر - دومین خصوصی سازی بزرگ سال جاری، افزایش بیکارسازی کارگران - لیلا جدیدی
۱۰ مهر - پس از خراسان؛ خلیفه قُم هم اعلام موجودیت کرد - منصور امان
۹ مهر - نوبت فتوای حسن روحانی هم رسید- زینت میرهاشمی

۰۷ مهر - تهدید واقعی در داخل، صدور بحران به خارج - زینت میرهاشمی

۰۶ مهر - احمدی نژاد، خامنه ای را "پُشت بُلندگو"ی رُسوایی فرستاد - منصور امان
۰۵ مهر - آقای روحانی دانش آموزان و معلمان "شجاعت پرسش" دارند، شما شجاعت پاسخ دارید؟ - لیلا جدیدی
۰۴ مهر - نگاهی به درون چمدان مُسافر نیویورک - منصور امان
۰۲ مهر - کلاس درس در طویله و بازسازی عتبات با سرمایه مردم - زینت میرهاشمی

۳۱ شهریور - انتقال مجاهدین از لیبرتی، گامی بزرگ برای جنبش ضد دیکتاتوری - زینت میرهاشمی

۳۰ شهریور - از خامنه ای به نیویورک با تهدید - منصور امان
۲۹ شهریور - راه حل تبهکارانه کاهش جمعیت زندانها - لیلا جدیدی
۲۸ شهریور - دست حاج قابله زیر ساطور - منصور امان
۲۵ شهریور - از شکتجه افسانه بایزیدی تا فروش کیلویی خدا - زینت میرهاشمی

۲۳ شهریور - بازی بُرد – بُرد مُرتضوی و "آقا"یش - منصور امان
۲۱ شهریور - روی این موج قایقهای تُندرو لیز می خورند - منصور امان
۱۹ شهریور - مدیریت مسجدالحرام، لقمه بزرگتر از دهان خامنه ای - زینت میرهاشمی

۱۷شهریور - اقتصاد مقاومتی خامنه ای: حقوقهای نجومی، مدارس فرسوده  - زینت میرهاشمی

۱۶ شهریور - FATF ؛ گُربه دم حجله و چاقوی زنگ زده - منصور امان
۱۴ شهریور - نوزادهای "نُجومی" از این شکم برآمده بیرون می خزند - منصور امان

۱۳ شهریور - یک مبارز علیه ارتجاع اسلامی جانشین احمد شهید - لیلا جدیدی
۱۱ شهریور - ترس از واژه «عدالت جنسیتی» در مجلس ارتجاع - زینت میرهاشمی

۱۰ شهریور - پورمحمدی حکم جنایتکارانه خمینی را مستند کرد - زینت میرهاشمی

۰۹ شهریور - پژواک نوار صوتی، یک بُحران تمام عیار سیاسی - منصور امان
۰۷ شهریور - چند چشمه تازه از استخراج نفتی "مقام مُعظم" - منصور امان
۰۶ شهریور - قایم موشک بازی آمریکا و جمهوری اسلامی در عراق، سوریه و یمن - لیلا جدیدی
۰۵ شهریور - جنبش ضد مجازات اعدام و دفاع جواد لاریجانی از اعدام - زینت میرهاشمی

۰۳ شهریور- قطع انگشتان دست دزد کوچک و امنیت دزدان دانه درشت - زینت میرهاشمی

۰۲ شهریور - دفاع" اصلاح طلبان" از کُشتار زندانیان و حمله امنیتی به احمد مُنتظری - منصور امان
۳۱ مرداد - کلید "ولایت خُراسان" را چه کسی در کف علم اُلهُدی گذاشت؟ - منصور امان
۳۰ مرداد - تولید و بازتولید بیسوادی - لیلا جدیدی

۲۹ مرداد -سرکوب فرهنگیان آگاه و آموزش داعشی با طرح سرباز طلبه - زینت میرهاشمی

۲۸ مرداد- خامنه ای مافوق قانون و قانون شکن - زینت میرهاشمی

۲۶ مرداد - بیهوده تور نیندازید، این غول سال ۶۷ از شیشه رها شد - منصور امان
۲۴ مرداد - عروسی زیر سقف مُحمدرضا رحیمی - منصور امان
۲۳ مرداد - فساد و ناکارآمدی، صنعت ذوب آهن اصفهان را هم به ورشکستی کشاند - لیلا جدیدی
۲۲ مرداد - اهمیت پخش گفتگوی منتظری برای جنبش دادخواهی - زینت میرهاشمی

۲۰ مرداد - اعدام جنایتکارانه محمد عبدالهی محکوم است - زینت میرهاشمی

۱۹ مرداد - رابطه "غیرت دینی" و اتوبوسهای سوییسی شهرداری تهران  - منصور امان
۱۷ مرداد - تشویق تروریسم دولتی با پالتهای اسکناس - منصور امان
۱۶ مرداد - شنبه ۱۶ مرداد - دعوا بر سر توهین به هنرمندان "جشنواره حافظ" نیست
۱۵ مرداد - داستان سرائیهای جلادان بی اعتبار است - زینت میرهاشمی

۱۳ مرداد - اعدام گروهی زندانیان اهل سنت، جنایت جدید ولی فقیه - زینت میرهاشمی

۱۲ مرداد - تبدیل نوه خُمینی به موش آزمایشگاهی - منصور امان
۱۰ مرداد - پیام سعید مُرتضوی به خامنه ای و بیت - منصور امان
۰۸ مرداد همبستگی با زندانیان سیاسی اعتصابی در اوین و گوهردشت - زینت میرهاشمی

۰۶ مرداد - آب مشکل مردم و صدور ارتجاع مساله رژیم - زینت میرهاشمی

۰۵ مرداد - درآمدهای "برجام" محرمانه است، به یک دلیل خوب! - منصور امان
۰۳ مرداد - کُنسرتهای موسیقی؛ یک مُشاجره داغ و تاریخ مصرف دار - منصور امان
۰۱ مرداد- سرکوب مردم تشنه بلداچی گوشه ای از اقتصاد مقاومتی - زینت میرهاشمی

۳۰ تیر - از دلواپسان تا «وصله ناجوران»، جدال دزدان - زینت میرهاشمی

۲۹ تیر - کرمانشاه تفاوت بین شُعار و مُطالبه را برای روحانی روشن کرد - منصور امان
۲۷ تیر - "اصلاح طلبان" شورای نگهبان را اصلاح کردند - منصور امان
۲۶ تیر - یک سال پس از برجام، نتیجه بی نتیجه - لیلا جدیدی
۲۳ تیر - اعتصاب غذا، از نرگس محمدی تا نسیم زرگران - زینت میرهاشمی

۲۲ تیر - بلوف بازگشت احمدی نژاد - منصور امان
۲۰ تیر - یکشنبه ۲۰ تیر - ظاهر شدن "روح برجام" بر دوزخیان ولایت
۱۹ تیر - حمله موشکی و جلوگیری از کمک رسانی به لیبرتی، تصویری روشن از سرچشمه سیاست خارجی رژیم - لیلا جدیدی

۱۸تیر - سلسله خشونتهای حکومتی از تهران تا عسلویه - زینت میرهاشمی

۱۶ تیر - حکم ظالمانه شلاق و زندان برای کارگران بافق باید لغو شود - زینت میرهاشمی

۱۳ تیر - خامنه ای و نتانیاهو؛ مُلاقات در "روز قُدس" - منصور امان
۱۱ تیر - پیروزی جعفر عظیم زاده در نبرد نابرابر- زینت میرهاشمی

9 تیر - در حمایت از جعفر عظیم زاده، کارگر اعتصابی در بند - زینت میرهاشمی

۷ تیر - یک گام در جهت "برجام ۲ و ۳ و غیره" - منصور امان
۵ تیر - فرجام مُدعی شدن یک مُتهم - منصور امان
۰۴ تیر - مدال رتبه اول مرگ در جاده بر سینه جمهوری اسلامی - لیلا جدیدی
۰۳تیر- سیاست «جهاد و شمشیر» در سراسر جهان - زینت میرهاشمی

۰۲تیر - پذیرش ظریف در پاریس، تشویق تروریسم رژیم ایران - زینت میرهاشمی

۰۱ تیر - زهر خورده ها علیه گُرسنگان شمشیر به کمر بسته اند - منصور امان
۳۰ خرداد - فرار روحانی از برابر "سپاه قُدس" به دادگاه لاهه - منصور امان
۲۹ خرداد - دروغهای زمخت ظریف در باره سوریه و گفتگوهای اسلو فاش شد - لیلا جدیدی
۲۸ خرداد - از حقوقهای نجومی تا رونق بازار فروش نوزادان  - زینت میرهاشمی

۲۶ خرداد- بازداشت کارگران بخشی از اقتصاد مقاومتی - زینت میرهاشمی

۲۵ خرداد - دولت روحانی مُعلق بین دو صندلی - منصور امان
۲۳ خرداد - چهره تازه فساد نهادینه شده حُکومتی - منصور امان
۲۲ خرداد - برای ثبت در تاریخ - لیلا جدیدی
۲۱ خرداد - فراخوان حسن روحانی برای شکرگزاری گشایشها - زینت میرهاشمی

۱۹ خرداد - «تله فقر» و دروغهای ربیعی پیرامون چهره دردناک فقر- زینت میرهاشمی

۱۸ خرداد - احضار روح برای میانجیگری در چالش رابطه با آمریکا - منصور امان
۱۶ خرداد - آمریکا باز هم طلبکارهای زهر خورده را نااُمید کرد - منصور امان
۱۵ خرداد - در سالمرگ دزد انقلاب، جنایتکار مستبد مذهبی، خمینی - لیلا جدیدی
۱۴ خرداد - خنده های چندش آور ظریف و شلاق بر پیکر کارگران و جوانان - زینت میرهاشمی

12 خرداد - خشم و تنفر گسترده از شلاق زدن کارگران - زینت میرهاشمی

۱۱ خرداد - مجلس توافُقی؛ مُهندسی شورای نگهبان و وزارت کشور به بار نشست - منصور امان
۰۹ خرداد - مسند خواجگی و مجلس تورانشاهی - منصور امان
۰۸ خرداد - آب سنگین؛ فروشنده ورشکسته، مشتری پر ادعا - لیلا جدیدی
۰۵ خرداد - وظیفه خبرگان ملاها، حفاظت از ولایت خلیفه- زینت میرهاشمی

۰۴ خرداد - خُرمشهر در اسارت جنگ و جمهوری اسلامی - منصور امان
۰۲ خرداد - بیانیه چهار کشور: تصمیم را نه جان کری، بلکه "نظام" باید بگیرد - منصور امان
۰۱ خرداد - فرصتی دیگر برای همبستگی اجتماعی و اقدام جمعی - لیلا جدیدی
۳۱ اردیبهشت - هدف قانون جرم سیاسی، تنگ تر کردن فضای جامعه - زینت میرهاشمی

۲۹اردیبهشت - اعتراف به بی ثَمَر بودن سونامی اعدام - زینت میرهاشمی

۲۸ اردیبهشت - جبهه گیری ناجوانمردانه رفسنجانی - منصور امان
۲۶ اردیبهشت - ریاست مجلس؛ کار "پیروز انتخابات" به التماس و تهدید کشید - منصور امان
۲۵ اردیبهشت - دو نشست با دو هدف: "شورای آتلانتیک" در واشنگتن و" کمیته حقوق بشر مجلس سنای کانادا" - لیلا جدیدی
۲۴ اردیبهشت - رژیم مسئول اول فاجعه خودکُشی - زینت میرهاشمی
۲۲ اردیبهشت - از مدرسه های خراب تا امپراطوری آستان قدس رضوی - زینت میرهاشمی

۲۱ اردیبهشت - نمایش اقتداری که پرده اش افتاد و "نامحسوس" شد - منصور امان
۱۹ اردیبهشت - بین سطرهای نامه ۲۳۰ روزنامه نگار چه نوشته شده؟ - منصور امان
۱۸ اردیبهشت - پیام اعتصاب زندانیان: "من درد مشترکم، مرا فریاد کن" - لیلا جدیدی
۱۷ اردیبهشت - بمباران پناهندگان سوریه، شرمی بر وجدان بشریت - زینت میرهاشمی

۱۵ اردیبهشت - تمجید از زحمتکشان در حرف، سرکوب و زندانی کردن در عمل - زینت میرهاشمی

۱۴ اردیبهشت - حُقوق زنان را به رسمیت بشناسید و رکورد نشکنید! - منصور امان
۱۲ اردیبهشت - هزینه سنگینی که "نظام" برای تشکیل مجلس توافُقی پرداخت - منصور امان
۱۱ اردیبهشت - هوشیار باشیم: در دفاع از زندانیان سیاسی تبعیض نشود - لیلا جدیدی
09 اردیبهشت - روز اول ماه مه، صدای کارگران و معلمان در بند هستیم - زینت میرهاشمی

08 اردیبهشت - حرکتهای اعتراضی کارگران و نمایش حکومتی هفته کارگر - زینت میرهاشمی

7 اردیبهشت - "گشت نامحسوس"، بازی دو سر باخت برای خامنه ای و روحانی  - منصور امان
۵ اردیبهشت - سورچرانی میلیاردی عماد مُغنیه؛ فُقرا پای صندوق بیایند! - منصور امان
۴ اردیبهشت - اوباما بعد از تقدیم هویج در واشنگتن، چماق را در ریاض بر سر رژیم کوبید - لیلا جدیدی
۲ اردیبهشت - از کرامات سیخ حسن روحانی، ویران کردن کسب و کار بهاییان - زینت میرهاشمی

اول اردیبهشت - موفقیت اقتصاد مقاومتی، تولید 7000 هزار سرکوبگر مخفی- زینت میرهاشمی

31 فروردین - روحانی بر سر دوراهی: سپاه پاسداران در سیاست مداخله کند یا نکند؟ - منصور امان
29 فروردین - دست رد "استانبول" به سینه خلیفه بغدادی و ولی امر مشهدی - منصور امان
28 فروردین - رابطه بین نقض حقوق بشر و سفرها و تفاهمات اقتصادی اروپا با رژیم - لیلا جدیدی
27 فروردین - شیادی توام با تعارف روحانی در استانبول - زینت میرهاشمی

25 فروردین - اوجگیری حرکتهای اعتراضی کارگران و رسوایی اقتصاد مقاومتی  - زینت میرهاشمی

24 فروردین - نامه کروبی؛ سفت تر شدن حلقه طناب بُحران بر گردن "نظام" - منصور امان
22 فروردین - موشک خامنه ای به سنگ خورد - منصور امان
21 فروردین - "امروز تهران خطرناک تر از هر زمان دیگریست" - لیلا جدیدی
20 فروردین - از حصار امنیتی ولی فقیه تا مدارس بی دیوار - زینت میرهاشمی

18 فروردین - دستگیری کارگران مجتمع مس میدوک محکوم است - زینت میرهاشمی

17 فروردین - "مُقاومت اقتصادی" دامنگیر مُسافران مترو و اُتوبوس شد - منصور امان
15 فروردین - خیز باند حاکم برای گروگان گرفتن "میانه روها" - منصور امان
14 فروردین - نمونه های تازه، تاکید بر هویت تروریستی رژیم جمهوری اسلامی - لیلا جدیدی
13 فروردین - دنیای فردا نه موشک پرانی و نه گفتمان به سبک رفسنجانی - زینت میرهاشمی
11 فروردین - نگرانی سرکردگان سپاه از انفجار خشم مردم - زینت میرهاشمی

10 فروردین - سبقت رضا ضراب از علی خامنه ای - منصور امان
08 فروردین - "برجام"، رویای نافرجام باند حاکم - منصور امان
07 فروردین - هزینه های بحران سازی - لیلا جدیدی

06 فروردین - تمدید ماموریت احمد شهید، خاری در چشم رژیم - زینت میرهاشمی

05 فروردین - پس لرزه های جام زهر، رویارویی حامنه ای و روحانی - زینت میرهاشمی

03 فروردین - ریاضت و آب نبات، سهم جامعه از "برجام" - منصور امان

01 فروردین - وعده "گُشایش" برای سال 95 تعیین تکلیف شد - منصور امان

29 اسفند - باز هم بحران سازی، باز هم تحریم و باز در انتها عقب نشینیهای خفت بار - لیلا جدیدی
28 اسفند - حمایت از خواست زندانیان سیاسی برای تمدید ماموریت احمد شهید - زینت میرهاشمی

26 اسفند - شب چهارشنبه سوری، آینه تنفر مردمی از ولی فقیه

25 اسفند - بازسازی "نظام" زهر خورده با موشک - منصور امان
23 اسفند - راهکار اوباما: یک عراق، دو عراق، صد عراق - منصور امان
22 اسفند - گزارش تازه احمد شهید، باطل شدن چک سفید پاداش برجام - لیلا جدیدی

21 اسفند - تعیین حداقل دستمزد و رویارویی مصلحت نظام و منافع نیروی کار  - زینت میرهاشمی

19 اسفند - ماجراجویی موشکی و زندگی فلاکت بار مردم - زینت میرهاشمی

18 اسفند - رای دادگاه بابک زنجانی؛ بدهی میلیاردی خامنه ای تسویه نشد - منصور امان
16 اسفند - حرکت سپاه پاسداران با ساز و برگ به سوی میدان توزیع ثروت - منصور امان
15 اسفند - فعالان و زندانیان سیاسی قربانیان برجام هستند، به یاری آنها برخیزیم - لیلا جدیدی
14 اسفند - اعتراف به بتن ریزی کردن اصل ولایت فقیه - زینت میرهاشمی

12 اسفند - محکومیت کارگران در بیدادگاه ولی فقیه - زینت میرهاشمی

11 اسفند - انتخابات دو مجلس؛ پرده دُوُم جام زهر - منصور امان
09 اسفند - آمار – حماسه ای که مُنتخبان شورای نگهبان آفریدند - منصور امان
07 اسفند -
تحریم انتخابات نمایشی، نه به دیکتاتوری - زینت میرهاشمی

05 اسفند - فجایع انسانی از زبان آمار - زینت میرهاشمی

04 اسفند - ورود مُهندسی انتخابات به فاز تقلُب - منصور امان
02 اسفند - "پولهای کثیف" نماینده به مجلس می فرستد - منصور امان
30 بهمن - یک شعبده بازی و گدایی برای داغ کردن نمایش - زینت میرهاشمی

28 بهمن - کاهش پایه حقوق و افزایش فقر عمومی - زینت میرهاشمی

27 بهمن - سیاهی لشکرهایی که مُدعی انتخاب سُلطان هستند - منصور امان
25 بهمن - بُحران سوریه جایگُزین بُحران هسته ای شده است - منصور امان
23 بهمن - کسادی راهپیمایی دولتی و التماس روحانی - زینت میرهاشمی

21 بهمن - مانور تانک و موشک برای برخورد با کارگران - زینت میرهاشمی

20 بهمن - ماکیاولیسم انتخاباتی از خُمینی تا روحانی - منصور امان
18 بهمن - تصادُم شاخ به شاخ بر سر تعیین "رهبر" - منصور امان
17 فروردین -  یهمن - باز هم واردات زیر چتر فساد اقتصادی - لیلا جدیدی
16 بهمن - رژیم ولایت فقیه جزیی از بحران سوریه است - زینت میرهاشمی

14 بهمن - زندانی کردن کارگران مس خاتون آباد یک اقدام ننگین - زینت میرهاشمی

13 بهمن - مُجری انتخابات و همدست شورای نگهبان - منصور امان
11 بهمن - اعلام ورشکستگی دولت از سوی آقازاده جنتی - منصور امان
10 بهمن - جامعه اروپایی معترض به حضور روحانی و ادعاهای بی جای او - لیلا جدیدی
08 بهمن - کلید روحانی برای باز کردن قفل تجارت خون - زینت میرهاشمی

07 بهمن - حجاب اجباری برای مجسمه های موزه کاپیتولین - زینت میرهاشمی

05 بهمن - قانون "تعریف جُرم سیاسی"، چُماقی تراشیده شده برای دوران پسابرجام - منصور امان
04 بهمن - پیام اصلی نهادهای بین المللی به حاکمان ایران - منصور امان
03 بهمن - قانون جدید ویزای آمریکا؛ قرار دادن رسمی رژیم ولی فقیه در لیست "کشورهای حامی تروریسم" - لیلا جدیدی
02 بهمن - مجلس خودیها یا مجلس تک باندی - زینت میرهاشمی

30 دی - تعریف جرم سیاسی در استبداد دینی- زینت میرهاشمی

29 دی - مُهندسان انتخابات و دستیاران آنها - منصور امان
27 دی - میخ بر تابوت "حق مُسلم"، برآمدن کابوس "پسا تحریم" - منصور امان
26 دی - ادامه اعتصاب دانشجویان صنعت نفت و نهضت؛ "ما بیصواتیم" - لیلا جدیدی
25 دی - تواب سازی ملوانها به سبک سپاه پاسداران  - زینت میرهاشمی

23 دی - وعده های سَر خَرمن دولت روحانی برای مزدبگیران - زینت میرهاشمی

21 دی - مقام امنیتی زیر بار نرفت، سناریو روحانی بهم خورد - منصور امان
20 دی - تنش شویی به جای تنش زدایی - منصور امان
19 دی - اوباش چاقو کش زندانهای عمومی، شرکای رژیم در شکنجه زندانیان سیاسی - لیلا جدیدی
18 دی - اقتصاد مقاومتی یعنی بیکاری و آسیبهای اجتماعی - زینت میرهاشمی

16 دی - عقب نشینی از دلواپسی، شتاب در ندامت - زینت میرهاشمی

15 دی - آتش بازی خامنه ای و شُرکا - منصور امان
13 دی - آلودگی هوا؛ آب پاشی احمدی نژاد به کمپین درمانی ابتکار رسید - منصور امان
12 دی - گرانی، این مهمترین عامل فشار روانی بر مردم - لیلا جدیدی
11 دی - دستور روحانی برای ساخت و انباشت موشک دور بُرد  - زینت میرهاشمی

09 دی - تمدن نوین خامنه ای همان بربریت است - زینت میرهاشمی

08 دی - با انبان خالی دربدر به دُنبال تکرار "حماسه" اشرار و اوباش - منصور امان
06 دی - انتخابات خبرگان در تله جُنبش اجتماعی - منصور امان
05 دی - حفاظت از نظام و نه حفاظت از محیط زیست - لیلا جدیدی
02 - کارناوال انتخابات به راه افتاد - زینت میرهاشمی

01 دی - پایان خوش در قرچک؟ - منصور امان
29 آذر - "شورای رهبری" و "نظارت بر رهبر"؛ هیاهو بر سر هیچ - منصور امان
28 آذر - چه کسی از محکومیت دوباره رژیم به خاطر نقض حقوق بشر شوکه شده؟ - لیلا جدیدی
27 آذر - رَمز اقتصاد مقاومتی؛ گلوله به جای کار- زینت میرهاشمی

25 آذر  کاهش حقوق کارگران در پی نرمش قهرمانانه - زینت میرهاشمی

24 آذر - "رونق" به روی تُجار مکتبی چشمک می زند - منصور امان
22 آذر - مُلاها بدون گُزینه سیاسی در سوریه، بر طبل جنگ می کوبند - منصور امان
21 آذر - "بابک زنجانی همه را سر کار گذاشته است" - لیلا جدیدی
20 آذر - ولایت فقیه در تضاد کامل با اعلامیه جهانی حقوق بشر - زینت میرهاشمی

18 آذر - بر هم زدن کاریکاتور روز دانشجو - زینت میرهاشمی

17 آذر - مدارس اسلامی نشدند، عُلوم انسانی حذف شد - منصور امان
15 آذر - دست خوش "اصلاح طلبان" به چُماقداران - منصور امان
14 آذر - بزرگترین رسوایی خامنه ای و رژیم اش با آخرین گزارش آژانس - لیلا جدیدی
13 آذر - افزایش مرگ در حین کار، بی ارزش بودن جان کارگران - زینت میرهاشمی

11 آذر - پنهان کردن گسترش اعتیاد به جای ریشه کن کردن آن - زینت میرهاشمی

10 آذر - نه با کلید، درب مجلس اعتدالی با نیش چاقو باز می شود - منصور امان
08 آذر - "نُفوذ" جام زهر در خامنه ای - منصور امان

06 آذر - پرده برداری سپاه پاسداران از زرادخانه نظامی - زینت میرهاشمی

04 آذر - قانون جدید برای سرکوب حرکتهای اعتراضی کارگران - زینت میرهاشمی

3 آذر - بعد از کاسبان تحریم، نوبت به کاسبی رُکود رسید - منصور امان
1 آذر - قطعنامه هایی که به رویای عاجزانه "نظام" پایان داد - منصور امان

30 آبان - نگاهی به جدیدترین گزارش آژانس و بازی رولت روسی جمهوری اسلامی - لیلا جدیدی
29 آبان - حجاب و محرومیت زنان، داروی بیماری روح و روان دلواپسان - زینت میرهاشمی

27 آبان - رقص ولی فقیه بر اجساد قربانیان جنایت داعش در پاریس - زینت میرهاشمی

26 آبان - نقش رژیم مُلاها در سوریه فقط در سطح پیاده نظام پوتین - منصور امان
24 آبان - تدارُک چینی باند حاکم برای گُسترش حمله به لایه هایی اجرایی - منصور امان
23 آبان - نامه درخواستی به خبرنگاران ممالک خارجه در باره این "روحانی" شیاد - لیلا جدیدی
22 آبان - حسن روحانی نماینده یک رژیم مستبد و ارتجاعی است - زینت میرهاشمی

20 آبان - خامنه ای شرم ایله، شرم ایله - زینت میرهاشمی

19 آبان - تهاجم وعده داده شده علیه جناح میانه حُکومت آغاز شده است - منصور امان

17 آبان - اعترافات مُعاون روحانی؛ تغییر همچنان در کف خود زنان است - منصور امان
16 آبان - پیام کوشندگان کارگری بر مزار رفیق کوروش بخشنده: راهت ادامه خواهد یافت - لیلا جدیدی
15 آبان - قدرتنمایی پوشالی ولی فقیه علیه ناراضیان - زینت میرهاشمی
13 آبان - کُلاه شرعی بر سر "یوم الله" - منصور امان
12 آبان - زهر اتمی و بی تکلیفی شعار «مرگ بر امریکا» - زینت میرهاشمی

10 آبان _ مشکل لاریجانی، فالوده خوردن احمد شهید یا نقض حقوق بشر؟ - زینت میرهاشمی

09 آبان - جنایت علیه ساکنان لیبرتی و میرزابنویسهای دهان گشاد - لیلا جدیدی
08 آبان - قطار هسته ای وین در راه دمشق - منصور امان
06 آبان- پذیرایی دولت از "مُفت خورها" - منصور امان
05 آبان - اعتراض 26 روزه کارگران قطار شهری اهواز - زینت میرهاشمی

3 آبان - سناریوی مذاکره برای خرید وقت به نفع دیکتاتوری اسد - زینت میرهاشمی

2 آبان - اینها همه از هراس در برابر پتانسیل جنبش اجتماعی است - لیلا جدیدی
1 آبان - علی خامنه ای، یک بازنده بد و بُزدل - منصور امان
29 مهر - مُهلت 90 روزه؛ فُرصتی که خامنه ای از دست داد - منصور امان
28 مهر - هزینه جام زهر نباید از جیب مردم پرداخت شود - زینت میرهاشمی
26 مهر - نگرانی دلواپسان از برابری زنان و مردان در دوره پسا فرجام - زینت میرهاشمی
25 مهر - خامنه ای آخرین جرعه جام زهر را نوشید و تاکید کرد "مجلس در راس امور" نیست - لیلا جدیدی
24 مهر - بسته رونق اقتصادی برای بساط رُقبا از جیب مردُم - منصور امان
22 مهر - همه فلاکت "نظام" از زبان خامنه ای - منصور امان
21 مهر - تجربیات رفسنجانی در انجام ترورهای برون مرزی  - زینت میرهاشمی

19 مهر - اعدام مجازاتی ضد انسانی و تجاوز به حقوق بنیادی انسانها - زینت میرهاشمی

18 مهر - اعتراضات هزاران معلم، ندای حق طلبی میلیونها زحمتکش ایرانی است - لیلا جدیدی
17 مهر - ناکامی دولت روحانی در "صُدور انقلاب" به فرانکفورت - منصور امان
15 مهر - شکاف ثروت در "دولت اعتدال" - منصور امان
14 مهر - رابطه خامنه ای با اتوبوس داش غلام - زینت میرهاشمی

12 مهر - اتحاد شوم دیکتاتورها علیه مردم سوریه  - زینت میرهاشمی

11 مهر - چرا باید قویا از فراخوان تجمع فرهنگیان سراسر کشور در 16 مهر حمایت کرد؟ - لیلا جدیدی
10 مهر - خامنه ای بر سکویی از اجساد قُربانیان شیپور جنگ می نوازد  - منصور امان
08 مهر - سر مردُم بی کُلاه ماند؛ از جیب "خاتم الانبیا" به جیب "کیسون"
07 مهر - حرفهای روحانی: تدبیر در شارلاتانیزم، امید به چپاولگران - زینت میرهاشمی

05 مهر - حضور نماینده رژیم تروریستی در سازمان ملل - زینت میرهاشمی

04 مهر - "خامنه ای حیا کن، عربستان را رها کن ... فکری به حال ما کن" - لیلا جدیدی
03 مهر - موج تازه سرکوب؛ کُلاه شان را چسبیده اند تا باد تحولات نبرد - منصور امان
01 مهر - آمانو، آیت الله و کُمیسیون ویژه اش را زیر گرفت - منصور امان
31 شهریور - تیر خلاص رسانه حکومتی به زنده یاد شاهرخ زمانی  - زینت میرهاشمی

29 شهریور - نه به غنی سازی، آری به حق کار و تحصیل برای کودکان  - زینت میرهاشمی

28 شهریور - ای سرو ایستاده این مرگ توست که می سازد - لیلا جدیدی
27 شهریور - فراخوان توخالی خامنه ای به پاسداران برای مُقاومت - منصور امان
25 شهریور - "مصالح نظام" از آلماتی تا ژنو در خطر - منصور امان
24 شهریور - کُمدی حقوق بشر ولایت فقیهی  - زینت میرهاشمی

22 شهریور - خروج الماس برای خلیفه ارتجاع - زینت میرهاشمی

21 شهریور - ضیافت بر سر مزار "حق مسلم" و "خط قرمز"ها - لیلا جدیدی
20 شهریور - دسته گُل رفسنجانی در سطل زُباله خامنه ای - منصور امان
18 شهریور - تراژدی آوارگان سوری، حال نوبت جام زهر منطقه ای است - منصور امان
17 شهریور - آوارگان جنگ و راه حل مدافعان دیکتاتوری اسد - زینت میرهاشمی

15 شهریور - ده فرمان خامنه ای برای کنترل شبکه های مجازی - زینت میرهاشمی

14 شهریور - هشدار به ایرانیان خارج کشور! با ترفند اطلاعاتی- جاسوسی رژیم چه باید کرد؟ - لیلا جدیدی
13 شهریور - توضیحات مُفید پورمُحمدی در مورد ریشه "حصر" - منصور امان
11 شهریور - علی جنتی و صادق لاریجانی زیر "شبیخون چالشها" - منصور امان
10 شهریور - ترور سازمانیافته فعالان جنبش دموکراتیک و سکولار مردم عراق  - زینت میرهاشمی

08 شهریور - خشونت لمپنهای حکومتی علیه گُربه ها - زینت میرهاشمی

07 شهریور - چگونه ولایت فقیه، کشاورزان و کارگران را حاشیه نشین کرد؟ - لیلا جدیدی
06 شهریور - تغییر ریل از دلواپس هسته ای به دلواپس نُفوذ - منصور امان
04 شهریور - غُرولُند علیه نظارت استصوابی، تضمین مجلس دو جناحی - منصور امان
03 شهریور - از تبرئه مرتضوی قاتل تا قاتل چراغی - زینت میرهاشمی

01 شهریور - تولید انبوه موشک به جای تولید اندکی شغل - زینت میرهاشمی

31 مرداد - در کلاس درس آموزگارانی همچون رسول بداقی و اسماعیل عبدی - لیلا جدیدی
30 مرداد - ایست "نرمش قهرمانانه" در مرز مجلس خبرگان - منصور امان
28 مرداد - آثار جام زهر؛ نظامیهای سپاه علیه امنیتیهای "کیهان" - منصور امان
27 مرداد - جنبش اعتراضی علیه بی عدالتی و تبعیض  - زینت میرهاشمی

25 مرداد - ناراضی از نوشیدن جام زهر، اجبار در تایید برجام - زینت میرهاشمی

24 مرداد - سفرهای ظریف و دُم خروس - لیلا جدیدی
23 مرداد - از جنگ با بُمب هسته ای به جنگ با "مانتوی شیشه ای" - منصور امان
21 مرداد - آقازاده رفسنجانی قُربانی جنگ قُدرت "بابا" و "آقا" - منصور امان
20 مرداد - اعدام زندانی سیاسی سیروان نژاوی محکوم است  زینت میرهاشمی

18 مرداد - قطع دست و پای آفتابه دزد، تعامل با دزدان دانه درشت - زینت میرهاشمی

16 مرداد - پرده تازه ای از ماجراهای "نظام" و بابک زنجانی اش - منصور امان
14 مرداد - توقیف "9دی"، بازگشت نافرمانها - منصور امان
13 مرداد - از بادکُنَک «گفتگو تمدنها» تا طبل توخالی «مجمع گفتگوها» - زینت میرهاشمی

11 مرداد - تجارت بر فراز داغ و درفش و چوبه های دار  - زینت میرهاشمی

09 مرداد - داعش در مسجد پونک تهران - منصور امان
07 مرداد - اغتشاش در مراسم سُرخ کردن گونه خامنه ای با سیلی - منصور امان
06 مرداد - راهبرد روحانی؛ اعدام در ایران و مذاکره در بیرون - زینت میرهاشمی

04 مرداد - رفع دلواپسی متحدان منطقه ای خامنه ای  - زینت میرهاشمی

03 مرداد - دلایل حضور اروپاییها در ایران - لیلا جدیدی
02 مرداد - سرکوبی تجمُع معلمان؛ قُدرت نمایی یک رژیم تضعیف شده  - منصور امان
31 تیر - گرداب "کاغذپاره" شورای امنیت، ویرایش دُوُم - منصور امان
30 تیر - حرکت روی لبه تیغ با نیمه خالی لیوان  - زینت میرهاشمی

28 تیر - پادزهر جام زهر، ادامه آشوبگری در منطقه - زینت میرهاشمی

27 تیر - 180 میلیارد دلار پولهای بلوکه 29 میلیارد شد! پیدا کنید پرتغال فروش را! - لیلا جدیدی
26 تیر - توافُق هسته ای؛ فشار روحانی بر خامنه ای - منصور امان
24 تیر - سهم جامعه از توافُق هسته ای چیست و چگونه می توان آن را گرفت؟ - منصور امان
23 تیر - هزینه برای پروژه هسته ای و توقف ساخت بیمارستانها - زینت میرهاشمی

21 تیر - کشتار جوانان محروم بلوچ محکوم است  - زینت میرهاشمی

0 تیر - یک "توافق هسته ای خوب" چیست؟ - لیلا جدیدی
19 تیر - رُسوایی "عقبه استراتژیک" در پیش و "روز قُدس" از پس - منصور امان
17 تیر - تنها زاویه علنی سفر آمانو به ایران - منصور امان
16 تیر - شعار «زندگی بهتر با رفع تحریمها» یک فریب است - زینت میرهاشمی

14 تیر - دفاع خامنه ای از اختلاس علمی احمدی نژاد  - زینت میرهاشمی

12 تیر - جام بر میز؛ حساب سور اتُمی را چه کسی می پردازد؟ - منصور امان
10 تیر - به جای ولایت فقیه، دولت مشروطه شد - منصور امان
09 تیر - آفتابه دزدان زندان اند، دکل دزدان آزاد اند. - زینت میرهاشمی

07 تیر - ارتباط خامنه ای از طریق «وحی، علم غیب و اجتهاد» با «منبع الهی» - زینت میرهاشمی

06 تیر - کاسه زیر نیم کاسه ی پیگیری پنجشنبه سیاه اوین - لیلا جدیدی
05 تیر - افشاگری خامنه ای علیه خامنه ای - منصور امان
03 تیر - جدال پُشت پرده گرد پرونده "مُعاون اول" - منصور امان
02 تیر - بربریت رژیم در یورش وحشیانه به کارگران - زینت میرهاشمی

31 خرداد - تجاوز گروهی به کودکان کار و تجاوز به عنوان ابزار شکنجه  - زینت میرهاشمی

30 خرداد - هشدار بحران آب - لیلا جدیدی
28 خرداد - تولید فشار با طرح الزام و جشن اجساد - منصور امان
27 خرداد - پُز عالی "رهبر" و شکیبایی رو به پایان روحانی - منصور امان
26 خرداد - همبستگی انترناسیونالیستی با مقاومت ایران - زینت میرهاشمی

25 خرداد - توهین به قیام مردم مهاباد - زینت میرهاشمی

23 خرداد - تکرار شگرد رو شده وزارت اطلاعات علیه ساکنان لیبرتی - لیلا جدیدی
22 خرداد - زلزله در "بُنیاد تعاون" آقا و آژان اش - منصور امان
20 خرداد - شُتُری که پُشت در تاریکخانه هسته ای خوابیده - منصور امان
19 خرداد - شکست رویای اردوغان برای احیای امپراطوری عثمانی - زینت میرهاشمی

17 خرداد - حذف صداهای مخالف - زینت میرهاشمی

16 خرداد - دست قاتلان از جوانان مهاباد کوتاه! - لیلا جدیدی
15 خرداد - جنگ قُدرت در قبرستان خُمینی - منصور امان
13 خرداد - هُشدارهای بهداشتی یک ناقل ویروس - منصور امان
12 خرداد - رژیم کشتار و اُردوگاههای مرگ - زینت میرهاشمی

10 خرداد - کشاکش باندها برای سهم گیری در قدرت سیاسی_   زینت میرهاشمی

09خرداد - چراغ قرمز شورای امنیت سازمان ملل به تهاجم به روزنامه نگاران - لیلا جدیدی
08 خرداد - بنزین را "افراطیها" گران کردند - منصور امان
06 خرداد - ظریف، خامنه ای را رُسوا کرد - منصور امان
05 خرداد - سوخت رسانی به حکومت با گران کردن بنرین - زینت میرهاشمی

03 خرداد - نسخه خامنه ای برای بحران لاعلاج - زینت میرهاشمی

02 خرداد - رییس مجلس خبرگان آمر اسیدپاشی را لو داد - لیلا جدیدی
01 خرداد - صدایی که از آژیر قرمز خامنه ای شنیده می شود - منصور امان
30 اردیبهشت - ورق برگشت، "پول امام زمان" مُقصر بیکاری شد - منصور امان
29 اردیبهشت - اعتراض کارگران نورد لوله صفا به «برده وار» کار کردن  - زینت میرهاشمی

27 اردیبهشت - رکورد شکنی رژیم در تعداد زندانیان - زینت میرهاشمی

26 اردیبهشت - مهاباد نماد آتش زیر خاکستر در ایران - لیلا جدیدی
25 اردیبهشت - دگردیسی بلوف سیاسی "توقُف مُذاکرات" به کُلاهبرداری مُشدد - منصور امان
23 اردیبهشت - "سطح توقُع" خاتمی ناگهان بالا رفت - منصور امان
22 اردیبهشت - اخراج کارگران معترض قطار شهری اهواز محکوم است - زینت میرهاشمی

20 اردیبهشت - تهدید مردم مهاباد با بهانه های مسخره - زینت میرهاشمی

19 اردیبهشت - مهاباد در آتش، مردم به ستوه آمده اند - لیلا جدیدی
18 اردیبهشت - اعتراض اجباری "اصلاح طلبان" حُکومتی به "کلید"دار - منصور امان
16 اردیبهشت - واکنش تُند رفسنجانی و روحانی؛ کفه ترازوی "آقا" سبُک تر می شود - منصور امان
15 اردیبهشت_صدور بنیادگرایی و تروریسم با تابلو تمدن اسلامی - زینت میرهاشمی

13 اردیبهشت - نمایش دولتی با شعار فاشیستی علیه کارگران افغانی - زینت میرهاشمی

12 اردیبهشت - روز کارگر: سد ترک خورده حکومتی در برابر رود جاری و پویای جنبش کارگری - لیلا جدیدی
11 تردیبهشت - شحنه شرع، پُلیس عُرف می شود؟ - منصور امان
09 اردیبهشت - در شکاف بین دو ژست وزیر کشور، چهره که پیداست؟ - منصور امان
08 اردیبهشت - تشکلهای دولتی علیه کارگران - زینت میرهاشمی

06 اردیبهشت - دروغ روحانی در مورد برابری اقلیتهای دینی  - زینت میرهاشمی

05 اردیبهشت - مهار جمهوری اسلامی در بحران یمن همزمان با مهار در بحران هسته ای - لیلا جدیدی
04 اردیبهشت - مُعلمان، همبسته به پیش می روند - منصور امان
02 اردیبهشت - "فکت شیت" روسیه، بلای جان تازه "نظام" - منصور امان
01 اردیبهشت - پولهای کثیف و بورسیه ها، بِگَم بِگَم - زینت میرهاشمی

30 فروردین - دولت حسن روحانی به سپاه باج می دهد - زینت میرهاشمی

29 فروردین - تصویب طرح سنای آمریکا و واکنش روحانی، مکانیسمهای تحمیق توده ها - لیلا جدیدی
28 فروردین - "همدلی و همزبانی"؛ آتش بسی در کار نیست - منصور امان
26 فروردین - علامت موشکی مُسکو در باره اسقاط پروژه هسته ای مُلاها - منصور امان
24 فروردین - حمایت از حرکتهای اعتراضی معلمان _ زینت میرهاشمی

23 فروردین - عضویت رژیم ایران در نهاد زنان سازمان ملل، یک اقدام ننگین  - زینت میرهاشمی

22 فروردین - خامنه ای لنگان از پستوی خانه بیرون خزید: "هیچ احساسی" ندارد - لیلا جدیدی
21 فروردین - کارگردان و کارگُزار زیر ساطور "فکت شیت" - منصور امان
19 فروردین - خامنه ای در انتظار اُفتادن آب از آسیاب - منصور امان
18 فروردین - زهر اتمی همراه با سرکوبی بیشتر - زینت میرهاشمی

16 فروردین - بیانیه لوزان و ارکستر دلواپسان - زینت میرهاشمی

15 فروردین - برباد رفته: خط قرمزهای خامنه ای، پروژه های اتمی و هزینه های میلیاردی - لیلا جدیدی
14 فروردین - شلاق برده داران ولایتی بر تن کارگران چادرملو - منصور امان
12 فروردین - انصار الله توازُن مُناسبات مُلاها با تُرکیه را برهم زد - منصور امان
11 فروردین - نزدیک به دقیقه 90، زمان به سود یا زیان رژیم - زینت میرهاشمی

09 فروردین - افزایش واردات و خبر خوش روحانی - زینت میرهاشمی

08 فروردین - تداوم جنایت در آغاز سال 94 با قتل عمد دو جوان و اعدام 7 نفر - لیلا جدیدی
07 فروردین - جنگ نمایندگی در یمن در حال تبدیل به رویارویی بی واسطه با عربستان - منصور امان
05 فروردین - از جمهوری اسلامی تا حُکومت اسلامی؛ تولید وحشت در عراق توسُط آمریکا - منصور امان
04 فروردین - شعله های آتش بر پیکر فرخنده، یونس و ترانه - زینت میرهاشمی

02 فروردین - خامنه ای و حسن روحانی سال جدید را با دروغ آغاز کردند. - زینت میرهاشمی

01 فروردین - به خویشان، به دوستان، به یاران، به آنان که پیکار می کنند، بهاران خجسته باد! - لیلا جدیدی

 

 

نبرد خلق

ارگان سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران
سردبیر: زینت میرهاشمی
هیات دبیران: منصور امان، زینت میرهاشمی
هیات تحریریه: منصور امان، زینت میرهاشمی، مهدی سامع

با ما به روز باشید

 

بیانیه توضیحی

سازمان چریکهای فدایی خلق ایران پیرامون

قیام سرنوشت ساز کارگران، تهیدستان و مردم آزادیخواه

 -------------------

پیام سازمان چریکهای فدایی خلق ایران

به مناسبت چهل و هفتمین سالگرد حماسه و رستاخیز سیاهکل

°°°°

برگزاری پر شور چهل و ششمین سالگرد حماسه و رستاخیز سیاهکل

===

ﺑﻳﺎﻧﻳﻪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﭼﺭﻳﮑﻬﺎی ﻓﺩﺍﻳﯽ ﺧﻠﻖ ﺍﻳﺭﺍﻥ ﺑﻪ ﻣﻧﺎﺳﺑﺕ ﭼﻬﻝ ﻭ ﺷﺷﻣﻳﻥ ﺳﺎﻟﮕﺭﺩ ﺣﻣﺎﺳﻪ ﻭ ﺭﺳﺗﺎﺧﻳﺯ ﺳﻳﺎﻫﮑﻝ

===

نهمین اجلاس شورای عالی سازمان چریکهای فدایی خلق ایران با موفقیت به کار خود پایان داد

ویژه بزرگداشت چهل و چهارمین سالگرد حماسه سیاهکل  ۸ بهمن ۱۳۹۳

مراسم چهل و چهارمین سالگرد رستاخیز سیاهکل برگزار شد 

کلیک کنید

--- نبرد خلق شماره ۲۵۶  ---

ویژه نشست شورایعالی سازمان و همایش چهل و چهارمین سالگرد حماسه سیاهکل

نبرد خلق شماره ۳۵۶ اول اسفند ۱۳۹۳ در یک ستون با خطوط درشت ویژه مطالعه روی کامپیوتر، تلفن دستی و آی پاد

 رستاخیز سیاهکل و جنبش فدایی

اسناد، دیدگاه، گزارش، عکس و شعر

************

حمید اشرف نویسنده جزوه «حماسه سیاهکل» نیست

مهدی سامع

«به طور قطع باید گفت که صاحبکار اصلی صنعت جدید جعل و تحریف تاریخ یکی از مهم ترین جریانهای انقلابی ایران معاصر، یکی از نهادهای امنیتی رژیم جمهوری اسلامی است» (از متن)

ادامه مطلب

 

یک سال مبارزه چریکی در شهر و کوه

مقدمه و توضیحات (ویرایش دوم):مهدی سامع

انتشارات نبردخلق

بهمن ۱۳۹۴

 

 

شهدای سازمان چریکهای فدایی خلق ایران

طی سالهای 1349 تا 22 بهمن 1357

********

بیانیه سازمان چریکهای فدایی خلق ایران
به مناسبت 19 بهمن،‏ چهل و چهارمین سالگرد حماسه و رستاخیز سیاهکل

********

مراسم یادمان چهل و سومین سال حماسه سیاهکل به روایت تصویر

 

هر شب ستاره ای به زمین می کشند و باز

این آسمان غمزده غرق ستاره هاست

هفتمین اجلاس شوراي عالي سازمان چریکهای فدایی خلق ایران برگزار شد.
كميته مركزي منتخب شوراي عالي سازمان اجلاس خود را برگزار كرد.

بهمن ماه 1391

 

شرایط کنونی و وظایف ما
 
گزارش سیاسی سخنگوی سازمان به هفتمین اجلاس شورای عالی سازمان چریکهای فدایی خلق ایران
 

***********

ششمین اجلاس شورای عالی سازمان چریکهای فدایی خلق ایران برگزار شد - کلیک کنید

قطعنامه در باره تحولات سیاسی در شرایط کنونی

مصوب ششمین اجلاس شورای عالی سازمان چریکهای فدایی خلق ایران  

 

قطعنامه پیرامون بحران جهانی سرمایه داری و چالشهای چپ

مصوب ششمین اجلاس شورای عالی سازمان چریکهای فدایی خلق ایران

فیلم سخنرانی رفیق مهدی سامع، پیرامون تاریخ سازی وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی درباره جنبش پیشتاز فدایی
 در مراسم 19 بهمن، گرامیداشت حماسه سیاهکل - هلند

برای مشاهده برنامه یادمان رستاخیز سیاهکل به آدرس زیر مراجعه کنید:

http://www.youtube.com/pooyeh

اطلاعیه دبیرخانه سازمان  چریکهای فدایی خلق ایران پیرامون

برگزاری نشست سالانه کمیته مرکزی سازمان چریکهای فدایی خلق ایران

 

پیام، مطلب، شعر و طرحهای رسیده

 به سایت نبرد خلق به مناسبت 19 بهمن سالگرد حماسه سیاهکل

 

ایران نبرد با تشکر از یاران و دوستانی که در سالگرد رستاخیز سیاهکل با ارسال شعر، مقاله و طرح ما را در این بزرگداشت همراهی کردند اقدام به درج آنها خواهد نمود. (کلیک کنید)

 

همایش گرامیداشت حماسه سیاهکل در کُلن – آلمان

 

پیام سازمان چریكهای فدایی خلق ایران

به مناسبت 19 بهمن‏، سی و ششمین سالگرد حماسه و قیام سیاهكل ‏- بهمن 1385

پنجمین اجلاس شوری عالی سازمان برگزار شد.

قطعنامه مصوب پنجمین اجلاس شورای عالی سازمان چریکهای فدایی خلق ایران

13 – 14 – 15 اکتبر 2006

زیر محک زمان


قطعنامه های سه اجلاس شورای عالی سچفخا
                 (1388- 1391 – 1393)

ناشر: سازمان چریکهای فدایی خلق ایران
چاپ اول: 1394

چاپ و صحافی: چاپخانه باقر مرتضوی، آلمان - کلن
برای دریافت این کتاب با آدرسهای زیر مکاتبه کنید

NABARD/ B.P. 77 / 91130 Ris orangis/ France
nabard@iran-nabard.com
بهای کتاب 7 یورو
هزینه پستی 2 یورو