فدایی شهید فردوس آقا ابراهیمیا 

تهیه و تنظیم: امیر ابراهیمی

 

زنان فدایی برگهای زرینی از تاریخ جنش چریکهای فدایی خلق را رقم زده اند.

فدایی خلق فردوس آقا ابراهیمیا دانشجوی رشته ریاضی و کامپیوتر دانشگاه صنعتی تهران بود که توسط رفیق یثربی عضوگیری و درسال ۱۳۵۵ که درخانه تیمی زندگی می کرد مسئولیتهای مختلف تشکیلاتی را با دقت بالا انجام می داد. در 28 دی 1355 خانه تیمی انها در فرح آباد ژاله که توسط امنیتیها شناسایی شده بود مورد تهاجم مزدوران ساواک و پلیس قرار می گیرد. رفقای مستقر در خانه زیر پوشش آتش رفیق فردوس موفق به خروج از خانه شده و رفیق فردوس که دلیرانه و به تنهایی در مقابله با ماموران پرتعداد امنیتی ساعتها دوام آورده بود، با خوردن سیانور به زندگی پرافتخار خود خاتمه می دهد و داغ دستگیری را بر دل مزدوران می گذارد. طبق گفته شواهد محلی ماموران تا ساعتها بعد از قطع آتشباری جرعت نزدیک شدن به محل را نداشتند و درپایان با فرستادن ماموران کلانتری فقط با جسد یک زن جوان روبرو می شوند.

به این ترتیب برگی دیگربر افتخارات سازمان چریکهای فدایی خلق ایران و زن فدایی افزوده می شود.

یاد سرخ اش پرچم راهمان

 

منبع: نبرد خلق شماره ۴۱۹، یکشنبه ۱ دی ۱۳۹۸ ـ ۲۲ دسامبر ۲۰۱۹

 

 بازگشت به نبردخلق

بازگشت به صفحه اول