شهداى فدایی در دى ماه

رفقا: مرتضى حاج شفیعیها - حسین محمودیان – محمد رضا (هرمز) احمدى - یوسف زركارى - فاطمه حسن پور اصیل - بهمن روحى آهنگرانی - مسرور فرهنگ - حسن نوروزى - فاطمه (شمسى) نهانى – محمد رضا هدایتی - شاهرخ میثاقى (اولین شهید جنبش دانشجویى خارج كشور) - خدابخش شالى - سیروس قصیرى – فقیر محمد زین الدینى - فتح الله كریمى - خاطره جلالى - فرهاد دادور - مجید سیدی - محمد سعیدی - عبدالصمد بازماندگان  - منصور بنازاده - پرویز شانگی پور – علی رضا (همایون) پریزاد - مهری محمدی – احمد حیدری - بهمن محسنی - پروین بهداروند - معین الله محسنی - فقیرمحمد زین الدینی – سید قربان حسینی - سعید اسدالله خانی - حسین مکرانی - محمد کمالی و ....به دست دژخیمان شاه و خمینى در مبارزه براى دموكراسى و سوسیالیسم از سال ۱۳۵۰ تاكنون به شهادت رسیدند.

منبع: نبرد خلق شماره ۴۱۹، یکشنبه ۱ دی ۱۳۹۸ ـ ۲۲ دسامبر ۲۰۱۹

 

 بازگشت به نبردخلق

بازگشت به صفحه اول