در سوگ فقدان فریبرز رئیس دانا

با اندوه و تاثر دکتر فریبرز رئیس ‌دانا، اقتصاددان، فعال سیاسی اجتماعی و عضو فعال کانون نویسندگان ایران در اثر بیماری کرونا درگذشت. رفیق فریبرز از مدافعان آزادی، عدالت و سوسیالیسم بود که بارها به خاطر فعالیتهایش به زندان افتاد. ظلم و ستم حکام مرتجع و ستمگر ایران بر او را نمی بخشیم و فراموش نمی کنیم.

از جانب خود و رفقایم در سازمان چریکهای فدایی خلق ایران، فقدان تاسف آور زنده یاد فریبرز زئیس دانا را به خانواده او، به کانون نویسندگان ایران و به فعالان سیاسی اجتماعی تسلیت می گویم.

مهدی سامع

دوشنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۸ ـ ۱۶ مارس ۲۰۲۰

 

منبع: نبرد خلق ۴۲۳، آدینه ا فروردین ۱۳۹۹ ـ ۲۰ مارس ۲۰۲۰

 بازگشت به نبردخلق

بازگشت به صفحه اول