شهدای فدایی در خرداد ماه ‏

رفقا: حسن نیک داودی - امیرپرویز پویان ـ اسكندر صادقی نژاد ـ رحمت الله پیرو نذیری ـ بهروز دهقانی ـ حسن ‏معصومی همدانی ـ علی رضا شهاب رضوی- خسرو تره گل ـ حسین سلاحی -  مینا طالب زاده شوشتری ـ علیرضا رحیمی علی آبادی ـ حسین موسی دوست دموچالی ـ ‏رفعت معماران بناب - سلیمان پیوسته حاجی محله ـ سعید معینی - نعمت با مشخور ـ سعید ‏سلطان پور ـ ماریا كاظمی ـ اسماعیل هادیان - منصور فرساد ـ مهدی پهلوان ـ محمدرضا محمدیان ‏باباعلی ـ سعید میر میرشكاری ـ ولی سوسنی ـ منوچهر ویسی ـ مهنوش آذریون - شاپور ‏جلیلی و جواد باقری (مهرداد) - اقبال اصلانی - توفیق رجب پور - فرزانه حاجی نظر - رمضان علی دلسوز مقدم - ماریا کاظمی -محمد رضا علی مندی - شاهپور جلیلی کمندشهر - محمود مستعان - جهانگیر (بهمن) طالبی بیگلو - مهرداد نبیعی - محمد رضا فرجامی و ... طی سالهای ۴۹ تاكنون در مبارزه مسلحانه با مزدوران امپریالیسم و ارتجاع و یا در زندانهای ‏دژخیمان ستمگر شاه و خمینی به شهادت رسیدند. ‏

منبع: نبرد خلق شماره ۴۳۸، شنبه اول خرداد ۱۴۰۰ – ۲۲ مه ۲۰۲۱

http://www.iran-nabard.com/

https://t.me/nabard_khalgh

بازگشت به صفحه اول