پیام هواداران سازمان در لرستان


بهمن ماه بار دیگر فرا می رسد، 19 بهمن یاد آور دلاوریهای جان بر کفانی است که هدفی جز رهائی زحمتکشان و ستم دیدگان نداشتند. در 19 بهمنن بود که توفان شکوفه داد و مشت درشت مردم خواب خوش را از چشم وابستگان به امپریالیسم زدود. 15 منادی شرف و عزت و 15 سنگر شکن و سنت شکن دست رد بر سینه تسلیم طلبان و مماشات گران زدند و تنها راه رهائی توده های ستمدیده و در بند را با نثار خون خود نمایاندند .این صف شکنان سنت شکن توهم شکست ناپذیری رژیم دست نشانده را فروریختند و اعلام مبارزات رهائی بخش را که تنها راه نجات از دست چپاولگران و خائنان به حقوق زحمتکشان است را جز با مبارزات قهر آمیز نمی دانستند.
و اینک پس از گذشت سالها و تغییر حاکمان در یافتیم که راه نجات همان است که رفقای جانفشانمان پیمودند. بار دیگر با اختران جاویدان سپهر مبارزات خلقهای تحت ستم پیمان می بندیم که ره رو راه سرخ آنها بوده و هستیم و علیرغم تمام مشکلات بی حد و حساب خللی در عزم و اراده مان به وجود نخواهد آمد.

از طرف هواداران سازمان
چریکهای فدائی خلق ایران – لرستان
بهمن 1395
 

منبع: نبردخلق شماره ۳۸۱، آدینه ۱ اسفند ۱۳۹۵ - ۱۹ فوریه ۲۰۱۷

 بازگشت به نبردخلق

بازگشت به صفحه اول