پیام شعله پاکروان به مادران سه زندانی سیاسی اعدام شده

 

لهیب قلبهای گُر گرفته تان با هیچ آبی سرد نمی شود، می دانم.

آغوش خالی از زانیار و رامین و لقمان تان تا ابد سرد و یخ کرده خواهد بود، می دانم. اشکهایتان، قطره قطره قطره، سیل خواهد شد، می دانم.

ناله هایتان، لحظه لحظه لحظه، فریاد خواهد شد، می دانم.

خشمتان، مشت مشت مشت، ضربه خواهد شد، می دانم.

چه کنم برایتان؟ نمی دانم.

چگونه شرمساری از ناتوانی ام برای درد بی پایانتان را درمان کنم؟ نمی دانم.

به آتش دلمان،

به درد و حسرت اعدام فرزندانمان،

به سیل اشکمان،

به های های گریه های بی امانمان،

به مشتهای گره کرده مان برای خصم جوانکش،

سوگند که هرگز یاد عزیزانمان را فراموش نخواهیم کرد.

زانیار و رامین و لقمان، در قلب مادران سینه سوخته، زنده و جاویدند. می دانم.

کینه از حکومت اعدام در قلبمان آبیاری می شود با خون فرزندان ایران. می دانم.

در کنارتان سوگوار و عزادارم. می دانید.

باز هم دندان خشم خود را در جگر خون شده مان فرو می کنیم، تا روزی که محکمه ها ساخته شود برای دادخواهی هزاران زانیار و رامین و لقمان که در طول چهل سال اخیر اعدام شدند.

خواهر غمگین و گریان و پر از خشم شما

شعله پاکروان  مادر ریحانه جباری

شنبه 17 شهریور 1397


 

منبع: نبرد خلق شماره ۴۰۳، یکشنبه اول مهر ۱۳۹۷  ـ  ۲۳ س‍‍پتامبر ۲۰۱۸

 بازگشت به نبردخلق

بازگشت به صفحه اول